Storytelling: Recursos narratius Codi:  20.021    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Storytelling: recursos narratius és una assignatura creada des del Grau en Disseny i creació digitals, que també forma part del pla d'Estudis del Grau de Tècniques d'interacció digital i Multimèdia. Es tracta també d'una assignatura equivalent a Narrativa interactiva del pla d'estudis antic del Grau Multimedia.

L'assignatura Storytelling: recursos narratius tracta la importància de la narrativa en els processos comunicatius i la seva rellevància en relació als processos i metodologies propis del disseny.   

El terme Storytelling, amb unes arrels fonamentals en el coneixement dels productes, estratègies i recursos propis de les formes culturals narratives (des de la literatura al teatre, el còmic, el cinema, la televisió, els videojocs o les narratives digitals interactives, per posar només alguns exemples) ha esdevingut cada cop més present en nous àmbits com l'empresa, l'educació, el periodisme o els social media. Més enllà de modes, el concepte d'Storytelling ens permet apuntar a una pràctica social i cultural orientada cap a l'acte d'explicar i compartir històries, sigui per mitjans trandicionals relacionats amb la tradició oral i performativa com a través de la reproducció tecnològica. L'assignatura proporciona alguns fonaments sobre narrativa, sobretot audiovisual, per a centrar-se en diferents punts de contacte entre disseny i narrativa.  

Amunt

Grau en Disseny i Creació Digitals

L'assignatura Storytelling: recursos narratius manté punts de contacte amb altres assignatures del pla d'Estudis com  Tècniques de creativitat i innovació, Recursos i comunitats digitals, Cultura visual i nous mitjans, Disseny centrat en les persones i Projecte I: identitat i marca.

Grau Multimedia (06.515) i Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia.

En ambdós graus l'assignatura s'orienta en la formació en continguts i creativitat en relació amb la ideació i desenvolupament de projectes digitals o híbrids de caire multimedia, crossmedia o transmedia. És important tenir en compte que l'assignatura integra tant accions en xarxes socials o altres espais digitals amb activitats en el món 'físic', la qual li dona una dimensió tangible als processos de disseny, desenvolupament, testatge i implementació que considerem fonamentals en la producció cultural contemporània.

Amunt

Aquesta assignatura forma a l'estudiant per aproximar-se a camps professionals com el disseny d'experiències grupals de caràcter narratiu (jocs en temps i espais reals, dinàmiques de grup, team building, focus groups, experiència de client o stakeholders, formació a través de joc,  tècniques d'intervenció social i etnogràfica, etc.), així com en l'aplicació de tècniques de disseny en productes narratius (storytelling digital, arquitectura de projectes transmedia, desenvolupament de guió, etc.).

Amunt

L'assignatura Storytelling: recursos narratius, ha estat dissenyada com a assignatura autocontingudai per tant no es pressuposen coneixements previs.

Amunt

No hi ha cap informació especial que es consideri rellevant

Amunt

Competències  en l'àmbit Disseny

CE6 - Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.  

CE7. Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.  

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.  

Competències en l'àmbit multimèdia

Competències comunicatives
Capacitat per a innovar i generar noves idees.
Capacitat d'idear guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades.

Resultats d'aprenentatge  

RAP 1. Construir relats en diferents suports, formats i mitjans per incorporar-los en projectes de disseny.  

RAP 2: Conèixer les estratègies de comunicació persuasives aplicades a la construcció de missatges i continguts de disseny.  

RAP 3:  Aplicar habilitats narratives en el disseny d'experiències en diferents àmbits.  

RAP 4. Conèixer els components narratius del relat i la seva contribució al disseny d'estratègies per a construir-los.  

RAP 5:  Dissenyar una experiència narrativa d'storytelling associada a una marca.  

RAP 6: Dissenyar un producte/servei utilitzant tècniques d'storytelling.

Amunt

  • Fonaments de narrativa audiovisual
  • Disseny d'experiències narratives digitals
  • Storytelling com a recurs en processos de disseny

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt