Disseny d'interfícies Codi:  20.010    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"La interfície d'usuari (UI en anglès) és l'espai on es produeixen les interaccions entre humans i màquines. La UI és un aspecte integral de l'experiència d'usuari (UX) que consta de dues parts principals: disseny visual, que transmet l'aspecte i la sensació d'un producte; i el disseny d'interacció, que és l'organització funcional i lògica dels elements. L'objectiu del disseny de la interfície d'usuari és crear una interfície d'usuari que faci que, interactuar amb un producte, sigui fàcil, eficient i agradable pels usuaris."

Dan Silveira, Justin Morales, Zachery Nielson, UI Design, Adobe.

Disseny d'interfícies continua aprofundint en l'estudi iniciat en assignatures anteriors sobre el disseny de la interacció i l'experiència d'usuari. A partir d'aquesta base es treballa el disseny d'interfícies d'acord amb els principis estètics, d'usabilitat i eficiència que faciliten als usuaris assolir els seus objectius quan fan ús d'un producte digital.

La realització de les activitats proposades durant la pràctica docent busquen el desenvolupament de la capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i orientacions de la metodologia de Disseny Centrat en les Persones i atenent al context actual d'entorns multidispositiu i multiplataforma.

També es revisa des d'una perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques i s'estudien les tendències emergents. Tot i que el disseny de la UI sovint es limita al disseny d'interfícies gràfiques d'usuari, a l'assignatura es tracten altres interfícies i sistemes d'interacció (de veu, gestuals, multisensorials, etc.).

Amunt

Es tracta d'una assignatura de caràcter pràctic, obligatòria tant en el grau de Multimèdia com en el grau de Disseny i creació digitals. En tots dos casos manté una relació estreta i complementària amb Disseny d'interacció, la qual cal cursar prèviament per completar l'aproximació al disseny UX de productes i serveis digitals.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de l'àmbit del disseny d'interacció i l'experiència d'usuari. Concretament, l'assignatura està vinculada amb el rol professional del disseny d'interfícies de tota mena, tenint en compte la diversitat d'usuaris, necessitats, gèneres, plataformes i tecnologies.

Amunt

Es recomana que l'estudiant hagi adquirit coneixements previs de dibuix, fonaments de disseny gràfic, forma i composició, tipografia i disseny centrat en les persones.

Amunt

Tant en el cas del grau de Multimèdia com en el del grau de Disseny i creació digitals, és necessari haver superat abans l'assignatura Disseny d'Interacció. En el cas d'aquest darrer grau, a més, cal haver cursat prèviament "Disseny Centrat en les Persones" i les assignatures de tipus taller de primer i segon semestre.

Amunt

 • Conèixer els aspectes i els factors que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors.
 • Capacitat d'explicar amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics en la producció d'interactius, examinant-ne les característiques i les implicacions en el disseny d'interfícies.
 • Capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i les orientacions proposats pel Design Thinking i la metodologia de Disseny Centrat en les Persones.
 • Capacitat per desenvolupar els recursos conceptuals, creatius i tècnics que permeten atribuir les característiques formals més adequades a cada interfície.
 • Capacitat d'avaluar la usabilitat de les interfícies, atendre les pautes dels diferents nivells d'accessibilitat i prendre decisions de disseny congruents.
 • Capacitat de prototipar solucions de disseny utilitzant les diferents tècniques i eines existents.
 • Capacitat d'analitzar les tendències en l'àmbit de les interfícies i la relació amb l'evolució tecnològica com a base per dissenyar propostes creatives i innovadores.
 • Capacitat per tenir en compte els paràmetres necessaris per incorporar aspectes emocionals i ètics al disseny de la interfície.

Amunt

Introducció a les interfícies d'usuari

 1. Evolució històrica de les interfícies gràfiques
 2. Elements visuals d'una interfície
 3. Interfícies d'un ecosistema digital

Disseny d'interfícies

 1. Del disseny de la interacció al de la interfície
 2. Elements i pautes de disseny UI
 3. Prototipatge
 4. Introducció a l'avaluació d'interfícies

Noves interfícies: entre el sistema físic i el digital

 1. Estils d'interacció
 2. Tipologies d'interfícies
 3. Interfícies emergents i experimentals
 4. Entorns d'interacció immersiva

Amunt

Guies del Design Toolkit Web
Design Toolkit Web
Quadern de Disseny d'Interfícies Web

Amunt

Els materials didàctics bàsics de l'assignatura són el Quadern d'Interfícies i el UOC Design Toolkit.

El UOC Design Toolkit és un recurs transversal entre assignatures que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat i projecte, podeu trobar eines de disseny. Pel que fa al Quadern d'Interfícies es tracta d'un recurs que dona suport a l'estudiant durant tot el procés de realització de les activitats com si es tractés d'un projecte professional. Aquest quadern és una eina essencial per a l'assignatura, ja que proporciona el relat i fil conductor de la persona dissenyadora d'interfícies.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt