Seminari d'investigació artística Codi:  20.207    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Seminari d'investigació artística té com a principal objectiu que la persona estudiant s'introdueixi en el camp de la recerca artística, conegui  la seva problemàtica i els debats més recents sobre el seu abast i potencialitats.

La recerca artística o la recerca a través de les arts plantegen avui en dia reptes importants que l'alumnat ha de conèixer per tal de poder situar-se en aquest ampli panorama i orientar-se de cara a la seva activitat de recerca en el marc acadèmic i en el seu futur professional. 

Per tant, aquesta assignatura pretén ajudar l'alumnat a comprendre, des d'una mirada interdisciplinària, els diferents camins de la recerca artística a partir la pregunta al voltant de què constitueix investigació en art i cóm pensar en la investigació en art o a través de l'art com una pràctica situada, amb les seves materialitats i llenguatges específics, així com quines són les seves metodologies d'investigació, teninet en compte el context de la recerca acadèmica i la seva vinculació a les humanitats i les ciències socials.

Durant el seminari identificarem els nuclis de conflicte més rellevants i recurrents en la investigació artística, tractarem sobre quina és la finalitat de la recerca artística, i perquè són importants les qüestions ontològiques, epistemològiques i metodològiques (què sabem, cóm sabem, com sabem el què sabem o quin tipus de coneixement volem produir); quines vinculacions té la recerca artística amb les convencions de la recerca científica i amb altres formes de recerca en les humanitats, quins són els seus criteris d'avaluació i reconeixement, així com altres assumptes que s'han considerat secundaris o marginals; com la posició de l'investigador o investigadora, les condicions i finançament de la recerca, la privatització i mercantilització del coneixement i la cultura i el posicionament ètic.

Amunt

És rmolt recomanable cursar aquest seminari després dels altres seminaris del Grau, ja que està orientat a bastir les bases de la recerca acadèmica en la pràctica artística, complementant les assignatures sobre la contextualització de la pràctica artística i proporcionant eines útils pel desenvolupament del Treball Final de Grau (TFG) i pel futur professional.

Amunt

El seminari de recerca està orientat a que l'alumnat d'arts (futur/a artista o treballador/a cultural en l'àmbit de les arts) sigui capaç de desenvolupar una actitud reflexiva i crítica sobre la seva pràctica artística, el seu potencial en el camp de la recerca i la seva vinculació amb altres formes de recerca en el camp de les humanitats i les ciències socials. 

Amunt

El seminari  de recerca forma part d'un conjunt de matèries que promouen la reflexió crítica de l'artista i ens preparen per l'etapa final del TFG i l'exercici professional, i per tant, encara que tingui un caràcter introductori a la recerca, es recomana de tot cor haver cursat abans els altres seminaris. 

Amunt

 Es recomanable un coneixement bàsic d'anglès.  

Amunt

Competències bàsiques i generals:
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

Competències transversals:
CT1 - Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT2 - Capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera.
CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment. 

Competències específiques:
CE5 - Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions
CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.

Amunt

 • La recerca i el mètode en la tradició artística, científica i humanista. 
 • Conceptes fonamentals en recerca en humanitats i ciències socials.
 • Context d'emergència de la recerca artística: transformacions a la universitat contemporània, noves pràctiques artístiques experimentals, canvis en les concepcions de recerca.
 • L'artista com a agent investigador: formació, construcció d'identitat, funció social.
 • Desafiaments i aportacions de la recerca artística a la producció de coneixement.
 • Maneres de relació entre arts i recerca: recerca artística, recerca basada en les arts, a/r/tografia, etc.
 • Estudi de casos de recerca artística.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt