Programació i art generatiu Codi:  20.220    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Art generatiu és qualsevol pràctica artística on l'autor fa servir un sistema, com ara una sèrie de normes de llenguatge natural, un programa informàtic, una màquina, o qualsevol altre mètode procedural, que es posa en marxa amb un cert grau d'autonomia per tal que contribueixi o crei l'obra per si sol.
Phillip Galanter, 2003

Aquesta assignatura és una continuació del Taller de Programació i Interacció, i aprofundeix en l'ús de la programació com a eina creativa, fent el salt a la programació amb codi enlloc de blocs visuals. Això ens oferirà una flexibilitat molt més alta a l'hora de crear resultats que us puguin servir per als vostres processos creatius.

El fil conductor serà l'art generatiu, una disciplina que s'ha anat consolidant durant els darrers anys, a mesura que cada cop més artistes i dissenyadors s'han aventurat a fer servir llenguatges de programació com a eines creatives. La base conceptual és la creació de sistemes: una sèrie d'elements, que poden interaccionar o no entre ells, i normes que s'estableixen per al seu funcionament i visualització. A partir d'aquí, el sistema es posa en marxa per tal que els resultats, o el procés mateix, esdevingui l'obra d'art o part d'aquesta. Conceptes com complexitat, emergència o serendipitat són sovint centrals en aquest tipus de creacions.

Amb una mirada àmplia sobre aquest camp, l'eina que farem servir per a programar és Processing. Aquest entorn, ja molt veterà i fortament consolidat, ha estat una eina bàsica per a la creació artístic mitjançant el codi informàtic durant els darrers 15 anys. Compta amb una comunitat de creadors i desenvolupadors molt àmplia i activa, que fa que existeixi una infinitat de recursos disponibles.
A l'assignatura combinarem els propis amb la curadoria dels ja existents. L'objectiu és en primer lloc capacitar l'estudiant per treballar amb entorns avançats de programació i poder fer el salt més endavant, si ho desitja, a la programació com entorns com Open Frameworks o Unity. En segon lloc, i amb ordre major d'importància, dotar-lo d'una eina creativa amb possibilitats potencialment infinites.

Amunt

L'assignatura Programació i Art Generatiu és una optativa del Grau d'Arts. Es planteja com a continuació del Taller de Programació i Interacció.

Amunt

Els coneixements de programació que es treballen en aquesta assignatura són molt útils professionalment ja que possibiliten el salt a entorns de programació professionals. De la mateixa manera, el coneixement bàsic d'un llenguatge informàtic us permetrà entendre i dialogar molt millor amb desenvolupadors en futurs projectes on participeu. També adquirireu coneixements de disseny, i habilitats molt ben valorades en la producció de projectes i en la resolució de problemes.

Amunt

Es recomana haver cursat anteriorment el Taller de Programació i Interacció.

Amunt

Competències específiques:

 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.
 • Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús de llenguatges, tècniques i eines; i també, treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica envers la tecnologia, integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.

Competències transversals:

 • Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional


Resultats d'aprenentatge:

 • Obtenir una perspectiva històrica i conceptual de l'art generatiu.
 • Entendre què defineix l'art computacional i situar-ho en el context de la història de l'art.
 • Conèixer la base tècnica de l'art generatiu i saber integrar el pensament procedimental i computacional en la creació artística.
 • Entendre i ser capaç d'utilitzar tècniques generatives bàsiques per a l'expressió artística.
 • Capacitat per dissenyar algorismes per a la creació artística.
 • Usar entorns de programació per augmentar l'expressió i la interacció.

Amunt

L'assignatura serà eminentment pràctica, però s'acompanyarà també d'un component important de documentació i reflexió entorn al camp de l'art generatiu i de l'ús de la programació informàtica en el context artístic.

-Art generatiu. Història i teoria.
-Desenvolupament de tècniques i noves formes de producció.
-Eines i comunitats.
-Creativitat computacional.
-Casos d'Estudi: creacions visuals, gràfica generativa i so generatiu.
-Principis de l'art algorítmic.
-Processos aleatoris. Mètodes complexos.
-Pràctiques de programació.

Amunt

En què consisteix el disseny generatiu? XML
En què consisteix el disseny generatiu? DAISY
En què consisteix el disseny generatiu? EPUB 2.0
En què consisteix el disseny generatiu? MOBIPOCKET
En què consisteix el disseny generatiu? KARAOKE
En què consisteix el disseny generatiu? HTML5
En què consisteix el disseny generatiu? PDF
Estructura d'un disseny generatiu XML
Estructura d'un disseny generatiu DAISY
Estructura d'un disseny generatiu EPUB 2.0
Estructura d'un disseny generatiu MOBIPOCKET
Estructura d'un disseny generatiu KARAOKE
Estructura d'un disseny generatiu HTML5
Estructura d'un disseny generatiu PDF
Casos de disseny generatiu XML
Casos de disseny generatiu DAISY
Casos de disseny generatiu EPUB 2.0
Casos de disseny generatiu MOBIPOCKET
Casos de disseny generatiu KARAOKE
Casos de disseny generatiu HTML5
Casos de disseny generatiu PDF
Programació en Processing: activitat pràctica Web

Amunt

Materials i eines de suport

Els materials didàctics de l'assignatura s'estructuren a partir d'un de recursos propis i externs, que aniran desplegant el ventall creatiu i conceptual que cobreix l’assignatura.

 

Metodologia

Aquesta assignatura incorpora una perspectiva exploratòria i aplicada des del primer dia. S'estructura a partir d'activitats que dialoguen amb els diferents recursos d’aprenentatge. A cada activitat es proposa la definició, disseny i prototipat d’un artefacte interactiu. 

La documentació del procés de treball en l'assignatura es considera d'especial importància i s'espera que l'estudiant, a més de realitzar les activitats que es demanen, incorpori en el seu procés de treball la documentació sistemàtica de les activitats realitzades i les decisions preses.

La metodologia de treball general que es proposa per a l'assignatura es basa en l'estudi individual i l'intercanvi de coneixement en grup a través de les eines de comunicació de l'aula, del material de l'assignatura i dels documents de treball. Un aspecte fonamental per a l'aprenentatge és el seguiment actiu dels espais comuns de l'aula (Tauler i Fòrum).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt