Pràctiques performatives Codi:  20.219    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Pràctiques performatives és una assignatura optativa de tipus taller on s'introdueix l'estudiant a l'art d'acció mostrant els seus fonaments pràctics i teòrics. En aquest taller es planteja experimentar amb el propi cos ia partir de les pròpies vivències amb els elements, els formats i els registres del performance art. Alhora, es proposa contextualitzar les pròpies pràctiques en relació amb els referents històrics d'aquest llenguatge artístic.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que podeu escollir a partir de la tercera etapa formativa del Grau d'Arts (socialitzar).

Amunt

Aquesta és l'única assignatura de performance pròpiament del Grau, així que introdueix l'estudiant al camp professional de l'art d'acció i proporciona recursos expressius que pot aplicar a altres llenguatges artístics.

Amunt

No calen coneixements especialitzats previs, però sí que és recomanable haver cursat les assignatures de la primera i segona etapes formatives del Grau per comptar amb suficients fonaments conceptuals i pràctics.

Amunt

Com dèiem al punt anterior, en ser una assignatura optativa es recomana haver cursat les assignatures de la primera i segona etapes formatives del Grau per comptar amb suficients fonaments conceptuals i pràctics.

Amunt

Objectius:

 • Comprendre la performance com a esdeveniment, teoria i mètode.
 • Conèixer els diferents temes clau, metodologies i paradigmes dels estudis performàtics.
 • Desenvolupar performances, accions o intervencions públiques a l'espai.
 • Analitzar i interpretar performances i intervencions tant passades com a presents.
 • Capacitat de planificar totes les fases del procés de realització d'una performance.
 • Apropiació de les nocions d'escena i teatralitat a l'àmbit performàtic.
 • Capacitat per utilitzar tecnologies, vídeo i fotografia aplicades a la performance.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

 • CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.
 • CG5 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

Competències transversals:

 • CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.
 • CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Competències específiques:

 • CE6 - Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • CE16 - Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a formalitzacions relacionals, performàtiques i interactives.
 • CE12 - Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, les tècniques i les eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.

Amunt

Introducció als llenguatges de la performance
1. Introducció
2. Circuits de difusió de la performance: festivals, congressos, fàbriques de creació, revistes, arxius i exposicions.
3. Performance i documentació: desaparició, repetició, diferència¿
4. La incorporació del vídeo a l'art d'acció

Fonaments del performance art
1. Elements: Viewpoints, Cos, Objecte, Presència/absència, 'Cos de dades' i televigilància, Automatització, pròtesi i posthumanisme, Manipulació i reproducció tècnica de la veu, Telepresència i virtualitat.
2. Formats: Conferència, Ritual, Happening, Fluxus, Acció conceptual
3. Registres: Celebració, Resistència, Cures i reparació, Participació, Paròdia, Denúncia, Ofrena

Amunt

Com evitar el plagi PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Com citar les fonts? Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Introducció als llenguatges de la performance Web
Fonaments del performance art Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt