Taller d'audiovisual experimental Codi:  16.626    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura està enfocada a l’anàlisi i la producció de continguts audiovisuals contemporanis. La visió que es portarà a terme durant el curs posa èmfasi en el tractament experimental que té lloc en les plataformes digitals. Aquesta matèria té com objectiu la producció de vídeos curts, potencialment virals, sobre diferents temàtiques actuals. Metodològicament, es treballarà amb “metratge trobat” a arxius cinematogràfics i videogràfics lliures de drets. També, amb imatges elaborades directament per l'alumnat. Durant el curs, es vol explorar el potencial creatiu de peçes de vídeo i les possibilitats de difusió d'aquestes a les xarxes socials, mitjançant l'elaboració de GIF's, stories d'Instagram, Tik Tok, drons, selfies…

Amunt

El curs busca desenvolupar els següents objectius i metes: 

- Capacitat de creativitat i innovació.

- Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 

- Cerca, gestió i ús de la informació.

- Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

- Coneixement de totes les fases de producció i explotació del producte audiovisual, així com dels mitjans tècnics implicats.

- Capacitat d'editar continguts multimèdia.


Amunt

Aprofundint en la idea de creació audiovisual experimental es treballaran els següents temes:

- Les utopies possibles.

- Monstres contemporanis.

- Les ciutats invisibles.

- Troleig, fake i altres formes de guerrilla de la comunicació.

- El selfie, l’autoimatge i la imaginació política.


Amunt

Material Suport
BAJO TIERRA. Una introducció al cinema experrimental i a les seves formes de producció i difusió. Part 2 Audiovisual
BAJO TIERRA. Una introducció al cinema experimental i a les seves formes de producció i difusió. Part 1 Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt