Taller de fotografia Codi:  16.624    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La fotografia com a document, art o tècnica té alguna cosa que enganxa. És atraient i misteriosa alhora. Davant o darrere de la càmera, amb més o menys rigor tècnic, com a eina comunicativa, o d'experimentació plàstica, les possibilitats que ens ofereix el llenguatge fotogràfic són infinites. Per això, sigui quin sigui l'àmbit d'especialització que escullis en el desenvolupament del grau en Comunicació, amb aquesta assignatura et convidem a conèixer, des d'una perspectiva pràctica i experimental, el fascinant món de la creació fotogràfica.

Taller de Fotografia és una assignatura de caràcter fonamentalment pràctic, en què abordem la fotografia com a mitjà d'expressió des d'una doble perspectiva: la tècnica i la creativa. Partint de la consolidació de conceptes fonamentals del llenguatge fotogràfic i dels processos de captura de la imatge, es convida els estudiants a desenvolupar projectes pràctics en diferents àmbits d'aplicació: el reportatge, el documental, la publicitat, i el retrat editorial, entre altres.

Per realitzar aquesta assignatura es necessita una càmera rèflex, evil o compacte amb possibilitat d'activar modes semiautomàtics i manuals. També es pot seguir l'assignatura amb un dispositiu mòbil, sempre que aquest permeti l'ús de la càmera en mode manual mitjançant l'app del sistema operatiu (o fent ús d'un programari extern tipus Lightroom d'Adobe, el qual està disponible per a l'assignatura).

Amunt

Taller de Fotografia és una assignatura optativa de 6 crèdits que s'incorpora dins de la menció en Periodisme i de la menció en Publicitat. Tot i així, és una assignatura d'interès general i s'ofereix a tots els estudiants, independentment de la menció que segueixin. La fotografia està associada directament o indirectament a diferents matèries i sortides professionals. Així es converteix en una assignatura de caràcter transversal que connecta amb altres d'àmbits diversos, com a Cultura de la imatge, Comunicació i continguts en mitjans socials o Comunicació persuasiva en mitjans digitals; ja que totes elles fan ús en major o menor mesura de la fotografia. A nivell més específic, en el seu vessant documental, pot ser una eina per a l'assignatura de periodisme especialitzat, taller de periodisme transmèdia o fins i tot periodisme de recerca. Si prenem el seu caràcter més creatiu i/o persuasiu podem entendre la seva aplicació en Disseny visual i expressió gràfica, Creativitat publicitària, Taller d'audiovisual experimental i Animació.

Amunt

Pel seu caràcter transversal, l'assignatura Taller de Fotografia es projecta en tots els àmbits d'especialització del grau.

Amunt

L'assignatura Taller de Fotografia no requereix coneixements previs. 

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura es necessita una càmera rèflex, evil o compacte amb possibilitat d'activar modes semiautomàtics i manuals. També es pot seguir l'assignatura amb un dispositiu mòbil, sempre que aquest permeti l'ús de la càmera en mode manual mitjançant l'app del sistema operatiu (o fent ús d'un programari extern tipus Lightroom d'Adobe, el qual està disponible per a l'assignatura).

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que els estudiants aprenguin a:

 • Comprendre el llenguatge fotogràfic en les seves diferents dimensions

 • Identificar diferents formes de representació fotogràfica i els seus usos

 • Conèixer els principals paràmetres tècnics de la creació fotogràfica

 • Executar diferents propostes conceptuals combinant coneixements tècnics i creatius del llenguatge fotogràfic.

L'assignatura té associades les següents competències:

 • Capacitat de creativitat i innovació.

 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC

 • Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual

 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

 • Capacitat d'editar continguts multimèdia.

Amunt

En l'assignatura Taller de Fotografia es treballen els continguts següents:

 • Conceptes fonamentals del llenguatge fotogràfic

 • Paràmetres tècnics de la fotografia i la seva aplicació pràctica

 • Passos per a la conceptualització d'un projecte creatiu fotogràfic

 • Fotografiar persones: el repte d'explicar històries amb el retrat

 • Documentar la realitat a través del reportatge

 • La fotografia de producte: persuadir amb imatges

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt