Projecte II: Disseny editorial Codi:  20.018    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

Llibres, catàlegs, ebooks, fullets,... cada dia vivim envoltats de missatges en diferents suports. Un pilar bàsic del disseny gràfic és el disseny editorial. Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per realitzar un projecte de disseny editorial en totes les seves fases (layout o retícula, maquetació i difusió), considerant també que es tracta d'una publicació impresa i digital. Per això, cada alumne haurà de concebre i desenvolupar el seu propi projecte.

 

Amunt

L'assignatura s'integra dins de les estructurades com a Projectes, per tant té una funció primordialment pràctica. Els alumnes apliquen en un cas real els coneixements adquirits en aquesta assignatura, a més de recuperar i posar en valor l'aprenentatge d'altres assignatures prèvies i que es complementen, com a Projecte I: Identitat i MarcaTaller de Color o Tipografia.

Amunt

Tots aquells relacionats amb el disseny gràfic i els seus diferents suports.

Amunt

Per cursar Projecte II: Disseny Editorial, tal com s'indica en les recomanacions de matrícula, seria necessari haver superat prèviament o estar en disposició de fer-ho les següents matèries: Fonaments del disseny gràficRecursos i comunitats digitalsTaller de dibuixTaller de color, Història, teoria i crítica del disseny, Tècniques de creativitat i innovacióTipografiaTaller de forma i composicióProducció gràficaProjecte I: Identitat i marcaÈtica i sostenibilitat en el disseny editorialComunicació: Teories i tècniquesDisseny centrat en les persones, i Disseny d'interacció.

Amunt

L'assignatura té els següents objectius:

- Desenvolupar la capacitat un projecte de disseny editorial des de l'anàlisi de suports, mercat al qual va dirigit, creació i publicacions.

- Controlar els elements del disseny claus per al desenvolupament del disseny editorial.

 

I capacita per a les següents competències:

- Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.

- Gestionar projectes de disseny inscrits en àmbits socials i empresarials, incorporant la cultura del disseny a les organitzacions.

- Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals

- Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.

- Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.

- Presentar treballs de disseny en diferents contexts, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.

 

 

Amunt

1. Posar en marxa un disseny editorial

2. Plasmar un dissenya editorial: la retícula o layout

3. Dissenyar una portada

4. Dissenayar pàgines interiors

5. Nous formats digitals

Amunt

Projecte II: disseny editorial Web
La retícula Audiovisual
Maquetació de textos i imatges Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Tipografia. Galeria de projectes Web
Disseny editorial des d'una visió creativa: del concepte a la forma Audiovisual
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual
Tipografia avançada. Galeria de projectes Web

Amunt

A l'aula l'estudiant trobarà els materials i recursos expressament seleccionats per poder realitzar cadascuna de les pràctiques que es proposen. Així mateix, l'estudiant podrà fer ús de les llicències del programari de maquetació i disseny necessàries per realitzar algunes de les activitats plantejades al llarg del període docent.

En aquesta assignatura s'emprarà l'eina de UOCFolio per presentar alguns dels lliuraments i comentar-los. El professor docent col·laborador informarà, a través de l'aula, de quan i com s'emprarà aquest recurs.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt