Procediments i tècniques pictòriques Codi:  20.218    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Tècniques i procediments pictòrics té com a objectiu aprofundir en la pràctica pictòrica a partir de l'experimentació amb diferents tècniques i procediments. Es planteja com una continuació del Taller de pintura i color però amb un esperit experimental que planteja usos alternatius dels diferents components de la pintura: el soport, els estris, els materials i afavoreix la creativitat a partir de la introducció d'elements d'atzar i de joc en el procés creatiu.

Amunt

Dintre del pla d'estudis del grau d'arts l'assignatura Procediments i tècniques pictòriques manté una estreta relació amb el Taller de pintura i color.

Amunt

Els relacionats amb el camp de la creació pictòrica o artística en general.

Amunt

Cal haver cursat l'assignatura Taller de pintura i color.

Amunt

Aquesta assignatura s'iniciarà al Setembre 2021 (2021-1)

Amunt

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

CE1 - Conèixer i desenvolupar un marc de referències històric-teoricocrítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.

CE6 - Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.

CE12 - Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives de programari lliure i el codi obert.

CE13 - Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional

Resultats d'aprenentatge:

 • Analitzar i contextualitzar històricament les tècniques i procediments pictòrics.
 • Conèixer diverses tècniques pictòriques i les seves possibles aplicacions pràctiques
 • Saber aplicar diferents tècniques i procediments pictòrics al desenvolupament de projectes artístics específics.
 • Saber adequar l'ús dels procediments pictòrics les necessitats expressives.
 • Conèixer protocols del bon ús de les tècniques i materials pictòrics.

Amunt

 
 • Evolució de les tècniques i procediments pictòrics en la Història de l'Art. Contextualització dels avanços pictòrics. Influències en l'evolució conceptual i expressiva.
 • Procediments pictòrics i la seva adequació expressiva.
 • Tècniques grasses i magres.
 • Tècniques de imprimacions pictòriques per a diversos suports.
 • Usos i aplicacions de pigments i aglutinants: oli, polímers, vernissos.
 • Tècniques a l'oli: empastaments, veladures, "mordientes".
 • Procediments pictòrics expressius: usos de la pinzellada, taca, arrossegats, degradats, tintes planes).
 • Seguretat i prevenció en l'ús de tècniques pictòriques (tòxiques).

Amunt

Art Toolkit Web
Laboratori de documentació Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt