Motion graphics Codi:  20.037    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Motion graphics representa un pas cap a endavant en la producció de narratives gràfiques ja que incorpora conceptes del disseny audiovisual. La imatge en moviment amplifica les possibilitats de la comunicació gràfica i l'expandeix cap a escenaris més dinàmics, com les pantalles digitals. L'assignatura fa una revisió des d'una pespectiva històrica a aquesta especialitat que transita en l'àmbit del disseny i arriba fins a la cultura audiovisual contemporània. El treball que es durà a terme en el curs aprofundirà en la funció de la imatge, espai i tipografia i la seva relació amb la construcció d'un discurs visual i narratiu coherent.

Amunt

L'assignatura Motion graphics té una connexió directa amb les assignatures d'expressió gràfica tals com a Taller de dibuix, Taller de color, Tipografia i Producció gràfica. A nivell narratiu és natural la conección amb Storytelling: Recursos narratius, així com amb l'assignatura de Cultura visual i nous mitjans. Motion graphics en definitiva és un recipient ideal per a la producció gràfica en moviment que aglutina gran part dels coneixements generals del Grau de Disseny i Creació Digitals.

Amunt

Es projecta al camp del disseny audiovisual i a la producció de narratives gràfiques en moviment. En l'època actual els escenaris professionals que requereixen motion graphics són inconmesurables doncs abasten la possibilitat de dissenyar continguts per a cadascuna de les pantalles que envolten el nostre entorn immediat i global.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:

 • Conèixer els diferents discursos i tècniques per a la realització de peces d'animació curtes
 • Saber integrar l'animació en projectes de disseny
 • Aplicar els discursos i estètica dels motion graphics a projectes de disseny

I forma per a les següents competències: 

 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;
 • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny
 • Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com a digitals;

 

Amunt

Es tractaran els conceptes de disseny audiovisual i motion graphics des d'una perspectiva històrica i s'aprofundirà en la funció de la imatge, espai i tipografia i la seva relació amb la construcció d'un discurs visual i narratiu coherent. També es tractaran els aspectes tecnològics i metodològics que intervenen en un projecte de motion graphics.

 • Conceptes fonamentals i història

 • Tecnologia i metodologia

 • Imatge, espai i tipografia

 • La construcció del discurs

 •  Àmbits d'aplicació

Amunt

Història dels Motions graphics Web
La línia de producció de motion graphics Web

Amunt

- S'han dissenyat continguts a mesura en els quals s'aprofundirà la història dels motion graphic així com les temàtiques vinculades al disseny audiovisual.

- S'usaran els programes de Adobe Creative Cloud enfocats ala producció gràfica en moviment.

- L'aparició de les eines d'intel·ligència artificial comporten un important debat sobre l'autoria de les creacions executades per programaris. En aquest sentit, els professors de l'assignatura no neguen l'ús d'eines d'IA, tot al contrari. Així i tot:

 

 • S'apel·la a l'ètica dels estudiants, a la seva integritat acadèmica i al seu prestigi. 
 • Es recorda que els estudiants estan compromesos amb la normativa acadèmica.
 • En cas que l'autoria d'una prova no quedi clara, es permet demanar aclariments de forma oral.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt