Projecte IV: Portfolio Codi:  20.020    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris perquè l'estudiant realitzi el seu propi Portfolio professional, a partir d'una selecció dels seus millors treballs realitzats al llarg de la titulació i sempre d'acord amb la imatge i posicionament personal que es vol aconseguir dins les comunitats i xarxes professionals.

En aquest projecte és especialment rellevant com l'estudiant posa en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • Estratègia, identitat digital i marca personal
 • Discurs i estil
 • Desenvolupament gràfic i tecnològic
 • Posicionament en comunitats i xarxes professionals

Amunt

L'assignatura dins del conjunt del pla d'estudis manté una estreta relació amb els projectes i assignatures de taller, especialment amb el projecte I d'Identitat i Marca, que servirà de base per a la creació de la seva pròpia marca personal.

Amunt

Tots els relacionats amb el disseny, ja que el portafolio és l'eina més important que té el dissenyador i dissenyadora a per donar-se a conèixer al món professional.

Amunt

És recomanable haver cursat primer els altres projectes del grau I, II i III.

Amunt

Competències

 • Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com de propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a realitzar.                            
 • Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.                                
 • Aplicar els processos, estratègies, mètodes, tècniques i activitats pròpies del disseny a projectes per aconseguir resultats significatius en la relació entre el disseny i les persones.                                                                  
 • Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.                                      
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al que van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.                                      
 • Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.                            
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional. 
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.       
 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital, per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny                                

Amunt

 • Marca personal
 • Identitat visual corporativa
 • Metodologia i procés projectual en el disseny gràfic
 • Portafolios i book de disseny
 • Selecció i documentació de treballs de disseny
 • Introducció al projecte de disseny web
 • Reputació 2.0
 • Storytelling i marca personal

Amunt

Projecte I: identitat i marca Web
Putos Modernos: El disseny en forma de producte Audiovisual
Hey Studio: Com ser un referent en les xarxes socials Audiovisual
The Coffee Pot. Com pots fer-te gran començant com a freelance Audiovisual
La Casa de Carlota. El disseny com a causa social. La creativitat com a causa social Audiovisual
Marca personal Audiovisual
Folio Web
Laboratori de documentació Web
La nostra proposta de valor: a la recerca d'un mercat Audiovisual
La nostra proposta de valor: creació de continguts d'alt valor Audiovisual
La nostra proposta de valor: els beneficis del màrqueting one-to-one Audiovisual
La nostra proposta de valor: confia en les estratègies "pull" Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt