Projecte III: Senyalística i Digital Signage Codi:  20.019    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per realitzar un projecte de senyalística amb una part dedicada al digital signage, abordant totes les seves fases: conceptualització, desenvolupament gràfic i aplicació sobre els suports més adequats. Al seu torn, es posen en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • Context, entorn i espai: recorregut i experiència d'usuari
 • Senyalització i senyalística
 • Pictogrames i convencions soci-culturals
 • Identitat gràfica: color, tipografia i imatge en moviment
 • Displays 2D, 3D i interactius

Amunt

L'aprenentatge basat en projectes es planteja en algunes assignatures, però articula d'una manera fonamental el treball dels estudiants en les següents àrees: Identitat i marca (Projecte I), Disseny editorial (Projecte II), Senyalística i digital signage (Projecte III), Portfolio (Projecte IV), i Treball Final de Grau. A través d'aquestes assignatures, l'estudiant treballarà en diferents tipologies de projectes, permetent-li travessar diferents fases, introduir diferents processos i, en definitiva, abordar diferents situacions en les quals haurà de resoldre un problema de disseny.

 

Amunt

Estudis de disseny, assessoria en senyalística i digital signage, desenvolupament de projectes de senyalística i/o digital signage.

Amunt

Es pressuposen els coneixements adquirits al llarg del grau, sent una assignatura plantejada en el quart semestre acadèmic.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de quart semestre, orientada al desenvolupament d'un projecte de senyalística. És una assignatura eminentment pràctica però que també inclou les competències d'avaluació, autocrítica i autoavaluació.

Amunt

 • Explorar i aprendre les diverses nocions que entren en joc per analitzar, planificar i dissenyar un projecte de senyalística original i eficaç.

 • Aplicar a un projecte real aspectes de tipus conceptual, comunicatiu, expressiu, metodològic i tecnològic.

 • Aplicar a un projecte real valors ètics, de sostenibilitat i diversitat.

 • Realitzar projectes de disseny i redisseny d'entorns tenint en compte l'aplicació i la integració de la marca en diferents espais i suports.

Competències bàsiques i generals:

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi;

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG1- Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.

CG2- Identificar, integrar-se i participar en comunitats de coneixement i treballar en equip de forma col·laborativa i/o cooperativa usant entorns digitals.

CG3 -Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional.

Competències transversals:

CT1-Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques:

CE1- Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.   

CE2- Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com de propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a realitzar.  

CE3- Aplicar els processos, estratègies, mètodes, tècniques i activitats pròpies del disseny a projectes per aconseguir resultats significatius en la relació entre el disseny i les persones.

CE4- Gestionar projectes de disseny inscrits en àmbits socials i empresarials, incorporant la cultura del disseny en les organitzacions.   

CE5- Elaborar missatges tenint en compte el públic al que van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.   

CE6- Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.

CE7- Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.                

CE8- Incloure conceptes clau de sostenibilitat i respecte a l'entorn en els projectes de disseny.           CE9- Reconèixer i incorporar la complexitat de la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats de disseny.         

CE10- Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital, per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny.

Amunt

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per realitzar un projecte de senyalística amb una part dedicada al digital signage, abordant totes les seves fases: conceptualització, desenvolupament gràfic i aplicació sobre els suports més adequats. Al seu torn, es posen en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 •   Context, entorn i espai: recorregut i experiència d'usuari
 •   Senyalització i senyalística
 •   Pictogrames i convencions soci-culturals
 •   Identitat gràfica: color, tipografia i imatge en moviment
 •   Displays 2D, 3D i interactius

Amunt

Projecte III: Senyalística i digital signage Web

Amunt

S'utilitzen materials textuals, podcast de ràdio a experts de l'àmbit, tots dos  realitzats per la UOC i una selecció específica de bibliografia, webgrafia i de recursos en línia guarits i seleccionats per experts. 

Aquests cobreixen els 5 mòduls:

 • Descobrir la senyalística

 • Conceptualització i estratègia

 • Formalització del sistema

 • Aplicació

 • Presentació i avaluació

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt