Projecte III Codi:  20.216    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Projecte III" és la darrera assignatura de projecte del Grau d'Arts i precedeix el futur Treball Final de Grau. Com en els projectes anteriors, es basa en l'elaboració d'un projecte artístic personal. Al llarg d'aquest procés, s'aniran integrant orgànicament referents tant teòrics com artístics perquè s'estableixi un aprenentatge i diàleg amb el context de l'art actual, enriquint així el projecte propi.

Projecte III, en correspondència amb l'etapa formativa que conclou (socialitzar), posa el focus en la dimensió social de la producció artística. Això vol dir comprendre que tot procés artístic, fins i tot el més personal i íntim, sempre implica una relació entre agents diversos. Aquests agents poden ser els mateixos del sistema de l'art (artistes, curadors, galeristes, marxants, crítics), o bé tractar-se d'agents habitualment no considerats artístics (públics, participants, col·laboradors), i tots són essencials per a que la producció artística existeixi com a tal.

Així, si bé a Projecte III es podran realitzar propostes de naturalesa diversa (individual, interactiva o col·laborativa), es convidarà l'alumnat a desenvolupar una producció artística que tingui en compte des del principi, i com a element fonamental, els processos de socialització i circulació del projecte, així com els agents que aquests impliquen.

Amunt

Aquesta és la tercera i última assignatura de Projecte del Grau d'Arts, que n'inclou una al finalitzar cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar i socialitzar). Per tant, Projecte III estableix una continuïtat conceptual amb el treball realitzat a Projecte I i Projecte II (tot i que, com ja s'ha esmentat, amb una perspectiva diferent). A més, permet sintetitzar o reprendre eines i estratègies adquirides en la resta d'assignatures cursades fins el moment. Amb aquesta assignatura s'avança cap a una comprensió complexa del procés de creació artística en incloure de manera essencial la dimensió social com a base del treball artístic. L'alumnat podrà aplicar aquest coneixement -juntament amb els aprenentatges adquirits a les anteriors assignatures de Projecte- en el futur treball final de grau (TFG), i serà fonamental cara a la seva professionalització.

Amunt

Les assignatures de Projecte, pel seu èmfasi en la iniciativa de l'alumnat i el caràcter de síntesi de diverses disciplines i llenguatges, estan especialment orientades a proporcionar a l'alumnat les eines fonamentals per a desenvolupar la seva pràctica artística en el camp professional. Per això aquesta assignatura confrontarà l'alumnat amb els desafiaments reals que implica la realització d'un projecte, per tal d'ajudar-lo a tenir una visió realista de l'entramat social on vol intervenir, així com de les seves condicions i possibilitats.

Amunt

Per cursar Projecte III és important haver cursat la majoria d'assignatures de la primera, segona i tercera etapes formatives del Grau d'Arts  (Seminari d'Història de l'Art, Seminari de Materialitat i Tecnologia, Taller d'Escriptura i Comunicació, Taller de Dibuix i Expressió gràfica, Taller de Pintura i Color, Taller de Fotografia i Imatge Taller de Videocreació, Taller d'Escultura i Pràctiques Espacials, Seminari d'Contextos i Sistemes de l'Art, Seminari de teories de l'Art i de la Cultura, Taller de Programació i Interacció Optativa Anglès / Francès / Alemany B2.1.Inglés / Francès / Alemany B2.2, Taller d'Art Sonor, Seminari de Cultura Visual i Nous Mitjans)

 En concret,  aquesta assignatura ha estat plantejada com el tancament de la tercera etapa formativa i, per tant, dóna per descomptat els coneixements adquirits en les assignatures anteriors.

Amunt

L'assignatura consta de 12 ECTS, que suposen una dedicació de 300 hores en un semestre, és a dir, unes 16-20h setmanals. Per tant, cal que l'alumnat s'asseguri que disposa del temps suficient per assumir aquesta dedicació. A mès, es recomana no superar una càrrega total de 18 crèdits en el mateix semestre, tret que es disposi d'una dedicació a temps complet.

Amunt

Objectius:

 • Comprendre el caràcter interconnectat de tota pràctica artística.
 • Definir, conceptualitzar i justificar un projecte artístic personal.
 • Planificar i organitzar els propis processos de treball orientant-los a la consecució d'uns objectius.
 • Conèixer metodologies, tècniques i recursos expressius per al disseny, planificació i desenvolupament de projectes artístics.
 • Planificar i desenvolupar projectes artístics complexos en relació amb agents específics i establint formes relacionals coherents.
 • Aplicar processos i metodologies d'investigació per al desenvolupament de projectes artístics, considerant els aspectes específics de cada format de socialització (projecte individual, interactiu, participatiu, col·laboratiu¿).
 • Introduir rectificacions dins el marc del projecte, en relació amb les limitacions, els imprevistos i les oportunitats que sorgeixin durant el procés.
 • Adquirir capacitat crítica per posicionar-se i intervenir en la pràctica artística contemporània a través del desenvolupament de projectes.
 • Saber integrar de forma crítica els debats sobre la interacció dels agents de l'art, o sobre l'art relacional o participatiu, segons el cas, en el desenvolupament de projectes artístics.
 • Exposar i comunicar el procés i els resultats d'un projecte artístic.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

CG5 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

Competències transversals:

CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.

CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques:

CE3 - Elegir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.

CE4 - Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre argumentadament enfront de les crítiques raonades al treball propi en grup.

CE7 - Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de diversa naturalesa, atenent a totes les seves fases i implicacions.

CE8- Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.

CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.

CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.

CE11 - Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.

Amunt

Els continguts de Projecte III, com succeeix a la resta de les assignatures de Projecte, són de naturalesa essencialment metodològica, encara que a cada fase del desenvolupament del projecte s'introdueixen debats teòrics pertinents per fonamentar la presa de decisions. Així, les etapes bàsiques de la realització del projecte (investigar, projectar, formalitzar i documentar/publicar) s'acompanyen de referents sobre els temes següents:

 • Estructures i límits de la definició de l'obra d'art
 • Dimensions relacionals de la pràctica artística
 • Condicions socials i polítiques de la producció artística
 • L'artista com a etnògraf
 • Art a l'esfera pública
 • La cultura com a recurs
 • Possibilitats i límits de la creació col·lectiva

Pel que fa a l'organització, l'assignatura s'estructura al voltant de cinc activitats i una pràctica:

1. Obrir la maleta
En aquesta primera activitat es convida l'alumnat a presentar-se mitjançant un vídeo i un text en què expliqui la pròpia trajectòria, així com els referents principals que inspiren el seu treball.

2. Agafar impuls i fixar el rumb
A la segona activitat l'alumnat proposa el projecte que voldria desenvolupar al llarg de l'assignatura, i el posa en relació amb altres propostes artístiques per perfilar millor les característiques de la seva pròpia.

3. Saltar al buit
Un cop definida la primera proposta de projecte, l'alumnat inicia una indagació sobre les diferents dimensions que implica la seva realització. Per a això inicia un diari de treball o bitàcola, que es mantindrà fins a la finalització del projecte, i elabora un sociograma en què es relacionen visualment tots els elements i agents que s'hi hauran d'activar.

PR. Trepitjar l'arena
La pràctica de l'assignatura consisteix en la realització efectiva del projecte, durant la qual l'alumnat haurà de ser capaç de dur a terme les accions proposades, però també de reconduir les idees inicials segons exigeixin els esdeveniments o nous aprenentatges produïts.

4. Rumiar com els camells
A cadascuna de les activitats anteriors, s'han suggerit lectures per fonamentar el treball de l'alumnat. En aquesta activitat, que es desenvolupa en paral·lel a la part central de la pràctica "Trepitjar l'arena", l'alumnat ha d'ordenar i explicitar la seva relació amb els referents, detallant com els ha fet servir per articular el seu projecte.

5. Observar i reflectir-se
Finalment, l'assignatura culmina amb una activitat de revisió reflexiva de tot el procés realitzat. Per això es convida l'alumnat a realitzar un exercici autoavaluatiu, en el que el més important és la capacitat per reconèixer els encerts i errors, així com vies per continuar evolucionant.

Amunt

La socialització dels projectes artístics online Audiovisual
Formes de publicació i projecte artístic Web

Amunt

Projecte III compta amb recursos d'aprenentatge específics per a algunes fases concretes del desenvolupament del projecte (especialment formes alternatives d'escriptura), així com amb els materials desenvolupats per a Projecte II i disponibles al site de recursos en obert del Grau d'Arts. D'altra banda, proporciona bibliografia actualitzada i específica per a cada activitat, que situa l'alumnat pel que fa als debats contemporanis sobre la creació artística.

Finalment, un recurs fonamental són els Laboratoris, un conjunt d'aules de suport sense càrrega acadèmica que s'activa de forma automàtica i disposa de professorat col·laborador i recursos per a resoldre dubtes sobre diversos processos i eines que els alumnes poden necessitar en funció del projecte que estigui desenvolupant. En concret, els laboratoris associats a Projecte III són els següents:

 • Laboratori d'eines de disseny
 • Laboratori de programació creativa
 • Laboratori de modelatge, il·luminació i animació
 • Laboratori de mèdia
 • Laboratori de materialitat
 • Laboratori de documentació

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt