Taller d'escriptura i comunicació Codi:  20.201    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Taller d'escriptura i comunicació és una assignatura obligatòria que s'imparteix en el grau d'Arts. Els continguts que s'hi tracten i les competències que s'hi treballen tenen com a objectiu donar eines als professionals dels diversos camps artístics perquè puguin comunicar per escrit d'una manera atractiva i eficient qualsevol missatge que hagin de transmetre, des de la presentació d'una obra pròpia fins a un resum sobre la trajectòria d'una personalitat del món de l'art, passant per una invitació, l'expressió d'una emoció creativa o la valoració d'una obra d'altri.

Aquest taller està pensat essencialment com un espai de pràctica o experiència d'escriptura, tant creativa com tècnica o acadèmica. A partir d'una sèrie de nocions bàsiques sobre l'acte comunicatiu i el procés de composició d'un text, i sobre les propietats textuals i els diversos tipus i gèneres de text. Els estudiants faran exercicis intensius d'escriptura vinculada a la creació i a la presentació i difusió de la pràctica artística.

Com sabem, la llengua és present en tots els camps del coneixement perquè, oral o escrita, n'és el principal vehicle de transmissió, al costat dels vehicles específics de cada disciplina. Per això un professional de qualsevol àmbit no pot desatendre la manera com selecciona les idees, estructura el missatge i construeix el text, fent més o menys èmfasi en el vessant creatiu o en el tècnic segons la necessitat comunicativa.

Amunt

El Taller d'escriptura i comunicació és una assignatura obligatòria de 12 crèdits que vol cobrir des del començament del grau les necessitats expressives dels estudiants des del punt de vista lingüístic. Per la càrrega docent que té, el Taller exigeix una feina no exhaustiva però sí constant, habitualment individual però puntualment en grup, que es concretarà en un breu exercici setmanal i un projecte final de més envergadura.

Amunt

Aquest taller no té com a objectiu cobrir un camp professional concret de l'itinerari del grau, sinó acompanyar l'estudiant en la producció de textos al llarg de tota la seva etapa acadèmica i professional. Atesa la importància que té la comunicació oral i escrita en l'expressió artística, les competències que s'hi treballen són útils per als diferents àmbits professionals del món de les arts.

Amunt

No hi ha cap requisit previ per a cursar aquest taller. Se sobreentén que l'estudiant que ha triat el català com a llengua vehicular té uns coneixements mitjans-alts d'aquesta llengua, adquirits en etapes formatives anteriors o de manera autodidacta.

Amunt

En aquest Taller d'escriptura i comunicació es poden proposar lectures en llengues diferents al català, però la llengua vehicular de l'aula serà el català i les PAC, la Pràctica final i la participació en els debats s'hauran de fer en aquesta llengua per a ser avaluades.

En cas de voler expressar-se en llengua castellana hi ha la possibilitat de matricular les assignatures del Grau d'Arts en el campus castellà.

Amunt

En el Taller es treballen els objectius següents, que també són objecte d'avaluació per mitjà de les diferents activitats proposades al llarg del semestre:

 • Entendre, analitzar i reproduir un text (resumint-lo, ampliant-lo, parafrasejant-lo...).
 • Utilitzar l'escriptura com a element expressiu i comunicatiu de la pròpia obra artística.
 • Identificar els diversos mecanismes de producció de sentit que s'activen en la hibridació interdisciplinària entre escriptura i obra artística.
 • Produir textos escrits clars, cohesionats i adaptats a les necessitats de cada context artístic.
 • Argumentar idees complexes de manera coherent i persuasiva sobre fenòmens artístics i culturals.
 • Ser conscients de la relació entre l'escriptura i l'obra artística a través de la història.
 • Crear, editar presentar i difondre continguts a la xarxa utilitzant els canals digitals més adequats.

Aquests objectius estan relacionats d'una manera o una altra amb les competències següents :

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants demostrin tenir coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé té el suport de llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Competències transversals

 • Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per a comunicar-se en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.

Competències específiques

 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històrico-teòrico-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Escollir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com també treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.

Amunt

Atès el caràcter que té aquest taller (pràctic, aplicat), no hi ha uns continguts teòrics que s'aniran presentant per ordre, sinó que es treballarà sobre múltiples propostes concretes a partir de breus introduccions teòriques, basats en els materials i recursos de l'aula.

En aquest sentit, l'aprenentatge es construeix a partir d'activitats. Així, doncs, a partir de les diverses activitats anirem desgranant la base teòrica, que cobreix aspectes com aquests:

 • Procés de composició del text: planificació, textualització i revisió.
 • Propietats textuals: adequació, coherència i cohesió.
 • Tipus i gèneres textuals: apunts i notes d'artista, informes i projectes, textos acadèmics i crítics.
 • Art i literatura.
 • Escriptura, creació i difusió a la xarxa: pàgines web i xarxes socials.
 • Terminologia i fraseologia pròpies de cada especialitat artística.
 • Recursos digitals útils per a la redacció i presentació de textos.
 • Eines fonamentals de recerca i selecció d'informació.
 • Imbricació entre escriptura i art al llarg de la història.
 • Actitud digital: etiqueta, identitat digital i ús adequat dels continguts a la xarxa.
 • Estratègies de treball col·laboratiu en xarxa.

Amunt

Guia d'edició de vídeo: el Windows Movie Maker i el VirtualDub Web
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Els recursos d'aprenentatge corresponents al Taller d'escriptura i comunicació estan disponibles en l'apartat Recursos de l'aula.

També disposeu del Laboratori de documentació associat al Taller. El laboratori és un recurs docent vinculat a una o a més assignatures, on trobareu suposrt (un docent col·laborador, materials complementaris i companys amb els quals podeu compartir coneixements) per a l'ús d'eines, tecnologies i materials diversos.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt