Producció i publicació digital Codi:  20.015    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Bona part dels productes generats avui en dia es troba realitzada en format digital i publicada en plataformes també digitals. L'aparició de noves eines i tecnologies, juntament amb un increment progressiu del seu ús, ha provocat un augment en el consum d'objectes digitals. D'aquesta manera, un bon professional ha de conèixer com utilitzar aquests tipus d'eines, així com les capacitats, característiques, avantatges i inconvenients que presenten els productes que generen.

L'assignatura "Producció i publicació digital" comprèn principalment dues parts: la producció digital, estretament lligada a la seva publicació, i les plataformes que permeten accelerar la publicació de continguts digitals.

Amunt

Aquesta assignatura es troba associada a la temàtica tecnològica del grau, concretament dins la matèria de suports en el Grau de Disseny i Creació Digitals.

Amunt

Aquesta assignatura aporta les competències necessàries per treballar dins del món de la creació i publicació de continguts digitals. Es tracta d'un camp professional molt novedós, amb poca història, donada la jovenesa de la tecnologia en la qual se sustenta.

Amunt

Dins el Grau de Disseny i Creació Digitals, aquesta assignatura és recomanable fer-la després d'haver superat el Projecte II i abans de realitzar el Projecte III.

Amunt

L'enfocament d'aquesta assignatura és eminentment pràctic. Treballa els fets, conceptes, procediments i valors a través d'activitats i s'allunya de la manera clàssica d'adquirir-los a través d'un estudi teòric inicial.

En aquesta assignatura es fa servir software i es posa a disposició de l'alumnat diferents alternatives, de manera que siguin ells i elles qui decideixin quin utilitzar (essent conscients de les implicacions que comporta l'ús de l'alternativa escollida).

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de grau:

 • CT1 - Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CG4 - Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny.
 • CG5 - Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny.
 • CE10 - Seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adequats als casos a resoldre.


I té els següents objectius:

 • Conèixer els principals dispositius de producció, publicació i distribució digital.
 • Conceptualitzar els dissenys i preparar els seus arxius tenint en compte la seva viabilitat tècnica.

Amunt

L'assignatura està organitzada en quatre mòduls d'activitat:

 • Mòdul 1: Elements visuals digitals.
 • Mòdul 2: Elements sonors digitals.
 • Mòdul 3: Elements audiovisuals interactius.
 • Mòdul 4: Plataformes de publicació.

Amunt

Producció i publicació digital Web
Tipologías editoriales (subtitulat al català) Audiovisual
Vídeo de formats d'arxiu d'imatge Audiovisual
Vídeo de formats d'arxiu de so Audiovisual
Vídeo sobre formats de vídeo Audiovisual

Amunt

L'assignatura també compta amb:

 • Materials multimèdia en suport digital.
 • Software d'Adobe Creative Cloud.
 • Software lliure d'edició d'imatges, àudio i vídeo.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt