Taller de pintura i color Codi:  20.208    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Taller de pintura i color suposa una primera aproximació a la pràctica pictòrica a partir d'un coneixement dialogat entre els fonaments i la teoria del color, les tècniques pictòriques i l'evolució històrica de les mateixes. A partir de petits projectes es posaran en relació, de forma aplicada, totes aquestes dimensions, tot intentant que l'estudiant pugui tenir una experiència inicial que li permeti treballar amb diferents materials, i alhora reflexionar sobre conceptes inherents a la pràctica pictòrica.

Amunt

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis manté una estreta relació amb la resta d'assignatures de taller, així com amb els futurs projectes

Amunt

El camp professional en què es projecta és el de la pintura artística, així com totes aquelles professions vinculades amb l'ús del color, com el disseny gràfic o altres branques del disseny.

Amunt

No calen coneixements previs.

Amunt

Objectius

 • Comprendre la naturalesa i els diferents components i variables del color.

 • Experimentar amb diferents materials, suports i tècniques pictòriques.

 • Utilitzar el color d'una manera conscient i explícit en les composicions.

 • Analitzar críticament i contextualitzar històricament la pràctica pictòrica.

 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.


Competències:

 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històric-teoricocrítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.

Amunt

 • Teoria de la percepció del color: naturalesa, propietats i models cromàtics.
 • Color i composició.
 • Qualitats expressives i simbòliques del color.
 • Procediments, tècniques i materials pictòrics.
 • Representació i abstracció pictòrica.
 • Gest, matèria i expressivitat pictòrica.
 • Projecte pictòric.
 • Pintura expandida: altres materialitats i aplicacions.

Amunt

La percepció del color Audiovisual
Art Toolkit Web
Procediments, tècniques pictòriques i usos del color. Evolució i desenvolupament (Wordpress) Web
Entelat d'un bastidor Audiovisual
Emprimació vinílica Audiovisual
Emprimació a la mitja creta Audiovisual
Acrílic. Tintes planes Audiovisual
Relacions entre pintura i fotografia XML
Relacions entre pintura i mitjans de masses XML
Quadern del Taller de color Web
Anàlisi compositiu Audiovisual
Pràctica oli I Audiovisual
Pràctica oli II Audiovisual
Cercle cromàtic digital Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura compta amb materials bàsics en diversos formats que s'articulen al voltant de cadascuna de les activitats.

 • Més concretament, per tractar els aspectes conceptuals del color hi ha dos peces audiovisuals sota el títol: 'La percepció del color'.
 • Per a tractar el desesenvolupament de les tècniques pictòriques i el color al llarg de la història, hi ha el mòdul en format wordpress: 'Procediments, tècniques pictòriques i usos del color'.
 • Per a consultar d'una forma més exhaustiva les tècniques i procediments pictòrics, hi ha el llibre manual, en paper 'Materiales, técnicas y procedimientos pictóricos'.

A més a més, a cadascun dels enunciats són acompanyats per altres :

 • De forma complementària, s'adjunten capítols de llibre escanejats, on es tracten, per exemple, les relacions cromàtiques
 • Vídeos produïts per la UOC que exemplifiquen la tasca a realitzar pels estudiants

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt