Cos i gènere Codi:  20.225    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Cos i gènere explora el paper que aquestes dimensions tenen en les pràctiques artístiques contemporànies i del passat recent. Partint dels primers qüestionaments feministes dels anys 70 del segle XX -que situaven el cos al centre del debat sobre el gènere, la dominació patriarcal i l'heterocentrisme- s'abordaran els plantejaments actuals en què els dualismes de gènere o orientació sexual són desconstruïts i reconfigurats en la fluïdesa polititzada del queer. Aquests marcs serviran tant per comprendre les pràctiques artístiques que elaboren aquestes temàtiques, com per investigar el propi entorn i les experiències personals encarnades en relació amb el cos i el gènere.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa del Grau d'Arts i del Grau d'Humanitats. Té un caràcter formatiu general, posant el focus en un tema de gran rellevància als debats artístics i culturals de la contemporaneïtat, com és la relació entre cos i gènere. 

Amunt

Les lectures, els debats i les pràctiques sobre les qüestions de cos i gènere que proposa l'assignatura poden contribuir tant a la formació de la dimensió teorico-crítica del futur professional de l'art com a informar la pràctica creativa com a artista.

Amunt

No calen coneixements especialitzats previs.
En aquesta assignatura cal realitzar lectures de textos i visionats de materials audiovisuals en anglès els quals formen part dels recursos obligatoris. Per això es recomana una competència suficient en la comprensió lectora i auditiva de l'anglès.

Amunt


Aquesta assignatura s'iniciarà al març de 2023 (2022-2)

Amunt

Objectius:

Conèixer les diferents teories sobre el cos i el gènere així com la seva vinculació amb les pràctiques artístiques contemporànies.
Comprendre els efectes ètics, polítics, epistemològics i ontològics de les diferents perspectives teòriques exposades.
Ser capaç de connectar les diferents teories amb la praxi artística.
Conèixer i saber aplicar diferents metodologies de treball al voltant del cos i el gènere.
Reconèixer, comprendre i analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG1 - Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.
CG5 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

Competències transversals:

CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Competències específiques:

CE2 - Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant a les teories com a les propostes artístiques contemporànies.
CE4 - Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball dels altres i respondre argumentadament davant de les crítiques raonades al treball propi en grup.
CE5 - Desenvolupar habilitats de recerca: formulació de preguntes pertinents, realització de cerques, anàlisis i avaluacions.

Amunt

  • Primers debats sobre feminisme, gènere i història de l'art.
  • Fenomenologia i performativitat a les construccions de gènere.
  • Cos i experiència encarnada.
  • Cos, gènere i imatge en moviment.

Amunt

Fer i desfer el gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt