Disseny centrat en les persones Codi:  20.011    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Todas las personas son diseñadoras. Todo lo que hacemos casi siempre es diseñar,
pues el diseño es la base de toda actividad humana. La planificación y normativa
de todo acto dirigido a una meta deseada y previsible constituye un proceso de diseño

(Papanek: 1977, 19).

Disseny Centrat en les Persones és una assignatura que s'orienta a aprendre i posar en pràctica els conceptes bàsics, els principis i la metodologia de treball per dissenyar situant les persones en el centre. L'assignatura proporciona una aproximació pràctica a l'aprenentatge de l'antropometria, l'ergonomia, els processos de disseny i els mètodes i tècniques associats.

Amunt

"Disseny Centrat en les Persones" es una assignatura metodològica, situada en el tercer semestre del grau i que manté certa relació directa amb assignatures de tipus taller com ara "Disseny d'Interacció".

Amunt

Aquesta assignatura constitueix una aprofundiment metodològic al disseny centrat en l'usuari, que dona entrada a camps professionals com ara el disseny d'interacció i la experiència d'usuari.

Amunt

Es recomana que l'estudiant tingui coneixements previs de fonaments de disseny, creativitat així com de teoria del disseny.

Amunt

Es recomana cursar "Disseny Centrat en les Persones" un cop superadas "Història, Teoria i Crítica del Disseny", "Tècniques de Creativitat i Innovació" i alguns tallers com ara "Taller de Dibuix" i "Fonaments del Disseny Gràfic".

Amunt

 • Entendre que el disseny és una activitat humana que s'integra de manera transparent en tota la seva actuació
 • Conèixer els principis del disseny universal i saber-los aplicar en projectes de disseny
 • Conèixer els factors i principis antropomètrics i d'ergonomia que intervenen en tot procés d'us entre les persones i els objectes i productes i saber-los aplicar
 • Conèixer de manera teòrica i pràctica el disseny centrat en les persones i saber-lo aplicar en projectes de disseny
 • Identificar les principals etapes del procés de disseny centrat en els persones així com els seus mètodes i tècniques associats

Amunt

 • El disseny com activitat humana
 • Disseny universal
 • Antropometria
 • Ergonomia
 • El procés de disseny. Disseny centrat en l'usuari. Mètodes i tècniques de disseny

Amunt

Design Toolkit Web
Quadern de disseny centrat en les persones Web
Disseny universal Web
El disseny com a activitat humana Web

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura són el Quadern de Disseny Centrat en les Persones i el UOC Design Toolkit. El Design Toolkit és un recurs transversal entre assignatures que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat i projecte, podeu trobar eines de disseny.

El Quadern de Disseny Centrat en les Persones és un recurs que condueix a l'estudiant a través dels temes clau de l'assignatura i, al mateix temps, proporciona el relat i fil conductor del dissenyador que vol situar a les persones en el centre de la seva activitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt