Cultura visual i nous mitjans Codi:  20.009    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura ofereix una visió transversal sobre la cultura visual i els nous mitjans, combinant les arts, la tecnologia i el disseny en la construcció d'una perspectiva crítica sobre els diferents aspectes de la creativitat amb eines digitals i tecnologies emergents.

L'assignatura es divideix en quatre blocs: en el primer bloc, explorem les interseccions entre arts, ciència i tecnologia, així com els espais en que aquestes es produeixen. També examinem el desenvolupament de la cultura visual en la societat de la informació i el coneixement. El segon bloc es dedica a l'impacte del programari en la creació artística i en el disseny, incidint en les possibilitats que ha obert la computació a l'art i el disseny actuals. En el tercer bloc, contraposem els discursos que vinculen tecnologia amb innovació i la corrent dominant de la història de l'art i la tecnologia amb els plantejaments i els mètodes de l'arqueologia dels mitjans. També centrem la mirada en l'aspecte material de l'art i el disseny examinant la obsolescència dels dispositius i les estratègies de conservació. Finalment, en el quart bloc qüestionem els límits entre art i disseny en la seva vinculació amb els nous mitjans i examinem entorns d'innovació i tecnologies que marquen l'evolució futura de l'art i el disseny.

A cada bloc li correspon una activitat dividida en dues tasques que porten a treballar amb els fonaments teòrics, l'anàlisi de diversos contexts de l'àmbit professional i l'exploració d'estudis de cas de festivals, exposicions i obres d'art i nous mitjans. No cal haver cursat cap altre assignatura relacionada amb anterioritat tot i que tenir coneixements previs d'història de l'art i el disseny pot ser convenient.

Amunt

Amunt

No calen coneixements previs tot i que és recomanable haver cursat l'assignatura Història, teoria i crítica del Disseny per establir-hi connexions. 

Amunt

Objectius:

1- Conèixer les bases de la cultura visual i les transformacions ocasionades per les tecnologies digitals.

2- Saber reconèixer i analitzar les pràctiques artístiques contemporànies vinculades als nous mitjans.

3- Conèixer els àmbits professionals en què es desenvolupen els projectes creatius basats en l'ús de tecnologies digitals.

4- Comprendre les diferents perspectives sobre l'efecte de les tecnologies digitals en la creativitat contemporània i les implicacions de les nocions d'innovació i obsolescència en el disseny de productes tecnològics.

Competències:

C1 - Capacitat per comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.

C2 - Capacitat per elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional.

C3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

C4 - Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

C5 - Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.

 C6 - Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica de el disseny.

Amunt

Continguts

1. Interseccions entre arts, ciència i tecnologia
2. El programari pren el comandament
3. Artefactes i utopies

Amunt

Cultura y entretenimiento digital PDF
Comisariado y conservación del arte digital XML
Comisariado y conservación del arte digital DAISY
Comisariado y conservación del arte digital EPUB 2.0
Comisariado y conservación del arte digital MOBIPOCKET
Comisariado y conservación del arte digital XML
Comisariado y conservación del arte digital HTML5
Comisariado y conservación del arte digital PDF
Comisariado y conservación del arte digital OAI-MPH
Humanismo 2.0: Arte, ciencia, tecnología y sociedad Web

Amunt

Manovich, Lev. "El software toma el mando". Barcelona : Editorial UOC, 2013. 298 p. UOC Press. Comunicación #29. ISBN 978-84-9064-022-7. [Format epub]

Rennó, Raquel i Waelder, Pau. "Cultura y entretenimiento digital. Nuevos juegos y jugadores en las industrias creativas." Universitat Oberta de Catalunya, 2010.

Waelder, Pau. "Comisariado y conservación de arte digital." Universitat Oberta de Catalunya, 2010. PID_00166802

"Història de l'art dels mitjans - Número complet". Art Nodes, no. 13, 2013. ISSN 1695-5951

Blog Art Matters - http://artmatters.blogs.uoc.edu/

Blog Design Matters - http://catedratelefonica.uoc.edu/

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt