Periodisme d'investigació i dades Codi:  16.633    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Periodisme d'investigació i dades és una assignatura optativa bisemestralitzada que té per objectiu donar a conéixer les característiques bàsiques del periodisme d'investigació, com a essència del treball exercit amb rigor metodològic i ètic. Les activitats de l'aula estan dirigides a l'adquisició de coneixements sobre les bases del periodisme d'investigació, així com l'elaboració pràctica d'un reportatge. Des de l'assignatura es proposa també una breu introducció al periodisme de dades. L'estudiant tindrà l'oportunitat de familiaritzar-se amb tasques com ara identificar temes d'interès públic, indagar, comprovar i verificar dades, consultar i contrastar diferents fonts d'informació, elaborar una peça periodística. 

Amunt

Relacionada amb "Introducció al Periodisme" i "Redacció Periodística".

Amunt

Les competències que s'assoleixen són essencials per a qualsevol periodista que vulgui realitzar periodisme crític, incòmode, contrastat, en profunditat, amb context i dades. Un periodisme que informi a la ciutadania per fer-la més critica i lliure a l'hora de prendre decisions.
Les competències que s'assoliran en l'assignatura es relacionen amb el periodisme reposat (slow journalism).

Amunt

S'aconsella que els estudiants hagin cursat prèviament les assignatures "Redacció periodística" i "Introducció al Periodisme". 
L'estudiant ha de tenir en compte que les pràctiques es fan en català i que, per tant, aquesta no és una llengua només vehicular sinó que també s'avalua el seu ús al crear i editar continguts periodístics. Es recomana també tenir un bon nivell de comprensió de l'anglès.

Amunt

Aquesta assignatura és una optativa de sis crèdits bisemestralitzada. Només es pot cursar el primer semestre (setembre-juny). S'aconsella que els estudiants hagin cursat prèviament les assignatures "Redacció periodística" i "Introducció al Periodisme".

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu l'assoliment d'una sèrie de competències:

 • Competència General (CG2): Capacitat d'anàlisi crítica i d'interpretació de l'entorn
 • Competencia Transversal (CT1): Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Competència Específica (CE12): Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.

En base a aquestes competències, es proposa l'assoliment dels següents resultats d'aprenentatge:

 • Crear i editar continguts periodístics textuals i audiovisuals.
 • Cercar, seleccionar i filtrar informació fidedigna i contrastar fonts.
 • Coneixement general dels mitjans de comunicació i dels canvis que la irrupció d'internet ha implicat en el sector i en la manera d'informar.
 • Utilitzar eines tècniques i tecnològiques pròpies del sector (bancs d'imatges i continguts audiovisuals; recursos d'edició d'àudio i vídeo; eines de visualització d'informació, social media, narrativa multimèdia).
 • Identificar la manera com els nous formats trenquen amb les barreres tradicionals dels gèneres periodístics.

Amunt

Periodisme d'investigació

* Referents i objectius

* Actualitat d'aquest tipus de periodisme

Periodisme de dades

* Referents i objectius

* Actualitat d'aquest tipus de periodisme

Amunt

Material Suport
Periodisme d'investigació en un gran mijtà: De visita a El País Audiovisual
Periodisme d'investigació. Entrevistes: Peiró, Rovira i Artigas Audiovisual
Periodisme de dades Web
Periodisme de dades, una disciplina a l´alça Audiovisual
El periodisme d'investigació en l'entorn audiovisual Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

L'assignatura compta amb les següents eines de comunicació:

* Fòrum: qüestions, comentaris... que feu els estudiants

* Tauler del professorat: comunicacions des de l'equip de professorat

*Correu electrònic amb el professorat: qüestions que penseu que són individuals i no afecten a la resta de companys/nyes de l'aula

Selecció d'articles i vídeos

Recursos d'aprenentatge pensats per donar-vos suport en l'adquisició de coneixements i habilitats en l'àmbit del periodisme d'investigació i dades.

Amunt

L'assignatura es planteja en quatre PACs i una sèrie de debats que poden anar sorgint al llarg del semestre.

Les quatre PACs consisteixen en una sèrie de tres pràctiques (elaboració reportatge) que dura tot el semestre i una PAC d'anàlisi (segona PAC del calendari) que servirà per a identificar els trets bàsics del periodisme d'investigació.

Per elaborar les activitats proposades a l'aula és imprescindible que abans hagueu llegit, visionat i treballat les lectiures i audiovisuals proposats.

En cap cas s'admetran textos amb faltes greus d'ortografia i sintaxi. 

La participació als debats i al Fòrum de l'aula es tindrà en compte per complementar la nota de l'Avaluació Final. Interessa que entre vosaltres pogueu ajudar-vos a l'hora de fer les activitats, tot i que les contribucions en aquests espais són voluntàries.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70 %

PS = 30 %

Notes mínimes:

· PS = 3,5

.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar seguint un model d'avaluació continuada. La nota final és la mitjana de les activitats. Per fer la mitjana cada PAC té el següent pes:

PAC1: 10%
PAC2: 20%
PAC3: 30%
PAC4: 40%

En la nota final es tindrà en compte també la participació a l'aula, fòrums, debats, etc.

Per superar l'avaluació continuada, caldrà lliurar les PACs dins dels terminis fixats. Els terminis de lliurament de les diferents activitats són prou amplis per que les/els estudiants puguin organitzar-se i gestionar el seu calendari acadèmic amb temps suficient. Tanmateix, si per motius laborals o de salut demostrables no es pot presentar un exercici d'acord amb el calendari establert, l'estudiant informarà prèviament al docent de l'aula

Amunt

L'assignatura es pot superar mitjançant un examen final, si se suspèn l'AC o si s'opta per l'examen directament. En aquest cas la nota final és la nota de l'examen.


L'equip docent podrà atorgar la qualificació de Matrícula d'Honor (MH) a aquelles / aquells estudiants que tinguin una nota final igual o superior a 9,0 i que hagin destacat per la seva implicació i participació en la dinàmica de l'aula. Cal precisar que només serà possible assignar una MH per cada 20 estudiants matriculats a l'assignatura (5%).

Amunt