Antropologia del disseny Codi:  20.008    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'antropologia estudia les similituds i diferències en la gran varietat de formes que tenim els humans de fer les coses, de relacionar-nos amb els altres, de fer habitable el nostre entorn i de donar sentit al que veiem, sentim o experimentem. La manera d'entendre la vida, el valor que donem al joc o al treball, les normes que regeixen la nostra vida social o allò que considerem bo o desitjable varia d'un lloc a un altre, d'una comunitat a una altra, d'un període històric a un altre, i d'una persona a una altra. No obstant això, aquestes diferències no només responen a disposicions psicològiques o individuals, tampoc són un "esperit de l'època" abstracte, sinó que formen part d'idees, gustos, normes i valors compartits, és a dir, s'han configurat en dinàmiques col·lectives que són culturals i socials i que tots contribuïm a construir. Això també significa incorporar la dinàmica, el conflicte, les continuïtats i discontinuïtats culturals també en els processos de disseny.

Com a dissenyadors en un món global, plural i interconnectat, hem d'aprendre a dissenyar tenint en compte aquesta variabilitat social i cultural de l'espècie humana, comprendre les dinàmiques de canvi i continuïtat, així com els valors associats a la generació de desigualtat i diferència, inclusió i exclusió social. En aquesta direcció, els coneixements i competències que proporciona l'antropologia són cada vegada més necessaris per a una pràctica del disseny adaptada i contextualitzada en un món complex, de relacions globals, i alhora, íntim i proper.

L'assignatura proposa construir un camp propi de reflexió i de coneixement sobre el món material que ens envolta.  Al llarg del curs us proposarem utilitzar els instruments propis del treball etnogràfic per abordar l'àmbit del disseny. Per aquest motiu, us proposem realitzar una incursió a un territori de frontera entre l'Antropologia i el Disseny. L'objectiu és assajar una Antropologia en el Disseny: treballar amb els instruments de l'antropologia per acabar produint un disseny o prototip. Aguditzarem les nostres capacitats d'observació de la realitat i interaccionarem amb grups de persones o comunitats per aconseguir comprendre el seu punt de vista i saber interpretar necessitats reals dels grups humans per produir dissenys concordes amb els contextos treballats.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de les assignatures de context perquè el procés de disseny incorpora un pensament crític, compromès amb el seu temps, amb el respecte a la diversitat i que explori el potencial del disseny en els processos de transformació social.

Amunt

És una assignatura pràctica pensada des del fer i el disseny en el qual s'incorpora a la pràctica sensibilitat i una manera de fer també antropològica i una mirada qualitativa.

Amunt

No calen coneixements previs però si certa sensibilitat sobre la societat i la cultura com a eixos pel disseny.  

Amunt

Objectius:

L'objectiu del curs és introduir als estudiants de disseny en els temes claus de l'antropologia i la seva rellevància per al disseny d'una manera pràctica, a través del propi desenvolupament d'un projecte concret.

Competències:

BÀSIQUES

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

GENERALS

CG1 - Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;

CG3 - Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny;

CG5 - Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny;

CG6 - Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny.

Amunt

Els exercicis i continguts del curs s'articulen a partir de tres eixos:

  • Temes claus de l'antropologia: naturalesa i cultura, individu i societat, relativisme i universals, diferència i desigualtat.
  • Temes claus per a una antropologia del disseny: pràctica social,  dimensió cultural,  funció simbòlica, i una reflexió crítica sobre les nocions d'espai,  temps, cos, materialitat i tecnologia.
  • Mètodes qualitatius i  etnogràfics per al disseny: conèixer i incorporar l'altre en els processos del disseny. 

Amunt

El camí zen de l'etnografia Web
Antropologia del disseny Audiovisual

Amunt

Veure els recursos de l'assignatura a l'aula virtual.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt