Interacció i interactivitat Codi:  20.221    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"Qualsevol tecnologia suficientment avançada és indistingible de la màgia"
-Arthur C. Clarke

El disseny d'interacció s'ha inserit plenament en la nostra quotidianitat i ha canviat les nostres formes de veure el món, de relacionar-nos, de treballar, en definitiva, de viure. Les interfícies que permeten la interacció cada vegada són presents a més dispositius i objectes i faciliten dur a terme tasques molt variades.

Les implicacions de les interfícies, però, van molt més enllà d'aquesta valuosa part funcional. En les interfícies s'inscriuen components socials, polítics, econòmics, estètics i tecnològics. Alhora, contribueixen a conformar aquests mateixos components. És a dir, les interfícies i les interaccions que permeten realitzar no només expressen visions del món, sinó que també les configuren.

Com a persones vinculades a l'àmbit artístic, la nostra tasca no es limita a utilitzar o analitzar les interfícies. De fet, podem contribuir a canviar els imaginaris, podem fer-nos preguntes sobre aquelles dinàmiques que s'han establert i normalitzat i realitzar propostes que les repensin.

En sintonia amb aquest plantejament, l'assignatura proposa una aproximació crítica a la interacció, sense oblidar que és fonamental conèixer els fonaments del disseny funcional per poder subvertir-los de forma creativa.

El propòsit és, doncs, endinsar-se en la interacció i la interactivitat amb tota la seva complexitat, desvetllar la seva pretesa màgia, contextualitzar les innovacions tecnològiques i adquirir la capacitat de fer propostes creatives que, de forma raonada, sorprenguin i obrin noves possibilitats d'interacció.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa, de tipus taller, del Grau d'Arts de la UOC. Es focalitza i és una continuació dels aprenentatges sobre interacció i interactivitat adquirits al Taller de Programació i Interacció.

Amunt

L'objectiu és combinar el disseny d'interacció amb l'àmbit artístic per tal d'adquirir coneixements i generar propostes de caire creatiu, experimental i crític. Aquest plantejament teòric i pràctic pot ser d'utilitat en un ampli ventall d'àmbits, especialment, contribueix a expandir les habilitats i el perfil habitual associat als professionals de l'art I permet obrir la seva activitat a àmbits com el media art, la recerca acadèmica, la crítica tecnològica i social i el disseny d'interfícies.

Amunt

És recomanable haver cursat el Taller de Programació i Interacció, ja que s'introdueixen conceptes al voltant de la interacció i la interactivitat en els quals s'aprofundeix en aquesta assignatura. Per a realitzar aquesta assignatura no es requereixen coneixements de programació.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CG2 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat en la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.


Competències específiques:

CE6 - Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.

CE12 - Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.

CE16 - Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a formalitzacions relacionals, performatives i interactives.

CE17 - Integrar la dimensió computacional i interactiva en la pràctica artística, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.

Resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre la interactivitat i la interacció i ser capaç de pensar críticament sobre això.
 • Desenvolupar sensibilitat i capacitat d'experimentació amb les noves àrees d'aplicació de les tecnologies interactives i la seva potencialitat per a l'expressió.
 • Obtenir una perspectiva històrica del camp de HCI (Human-Computer Interaction) i la seva relació amb diferents disciplines com la tecnologia, el desenvolupament de programari i de sistemes, la psicologia, sociologia, el disseny i l'art.
 • Entendre els aspectes teòrics i metodològics de la interacció de les persones amb ordinadors, sistemes i instal·lacions.
 • Conèixer el procés, mètodes i tècniques de disseny de la interacció i d'interfície i la interrelació entre els aspectes socials, culturals, tecnològics i creatius que inclou.
 • Saber definir interfícies i interaccions en diferents contextos d'aplicació.

Amunt

L'assignatura ofereix una aproximació al disseny d'interacció amb un esperit experimental, creatiu i crític que vagi més enllà de la creació de solucions funcionals.

Els continguts s'estructuren en cinc blocs:

 • Interfícies gràfiques d'usuari
 • Crítica a la interacció i a les interfícies
 • Interacció sense pantalles
 • Concepte d'agència i aplicació en treballs artístics.
 • Projecte pràctic crític

Amunt

Disseny d'interacció (Infografia) PDF
Design Toolkit Web
Quadern d'Interacció i interactivitat Web
Artista-Obra-Públic PDF
Cronologia de la Interacció i la Interactivitat PDF

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura consisteixen en textos, casos d'estudi, articles i capítols de llibres, vídeos que complementen aquests textos, el quadern de l'assignatura i eines de disseny que proporciona el Design Toolkit de la UOC.

A més, l'assignatura compta amb un Laboratori de Prototipat orientat a donar suport a la construcció de prototips. En aquest laboratori l'estudiant troba support específic al programari de prototipat per a realitzar les activitats proposades a l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt