Projecte I: Identitat i marca Codi:  20.017    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Projecte I sobre Identitat i Marca suposa un primer apropament de l'estudiant al treball aplicat en un context real de projecte, tenint en compte les seves diferents fases. El primer projecte del grau es centra en el treball sobre la identitat i marca, un dels encàrrecs més habituals als quals s'hi enfrontarà en el món professional. Amb aquest objectiu, l'assignatura integra un coneixement introductori sobre branding, que li serveixi a l'estudiant per a desenvolupar propostes d'imatge gràfica solvents i d'acord amb les necessitats comunicatives del client. Així mateix, planteja un primer repte per a desenvolupar les diferents aplicacions d'aquesta imatge gràfica sobre diversos suports de naturalesa física i digital en totes les seves manifestacions. D'aquesta manera, l'estudiant es prepara per a anar assumint els posteriors projectes desenvolupats al llarg del grau.

Amunt

Dintre del pla d'estudis l'assignatura es relaciona amb les assignatures prèvies que el capaciten tècnicament i conceptua per a desenvolupar un primer encàrrec i també amb els projectes posteriors que incorporaran més complexitat metodològica i tècnica, tot proporcionant a l'estudiant, d'aquesta manera, una adquisició progressiva de competències en el desenvolupament de projectes.

Amunt

Es projecta d'una manera especial en el camp del disseny gràfic orientat a la marca o disseny d'imatge corporativa. També es relaciona amb el sector del branding i en menor mesura del màrqueting.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:


 • Aplicar a un projecte real aspectes de tipus conceptual, comunicatiu, expressiu, metodològic i tecnològic.
 • Aplicar a un projecte real valors ètics, de sostenibilitat i diversitat.
 • Dominar els principis de la marca i la identitat gràfica i aplicar-los a diferents suports impresos i digitals.

I forma per a les següents competències:


 • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contra argumentacions sòlides i solvents.
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny.
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny.
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny.

Amunt

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per a realitzar un projecte de creació d'una marca i identitat gràfica en totes les seves fases: conceptualització, desenvolupament i difusió. Al seu torn, es posen en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • La marca i el seu context. Branding
 • Identitat i imatge de marca
 • Marca i identitat gràfica
 • Aplicacions i suports
 • Manuals i estils
 • Fases del projecte
 • Anàlisi d'imatge corporativa
 • Proposta de disseny d'imatge corporative

Amunt

Projecte I: Identitat i marca - Casos Web
Projecte I: identitat i marca Web
Tutorial. Realitzar un logotip amb retícula Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt