Pràctiques artístiques col·laboratives Codi:  20.223    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les pràctiques artístiques col·laboratives han experimentat un reconeixement i consolidació creixent des dels anys noranta, evident en la seva major presència tant en el debat i l'escena artístics com en projectes de caire social. Aquesta diversitat d'àmbits mostra la seva naturalesa híbrida, en combinar els llenguatges i les maneres de fer de la pràctica artística amb el coneixement dels contextos socials d'intervenció. Dins aquesta diversitat emergeixen propostes amb èmfasis, perspectives i efectes diferents, des de dispositius artístics en què els públics participen d'acord amb l'estructura relacional proposada per l'artista, fins a projectes codefinits i negociats a llarg termini per col·lectius diversos, entre els quals l'artista només és un agent més.

Amb l'objectiu que l'alumnat pugui donar sentit a la diversitat de perspectives descrita i posicionar-s'hi críticament, l'assignatura planteja alguns dels debats contemporanis relatius a aquest àmbit de producció, presenta exemples i casos pràctics, i en considera les condicions de producció i els efectes. Així mateix, també presta atenció als aspectes problemàtics o paradoxals i a les crítiques plantejades a aquest tipus de pràctiques, de manera que se'n construeixi una visió complexa.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que es pot escollir a partir de la tercera etapa formativa del Grau d'Arts (socialitzar). Té un caràcter formatiu general, però també professionalitzant, ja que les pràctiques artístiques col·laboratives han esdevingut un important camp de desenvolupament professional per als artistes.

Amunt

L'assignatura ofereix nocions bàsiques de pràctiques artístiques col·laboratives que es poden aplicar en diversos àmbits de professionalització com ara la realització de projectes artístics finançats, el treball comunitari, la creació artística independent, etc.

Amunt

No calen coneixements especialitzats previs, però sí que és recomanable haver cursat les assignatures de la primera i segona etapes formatives del Grau per comptar amb suficients fonaments conceptuals i pràctics.

En aquesta assignatura cal la lectura de textos en anglès, els quals formen part de la bibliografia obligatòria.

Amunt

L'assignatura consta de 6 ECTS, que suposen una dedicació de 150 hores en un semestre, és a dir, unes 8-10h setmanals. Per tant, cal que l'alumnat s'asseguri que disposa del temps suficient per assumir aquesta dedicació.

Amunt

Objectius:

 • Comprendre les diferents perspectives existents en les pràctiques artístiques col·laboratives.
 • Comprendre els debats teòrics i polítics contemporanis sobre les pràctiques artístiques col·laboratives.
 • Analitzar i reflexionar críticament sobre casos concrets de pràctiques artístiques col·laboratives.
 • Examinar les implicacions de les pràctiques artístiques col·laboratives pel que fa a la posició de l'artista, els modes relacionals, les formes d'autoria i els efectes que produeixen en els contextos d'intervenció.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG1 - Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.

CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

CG5 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.


Competències específiques:


CE5 - Desenvolupar habilitats de recerca: formulació de preguntes pertinents, realització de cerques, anàlisis i avaluacions.

CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.

Amunt

Els continguts bàsics que aborda l'assignatura són els següents:

 • Perspectives, teories i debats contemporanis sobre les pràctiques artístiques col·laboratives.
 • Anàlisi de convocatòries de pràctiques artístiques col·laboratives: condicions de producció i polítiques culturals.
 • Estudis de cas en pràctiques artístiques col·laboratives: contextos, rols, polítiques relacionals, metodologies i avaluació.

Aquests continguts s'articulen en diverses activitats que els posen en acció per abordar problemes concrets relatius a les pràctiques artístiques col·laboratives:

Activitat 1: Pràctiques artístiques col·laboratives: un primer apropament
La primera activitat té com a objectiu proposar una primera definició del que són per a l'alumnat les pràctiques artístiques col·laboratives, i que aquest es presenti en relació amb l'assignatura i els seus continguts.

Activitat 2: Els desafiaments de la pràctica. Estudi de cas
En la segona activitat es començaran a conèixer alguns projectes concrets que permetran compartir els primers imaginaris sobre el tipus de treballs i relacions a què ens referim amb les pràctiques artístiques col·laboratives. Aquesta activitat es durà a terme en petits grups, de manera que es posin en pràctica les negociacions que suposa la col·laboració.

Activitat 3: Fer art en relació. Conceptes i pràctiques
Després d'un primer apropament a un cas pràctic, s'abordaran els conceptes clau i les bases teòriques d'aquest tipus de pràctiques, per comprendre les seves implicacions estètiques, socials i polítiques. També s'hauran d'aplicar a l'anàlisi teòrica del cas estudiat a l'activitat anterior.

Activitat 4: Les condicions de la pràctica. Convocatòries i polítiques culturals
Després de conèixer projectes concrets i els seus contextos teòrics, s'estudiarà com es construeixen els marcs institucionals que permeten dur a terme aquestes pràctiques. Per això s'analitzaran algunes de les convocatòries de finançament existents i es contextualitzaran en les polítiques culturals que les promouen.

Activitat 5: Reflexionem sobre allò après
Finalment, girarem la vista enrere, començant per la definició inicial proposada de les pràctiques artístiques col·laboratives, i seguint amb la resta d'activitats, per fer una reflexió sobre allò après i com han canviat no només els coneixements sinó també els punts de vista sobre aquest àmbit.

Amunt

Cada activitat de l'assignatura compta amb una selecció de referents externs que ajuden a orientar les tasques de l'alumnat i a ampliar la seva comprensió dels conceptes treballats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt