Taller de color Codi:  20.023    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El color és un element fonamental en el disseny. L'assignatura 'Taller de color' s' introdueix en la pràctica i la teoria del color, tot proporcionant unes bases sòlides per a desenvolupar projectes i encàrrecs de disseny, focalitzats en aquest aspecte. La teoria del color suposarà una base per a experimentar, a partir de reptes, briefings,  diferents situacions on treballar els models de color, els diferents materials i components del mateix, i a incorporar una visió crítica en la utilització del mateix en les diferents propostes.

Amunt

L'assignatura dins del conjunt del pla d'estudis es relaciona directament amb altres assignatures introductòries, com 'Fonaments del disseny gràfic', 'Taller de dibuix', 'Taller de forma i composició', i amb els diferents projectes.

Amunt

Els camps professionals en què es projecta són tots els relacionats amb el disseny gràfic aplicat als diferents formats i mitjans, tant sobre paper com en digital.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per tal de poder cursar l'assignatura.

Amunt

L'assignatura de Taller de color persegueix obtenir els següents resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre la naturalesa i les diferents variables i components del color

 • Utilitzar el color d'una manera conscient i explícit en les composicions

 • Realitzar composicions simples i complexes amb diferents objectius

 • Utilitzar les eines i formats associats al disseny gràfic

I es focalitza en l'obtenció de les següents competències, que formen part del Grau en Disseny i Creació Digitals

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • Utilització de la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.

 • Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a realitzar.

 • Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.

Amunt

 • Components físics i fisiològics del color

 • Teories i models de color

 • Variables cromàtiques: to (matis), saturació, lluminositat

 • Relacions cromàtiques: contrast, armonia i comportamient dinàmic del color

 • Dimensió psicològica y cultural del color

 • Potencial simbòlic del color

 • Color i matèria: pigments i barreges

 • Color i llum: variables i composició

 • Visions crítiques del color

Amunt

La percepció del color Audiovisual
Taller de color. Magazine Web
Quadern del Taller de color Web

Amunt

Aquesta assignatura compta amb diversos materials de formats variats:

com a base i recurs de referència es farà servir el llibre manual: Elementos del diseño. Fundamentos del color, el qual conté en bona part els continguts fonamentals de l'assignatura.

De forma específica hem produït dos vídeos que tracten respectivament la naturalesa física i fisiològica del color, i el cercle cromàtic  i models de color. Finalment, per a tractar més concretament qüestions a tenir en compte sobre el color a l'hora d'enfrontar-nos a un projecte de disseny s'ha elaborat el magazine que conté de moment tres articles. 

Tots aquests materials es faran servir al llarg de les activitats de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt