Muntatge audiovisual Codi:  16.625    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'aportació del muntatge és avui en dia vital per a qualsevol mena de producte de caire audiovisual. La tasca de muntatge de vídeo i de so, combinada amb altres efectes de postproducció, s'ha arribat a fer omnipresent a tota la diversitat de formes d'expressió audiovisual contemporània, des de la publicitat als videoclips, el reportatge, el documental, el vídeo per a xarxes socials o integrant d'un projecte multiplataforma o transmedia. Al si del procés contemporani de digitalització audiovisual, la comprensió sobre com intervenen els elements de muntatge en l'articulació tècnica, narrativa i expressiva dels continguts i dels mitjans audiovisuals hi esdevé clau. A més, en el marc d'un projecte audiovisual de qualsevol  tipus, el muntatge es comença a plantejar en el procés de desenvolupament del producte, des del guió, de manera que l'enregistrament de les imatges ha de tenir en compte possibles opcions de muntatge en la fase de postproducció.

La figura del muntador, més enllà de la pròpia d'un tècnic especialista, pot aportar molt també a nivell artístic en el procés del muntatge. El muntador es pot considerar com el cap de la postproducció, que es tot el llarg i complexe procés que va des de la finalització d'un enregistrament (o d'un procés de selecció d'imatges d'arxiu) fins a l'obtenció de la còpia definitiva. El muntador és l'intermediari entre tota aquesta sofisticada tecnologia, la història i les idees del director. El muntador ha d'aconseguir plasmar i fer reals les intencions més abstractes que pugui tenir el realitzador sobre el material que ha ideat.

Els materials que composen l'assignatura de Muntatge audiovisual han estat plantejats com una completa guia, alhora introductòria i d'aprofundiment als nombrosos elements tant tècnics com teòrics que intervenen en el procés de muntatge audiovisual, tot mostrant i estudiant com el muntatge és un principi operatiu que implica i determina el conjunt del procés de creació, definició i preparació de qualsevol peça audiovisual.

Amunt

Dins el pla d'estudis, aquesta assignatura manté una estreta relació tant amb assignatures troncals com ara Projectes audiovisuals (anteriorment Producció audiovisual), Guió audiovisual i Storytelling: recursos narratius (anteriorment Narrativa audiovisual), així com també assignatures optatives com Realització audiovisual o Taller de vídeo experimental.

Amunt

Postproducció audiovisual, cinema, vídeo, televisió, mitjans informatius audiovisuals i en general qualsevol àmbit de la comunicació audiovisual on el vídeo hi juga un paper rellevant (empresa, educació, divulgació científica, etc.)

Amunt

No es presuposen coneixements previs. Es recomana tenir nocions de llenguatge audiovisual i pot ser interessant haver cursat prèviament l'assignatura troncal Guió audiovisual i l'optativa Realització audiovisual.

Amunt

No es considera cap informació rellevant de cara a la matrícula. Cal disposar, això sí, d'un punt de treball on pugui funcionar correctament CC Adobe Premiere Pro.

Amunt

L'assignatura demana l'assoliment de les següents competències, tal i com consta a la memòria del pla d'Estudis de la titulació:


CG3 - Capacitat de creativitat i innovació
CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment
CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació
CE8 - Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans /suports i dels públics objectius.
CE9 - Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual així com dels mitjans tècnics implicats
CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació
CE13 - Capacitat d'editar continguts multimèdia.


Els Resultats d’aprenentatge que s'espera mostri l'estudiant són els següents:

 • Aplicar conceptes de el muntatge dels elements audiovisuals en el context d'un projecte audiovisual.
 • Comprendre l'evolució del llenguatge audiovisual propi de les xarxes socials i el paper que hi juga el muntatge.
 • Reconèixer la importància de el muntatge com a element expressiu de l'audiovisual.
 • Muntar una peça audiovisual amb el programa Adobe Premiere Pro.
 • Redactar un guió tècnic com a guia per al muntatge.
 • Justificar amb claredat les pròpies decisions al voltant d'un projecte.

Amunt

Els principals blocs de contingut de l'assignatura són els següents:


 • Definició, història i evolució del muntatge
 • Principis del muntatge
 • Elements del muntatge
 • Mètodes i tecnologies actuals de muntatge i postproducció

Amunt

Material Suport
Teoria i pràctica del muntatge audiovisual PDF
Teoria i pràctica del muntatge audiovisual Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

L'assignatura es presenta en format NIU, de manera que cada activitat porta associats els recursos per a poder començar a treballar-la.

Amunt

L'orientació de l'assignatura combina coneixements teòrics generals sobre teoria del muntatge amb una important part pràctica i aplicada, on l'estudiant tindrà diferents opcions per a posar en pràctica creativament els coneixements adquirits, sempre en relació a la base teòrico-històrica.

En aquest sentit, s'espera una interacció entre l'estudiant i professor/a docent col.laborador/a , qui anirà orientant l'aprenentatge i resolent dubtes de caràcter teòric i pràctic, sempre prenent com a base l'esforç previ realitzat per l'estudiant a l'hora d'abordar un estudi proactiu i autònom i una atenta lectura de les indicacions i recursos al seu abast.

Com d'altres assignatures del Grau, Muntatge audiovisual està estructurat a través de Reptes. Entenem els reptes com una manera motivadora d'entrar en la tasca a avaluar a través de l'activitat, reforçant el vincle entre la realitat professional i l'entorn acadèmic. Els reptes per tant solen assumir la forma d'un encàrrec professional fictici, un joc per tal d'entrar en l'activitat, que sempre respondrà, en el seu procés d'avaluació, a estàndars acadèmics.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Com s'indica en aquest Pla Docent, l'assignatura presenta com a model d'avaluació de Avaluació Continuada. És molt important tenir en compte que el model d'avaluació de l'assignatura demana la realització de l'Avaluació Continuada. Hem optat per aquest model tenint en compte la dimensió eminentment aplicada, amb una base teòrica important, que configuren l'assignatura. Un cop més, resulta essencial una interacció fluïda entre estudiant i professor/a docent col.laborador/a, per tal d'anticipar possibles dubtes o incidències. 

Recomanem molt que, atenent a la importància de l'Avaluació Continuada en el context de l'assignatura, no s'esperi a darrera hora per a la realització de les activitats, que estan temporitzades i ajustades a un calendari que permet un temps més que suficient per a poder preparar-se, exposar dubtes i portar-la a terme. Treballar a darrera hora afecta tant a les condicions personals de treball de l'estudiant com a la qualitat del resultat final. I davant de problemes inesperats en assignatures de tipus tècnic, és encara més recomanable treballar amb temps.


Amunt

No hi ha model d'avaluació final.

Amunt

El professor/a docent col.laborador/a efectuarà, com s'indica al calendari, un procés de devolució personal i col.lectiu sobre el resultat de l'activitat, reforçant aspectes positius com negatius i indicant si s'escau possibles vies de millora. Alhora, com s'ha insistit anteriorment, és important una interacció fluïda que permeti poder anar obtenint, si es precisa, orientacions prèvies, això sí, basades sempre en l'estudi i el treball previ per part de l'estudiant.

Amunt