Taller de redacció publicitària Codi:  16.630    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Taller de Redacció Publicitària et proposa fer un recorregut professional per les funcions, la responsabilitat i els recursos que necessita el perfil de redactor/a en publicitat. En aquest sentit, es destaca el paper del redactor/a en l'expressió creativa del missatge publicitari a través del domini del llenguatge, factor clau en l'eficàcia de la publicitat.

S'estructura en tres grans conjunts per facilitar l'aprenentatge experiencial i efectiu: el procés de conceptualització publicitària, la publicitat i la retòrica, i les aplicacions de la redacció publicitària.

Metodològicament t'enfrontaràs a l'aprenentatge de continguts basat en la lectura i l'anàlisi de textos i articles tècnics o científics, la resolució de problemes, l'estudi i anàlisi de casos reals, l'aprenentatge experiencial i activitats expositives que facilitaran el desenvolupament de la teva capacitat de comunicació efectiva i persuasiva.

Descobriràs les particularitats i limitacions de cada mitjà, des d'una vessant teòrica, però sobretot pràctica. Desenvoluparàs habilitats redaccionals i aprendràs les tècniques per desenvolupar idees creatives i eficaces en qualsevol format publicitari.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa del Grau de Comunicació, molt recomanada per l'alumnat que es vulgui especialitzar en creativitat publicitària.

Amunt

L'alumnat que vulgui cursar aquest Taller haurà d'haver cursat prèviament les assignatures obligatòries del Grau de Comunicació especialitzades en Publicitat, molt especialment les d'Introducció a la Publicitat i la de Creativitat Publicitària.

Amunt

Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, només s'ofereix al segon semestre de cada curs acadèmic.

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són:

 • Establir els fonaments teòrics i pràctics de la redacció publicitària.

 • Reconèixer les estratègies redaccionals que s'utilitzen en la comunicació persuasiva.

 • Delimitar les funcions de la figura del redactor publicitari, així com els condicionants del seu treball diari.

 • Facilitar eines per a la conceptualització creativa aplicada.

 • Fomentar la redacció publicitària constant i intensiva al llarg de el curs, sota la premissa bàsica que s'aprèn a escriure escrivint.

Que es concreten en els següents resultats d'aprenentatge:

RA1 - Aplicar, deliberadament i sistemàtica, diferents tècniques creatives.

RA2 - Dominar els fonaments teòrics i les tècniques imprescindibles per a la creació, desenvolupament i producció d'idees publicitàries creatives i eficaces.

RA3 - Abordar amb soltesa l'exercici professional de les tasques creatives en l'entorn publicitari actual.

RA4 - Valorar el moment de canvi en la professió, provocat per una gran saturació publicitària en els mitjans tradicionals i el naixement de noves eines publicitàries alternatives.

RA5 - Identificar i analitzar els elements fonamentals dels llenguatges publicitaris, les seves funcions i la relació amb la creativitat.

RA6 - Manipular eines publicitàries professionals tant en l'aspecte verbal com en el visual.

RA7 - Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències.

Les competències bàsiques que es treballaran són:

CB1 - Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;

CB2 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixi les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

CB3 - Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4 - Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CB5 - Que l'estudiantat hagi desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

I les competències generals i específiques:

CG2: Capacitat d'anàlisi i interpretació de l'entorn

CG3: Capacitat de creativitat i innovació

CG6: Capacitat de pensar estratègicament

CG7: Capacitat de comunicació interpersonal

CE1: Cerca, gestió i ús de la informació

CE5: Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió i negociació)

CE6: Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació

CE7: Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu

CE8: Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectiu

CE14: Capacitat d'aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació

CE15: Capacitat d'interpretar plans de màrqueting i comunicació

CE17: Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic

CE18: Capacitat de construir guions i documents de treballs en formats normalitzats per a la indústria del sector (guió).

Amunt

 • Publicitat i retòrica.
 • Funcions del redactor/a en publicitat.
 • El procés de conceptualització publicitària.
 • Redacció publicitària aplicada.

Amunt

Work in progress: Emma Pueyo i Nike (M) Àudio
Els oficis de la publicitat: redactor/a publicitari/ària. Conversa amb Aina Cortina Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt