Tècniques de creativitat i innovació Codi:  20.007    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Cal donar la volta al pensament convencional per trobar noves maneres de fer les coses, per innovar. Efectivament: Sense creativitat no hi ha innovació.
L'entorn laboral demanda cap cop més professionals amb capacitats creatives que permetin l'abordatge dels reptes actuals des de perspectives diferents. Els nous problemes requereixen noves solucions, i molt especialment en l'àmbit del disseny, on les tecnologies digitals obren infinites possibilites creatives.
Partint de la base que la creativitat no és un do reservat per a unes quantes persones, sinó una capacitat que es pot exercitar i potenciar, en aquesta assignatura tractarem de despertar, estimular i provocar la vessant creativa dels estudiants, dotant-los d'eines per a la pràctica de diferents tècniques.
Hem donat la volta als materials didàctics convencionals i proposem una manera diferent d'acostar-nos al pensament divergent i lateral: amb recursos associats a cada repte, que poden ser textuals, vídeos, jocs...
Es tractaran i treballaran algunes de les tècniques de creativitat i innovació més comunes i aplicables, amb el propòsit de l'automatització inconscient. És a dir, es tracta d'aconseguir que els i les estudiants activin el pensament creatiu amb espontaneïtat i els serveixi per a la resta de matèries del grau i, per suposat, per a la seva vida diària.

Amunt

Tècniques de creativitat i innovació s'integra en el pla d'estudi del Grau en Disseny i creació digitals com a matèria bàsica de la branca d'Arts i Humanitats-Expressió artística, amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

Es recomana cursar l'assignatura el segon semestre lectiu, un cop l'estudiant s'hagi familiaritzat amb l'entorn d'aprenentatge i pugui assumir que tots els límits són qüestionables per a la creativitat. A partir de llavors, l'aprenentatge obtingut resultarà molt útil per a aplicar en la resta d'assignatures, especialment les d'aquestes altres àrees: Expressió, Comunicació, Tecnologies i Creació digital.

Amunt

L'assignatura es projecta en tots els camps professionals del grau: disseny gràfic, disseny audiovisual, disseny web, direcció d'art, direcció creativa, crítica del disseny, gestió del disseny, comissariat d'exposicions gràfiques, editorial animació, il·lustració, infografia, disseny d'interfícies, creació d'apps i visualització de dades.

Amunt

En estudis universitaris es dona per suposada la capacitació dels estudiants pel que fa a l'ús correcte i acurat del llenguatge escrit. Per tant, quan en les primeres interaccions o lliuraments d'activitats es detectin problemes d'expressió escrita (en català o castellà) s'advertirà a l'estudiant i se l'orientarà per tal que pugui assolir la competència necessària pel seu compte. Si no millora en els lliuraments següents, l'equip docent pot suspendre per aquest motiu. 
Serà útil el coneixement de l'anglès (nivell B1, mínim), atès que alguns recursos d'aprenentatge poden estar en aquesta llengua.

Amunt

Aquesta assignatura requereix l'ús de l'eina d'aperenentatge FOLIO. 

Amunt

El objectius generals de l'assignatura són els següents:

 • Aprendre a usar, deliberadament i sistemàticament, diferents tècniques creatives.
 • Aplicar el pensament creatiu i innovador en projectes de disseny i creació digitals.
 • Conèixer els autors de referència en l'àmbit de la creativitat i la innovació per saber els mètodes i processos de les ments creatives.
 • Estimular la formació de criteri per a la valoració (i autovaloració) de les idees.

Les competències específiques que desenvoluparan els estudiants en aquesta assignatura són:

 • Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de manera innovadora i generar noves idees.
 • Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que hi intervenen i plantejar els problemes i reptes associats.

I els resultats d'aprenentatge que s'esperen dels estudiants són:

 • Conèixer diferents perspectives i tècniques de pensament creatiu, divergent o lateral.
 • Pensar creativament, tenint en compte que és una capacitat humana que es pot treballar i desenvolupar.
 • Conèixer i aplicar metodologies de ciències socials, així com mètodes i tècniques d'investigació, avaluació, creativitat, innovació i cocreació.
 • Comprendre i comunicar missatges a través de comunitats en línia utilitzant l'idioma anglès.

Amunt

Penso de manera divergent, per tant existeixo. La personalitat creativa.

Convergeixes o divergeixes? El pensament lateral.

Digue'm com crees i et diré... Tipus de creativitat i el procés creatiu.

Quan els mètodes creatius són creatius. Creativitat grupal, sistemes creatius i co-creació.

Disseny i innovació. 

Fitness creatiu. Quadern per a la pràctica diària d'exercicis creatius.

Houston. Tenim problemes i tècniques creatives per a resoldre'ls.

Amunt

Fitness creatiu PDF
Vídeo 12. La teva planificació de calistènia mental Audiovisual
Vídeo 2. De què parlem quan parlem de creativitat? Audiovisual
Vídeo 11. L'atzar Audiovisual
Vídeo 9. Edward De Bono i el pensament lateral. Alternatives Audiovisual
Vídeo 15. Avaluació Audiovisual
Vídeo 10. Edward de Bono i el pensament lateral. La provocació Audiovisual
Vídeo 5. La personalitat creadora Audiovisual
Vídeo 14. Sis barrets per a pensar Audiovisual
Vídeo 8. Edward De Bono i el pensament lateral. Qüestionament Audiovisual
Vídeo 4. El pensament divergent Audiovisual
Vídeo 6. El procés creatiu Audiovisual
Vídeo 13. La creativitat en grup Audiovisual
Vídeo 3. L'einstellung i altres enemics de la creativitat Audiovisual
Vídeo 7. La motivació Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Disseny i innovació XML
Disseny i innovació DAISY
Disseny i innovació EPUB 2.0
Disseny i innovació MOBIPOCKET
Disseny i innovació HTML5
Disseny i innovació PDF
Laboratori de documentació Web
El cervell creatiu: desmuntant mites sobre la creativitat i el cervell Audiovisual
Emocions i creativitat Audiovisual

Amunt

Atès que els materials estan vinculats directament amb els reptes (exercicis o PAC) de l'assignatura, s'han especificat en l'apartat corresponent d'aquest pla docent (Continguts).
Tanmateix, de manera regular, l'equip docent incorporarà també a l'aula virtual totes aquells informacions d'actualitat que puguin ajudar a enriquir els materials en el decurs de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt