Projecte I Codi:  20.214    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura de 12 crèdits està dissenyada per acompanyar el procés de creació d'una obra artística lliure. Es desenvoluparà des de la concepció fins al resultat final, passant per l'estudi de referents, el descobriment i posada en valor de certes metodologies i la capacitat d'anàlisi crítica.

Les tasques a realitzar són de caràcter creatiu i estan guiades per l'equip docent, que acompanyarà i orientarà sobre diversos aspectes de l'procés. És doncs, una assignatura de caràcter eminentment pràctica, orientada a obtenir una obra, una memòria i una proposta expositiva. Documentant el procés i analitzant, s'aniran adquirint formes de treballar que ens ajudin a posar en valor els nostres punts forts i tenir eines per aprofitar els errors i punts febles.

En aquesta assignatura a més de l'seguiment, feedback i avaluació per part de professor, en l'avaluació també intervé el propi estudiant en tant que creador, defensant i argumentant el seu punt de partida, procés i resultats a partir d'una memòria i en relació a la feina de els altres.

L'aposta del Grau en Arts de la UOC és crear diversos espais de recerca i creixement personal, des dels primers cursos, per fomentar així l'autonomia i esperit crític dels alumnes, així com orientar-los en la professionalització de les seves pràctiques.

Amunt

Al llarg de l'grau hi ha tres assignatures de projectes (Projecte I, Projecte II i Projecte III) i el Treball Final de Grau (TFG). Aquestes quatre assignatures pretenen, des de la pràctica i l'anàlisi, desenvolupar la capacitat de creació, producció i expressió dels estudiants.

Aquesta assignatura és el primer projecte propi a què s'enfronta l'estudiant en el grau, i per ser el primer l'interès se centra en el descobriment dels processos, estils i llenguatges propis de treball, posant especial atenció en com es van desenvolupant metodologies de treball per aconseguir resultats cada vegada més professionals.

Les dues següents assignatures de projectes, també des de la pràctica, se centren en el context expositiu i en la inserció social de les obres en l'esfera pública respectivament per culminar en el TFG, l'últim projecte del grau, el més complet i professional.

Amunt

Producció artistica en general, tant per al mercat de l'art com per als circuits públics.

Amunt

Per cursar Projecte I és important haver cursat la majoria d'assignatures del primer curs com a primera etapa formativa. Ha estat concebuda com el tancament d'aquest primer curs, amb el benentès els coneixements adquirits en assignatures anteriors.

Amunt

Aquesta  assignatura és de 12 ECTS, l'estudiant ha de tenir en compte que la càrrega de treball és d'unes 300 hores de dedicació al semestre. No es recomana superar una càrrega de matrícula major a 18 crèdits al semestre, llevat que es disposi d'una dedicació a temps complet.

Amunt

Objectius:

 • Concepte de projecte en l'àmbit de les Belles Arts i les seves implicacions metodològiques.
 • Tipologies de projectes desenvolupats per creadors contemporanis.
 • Reflexió sobre el treball personal: Quina és la meva metodologia?
 • Metodologies projectuals: models i fases.
 • Creativitat: tècniques i aproximacions.
 • Recerca: recerca, anàlisi d'informació, i aplicació de diferents tècniques i mètodes d'investigació per al desenvolupament de projectes creatius autònoms.
 • Definició i disseny de projectes creatius.
  Conceptualització i contextualització d'un projecte artístic.
 • Criteris d'elecció de mitjans, tècniques i recursos per al desenvolupament d'un projecte coherent.
 • Planificació i gestió per al desenvolupament de projectes artístics.
 • Presentació i comunicació / difusió de resultats de projectes.
 • Llicències, drets d'autor, etc.
 • CV, statement, dossier

Competències:

CG2 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament a ell.
CG3 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.
CG4 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

Competències transversals:


CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.
CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques:

CE3 - Elegir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
CE4 - Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre argumentadament enfront de les crítiques raonades a la feina propi en grup.
CE7 - Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de diversa naturalesa, atenent a totes les seves fases i implicacions.
CE8- Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.
CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.
CE11 - Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura en la qual cal realitzar un projecte artístic propi en el qual la temàtica és lliure els continguts de l'assignatura es centren en donar recursos per al desenvolupament metodològic de la feina. Així, Projecte I disposa de materials de diferent format, to i aproximació que busquen evocar, provocar i inspirar en el procés de creació. Aquests recursos van des d'un manual textual, que recull de forma sintètica els principals aspectes d'un projecte, passant per una sèrie de collages, una novel·la de la mà d'un artista o un bloc a manera de repositori de recursos d'interès. Es busca una visió polièdrica d'un mateix tema: Com crear un projecte artístic? Els continguts cobreixen la conceptualització i tècniques creatives, l'autoavaluació, l'elecció de la metodologia, contextualització de l'obra i la formalització d'aquesta.

 

Amunt

Manual d'intrusions PDF
Tzompantli PDF
Souvenirs onírics PDF
Recursos per a projectes Web
Art Toolkit Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt