Taller de forma i composició Codi:  20.006    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Taller de Forma i Composició ofereix una formació pràctica en dues dimensions fonamentals de disseny: la forma és la mínima expressió de la comunicació visual, i la composició és la manera en com s'articulen les diferents formes que hi entren en joc.  Dominar aquests dos principis, doncs, esdevé una competència imprescindible per a poder desenvolupar diferents treballs i projectes de disseny.

Amunt

L'assignatura dins del pla d'estudis manté una estreta relació amb els altres tallers: Taller de dibuix, i Taller de color, complementant, d'aquesta manera, els principis conceptuals i pràctics que es comencen a treballar en l'assignatura de Fonaments de disseny gràfic. També té relació amb l'assignatura de Tipografia, i amb els projectes.

Amunt

Tots aquells relacionats amb el disseny.

Amunt

No són necessaris.

Amunt

L'assignatura té els següents objectius:

 • Dominar els elements de la forma
 • Realitzar composicions simples i complexes que responguin a diferents objectius

 I forma per a les següents competències:

 • Fer servir la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
 • Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a realitzar. 
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.

 

Amunt

 • Estructura de la forma
 • Tipologies de formes
 • Percepció de la forma
 • Forma i espai: volum, textura i profunditat
 • L'organització espacial.
 • Composició de la imatge: marc i estructures
 • Pesos, ritmes i recorregut visual
 • Tipologia de composicions i components predominants
 • Proporcionalitat, mòduls, retícules
 • Composició i color
 • Composició i temps

Amunt

Taller de forma i composició Web
Anàlisi compositiu Audiovisual
Sistemes compositius. Creació i aplicació PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt