Taller de fotografia i imatge Codi:  20.209    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

A l'assignatura del Taller de fotografia i imatge volem que l'estudiant conegui el món de la fotografia des d'una perspectiva lligada al pensament i al procés de creació artística. Així doncs en aquesta assignatura, tot i que s'hauran de resoldre propostes de caràcter pràctic, no es centrarà en la tècnica sinó en la construcció de la imatge com a procés fruit de la reflexió i la intenció d'expressió davant del món. És per això, que independentment de la càmera o la tècnica utilitzada, prestarem especial atenció als aspectes conceptuals i no merament formals, aconseguint així que l'estudiant sigui capaç de crear un discurs artístic coherent i ben fonamentat mitjançant de pràctica fotogràfica. Al llarg del semestre s'aniran incorporant conceptes, estils i referències a través de les diferents lectures que aniran associades a reptes o activitats dirigides que hauran d'anar resolent i que es complementaran amb un treball final de caràcter més lliure.

Amunt

És una assignatura de 12 crèdits. Els continguts teòrics seran la base de les activitats pràctiques que s'aniran realitzant al llarg del semestre. Encaixa amb la concepció i filosofia dels altres tallers del grau d'Arts, com ara el d'escultura o el de videocreació, els quals junts, conformaran la visió global de la praxi artística de l'estudiant.

Amunt

En aquesta assignatura s'estudiaran la referències, onades i estils que permetran tenir una visió global sobre la fotografia, les seves teories i les seves figures més destacades, per tal d'inspirar a l'estudiant en l'expressió més artística de la pràctica fotogràfica, aplicant-la ja sigui a projectes personals com a professionals en el camp de l'art fonamentalment però perfectament extrapolables al disseny o la publicitat.

Amunt

Podrà ajudar el bagatge que pugui tenir l'alumne pel que fa a cultura visual, ja sigui aquesta pictòrica, cinematogràfica o fotogràfica, així com coneixements tècnics, però en cap cas és imprescindible, ja que en l'assignatura es treballarà més que la tècnica el procés d'elaboració del projecte fotogràfic (la conceptualització, desenvolupament, etc), i cada estudiant ho treballarà atenent a les seves possibilitats. A més en tot moment estaran acompanyats per personal docent que els guiarà tant en la part teòrica com en la tècnica.

Amunt

OBJECTIUS

 • Conèixer el llenguatge fotogràfic i la seva objectivitat i subjectivitat.
 • Utilitzar la fotografia com a element expressiu i comunicatiu.
 • Utilitzar la fotografia com a element de registre i documentació.
 • Ser capaç d'identificar els condicionants de tipus estètic, expressiu o narratiu de la imatge fotogràfica.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els conceptes i tècniques associats a la creació fotogràfica.
 • Conèixer els principis i conceptes fonamentals del procés de creació, producció i edició d'imatges fotogràfiques.
 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • CG2 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.

Competències específiques:

 • CE1 - Conèixer i desenvolupar un marc de referències històric-teoricocrítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • CE6 - Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat. 
 • CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • CE12 - Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • CE13 - Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.

Amunt

L'assignatura consta d'una sèrie de materials que des de les teories de la fotografia, els referents històrics i els recursos expressius abordarà qüestions com ara la fotografia en l'art i la seva relació amb la cultura popular, els vessants documentals i artístiques, la reproductivitat visual, la construcció de la imatge, la fotografia analògica i digital, el llenguatge fotogràfic, i amb tot, el conjunt de la pràctica fotogràfica en la història.

Amunt

La il·luminació en fotografia XML
La il·luminació en fotografia DAISY
La il·luminació en fotografia EPUB 2.0
La il·luminació en fotografia MOBIPOCKET
La il·luminació en fotografia HTML5
La il·luminació en fotografia PDF
Construir la imatge XML
Construir la imatge DAISY
Construir la imatge EPUB 2.0
Construir la imatge MOBIPOCKET
Construir la imatge HTML5
Construir la imatge PDF

Amunt

L'aula disposa de materials d'aprenentatge com ara unitats didàctiques així com fitxes de recursos expressius formals i tutorials per a realitzar les activitats.

Les unitats didàctiques serviran per situar en el corresponent marc teòric i històric dels diferents conceptes, referents o tendències que conformen el passat i el present de la fotografia.

Les activitats que es realitzen durant el curs en l'assignatura s'hauran de vincular a aquests materials, per tal d'anar forjant una base teòrica que serveixi de fonament per poder dur a terme el procés de creació fotogràfica, així com per propiciar i alimentar debats sobre el medi i la seva idiosincràsia.

Altres recursos amb què comptarà l'aula:
 • Art Toolkit: Es tracta d'una web amb informació sobre recursos expressius i formals a tenir en compte a l'hora de realitzar els exercicis.
 • Multiblog per visionat i comentari dels treballs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt