Comissariat Codi:  20.227    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Comissariat és una assignatura de seminari que s'ofereix en els últims anys de l'Grau d'Arts i té un enfocament teòric però basat en la pràctica. Això implica conèixer una mica de la història de la disciplina d'estudis curatorials però també la història de les exposicions i sobretot, com el pensament curatorial, entès com camp de creació de coneixement, ha estat present en la Història de l'Art des de les avantguardes. 

A nivell pràctic el treball realitzat per l'estudiant es pensarà especialment des de la seva pràctica artística encara que no exclusivament . Això vol dir que es treballarà des de la idea de l'artista / comissari, que des del naixement dels estudis curatorials ha estat una figura molt important. Parlar de l'artista / comissari té a veure amb pensar com exposar el seu treball, però també amb com incloure el treball d'altres artistes per enriquir el seu discurs artístic, o fins i tot objectes o artefactes que poden formar part de la seva obra artística. Des de fa unes dècades hi ha nombrosos exemples d'artistes que han pensat la qüestió expositiva, fins el grau que centres d'arts com el Candem Art Centre s'han realitzat cicles específics on s'ha convidat a artistes a realitzar exposicions com a comissaris, implicant o no la seva obra. En definitiva, la tasca comissarial s'ha equiparat a la de l'artista des del naixement de la disciplina. 

Al seu torn, la curadoria  com a exercici pràctic presenta un aspecte col·laboratiu molt important, ja que sempre tracta de posar en relació propostes diverses a través d'un o diversos eixos, i crea connexions a diferents nivells: relacionant obres físiques amb idees sobre l'art amb persones que les puguin reinterpretar; creant comunitats intangibles de col·laboració i relació d'artistes, intel·lectuals o altres agents, que adquireixen un cert valor dins d'un camp determinat; o creant contextos per artistes contribuint a la seva obra a nivell autobiogràfic-organitzatiu.Amunt

L'assignatura de Comissariat té 6 ECTS, és una optativa que es recomana per als últims anys del Grau però que també pot realitzar-se en qualsevol moment dels estudis . Si bé algunes assignatures del Grau tenen en compte el moment d'exposició de l'obra artística, aquesta és l'única assignatura centrada exclusivament en l'exposició i la professió comissarial, sigui aquesta tant de la pròpia obra com d'altres artistes. Perer això, tracta de mostrar una panorama general de la disciplina tant a nivell pràctic com teòric. 

Amunt

En la trajectòria d'un artista, la curadoriaque altres fan de la seva feina i la que exercita un mateix és crucial per a la definició del seu treball en el present, i a llarg termini. Els altres artistes amb qui es relaciona i s'exposa l'obra; els conceptes i referències que es fan servir per descriure una pràctica; o els llocs (físics, institucionals, socials) en què circula el seu treball encaixen a cada artista en un grup, una sèrie de discursos, i unes tendències, que marquen absolutament la manera en què s'entén l'obra. Així, per a un artista és essencial entendre aquestes dinàmiques i saber:

- reconèixer als seus peers i establir una relació amb ells.

- reconèixer com cada lloc contextualitza i significa la seva feina.

- reconèixer els marcs de referència que es relacionen amb el seu treball i els discursos en que el seu treball s'activa: la narrativa.

Aquesta assignatura servirà a l'alumne tant per treballar amb la seva obra personal com per ampliar la noció  de la pràctica artística com a curatorial, per treballar amb altres obres, documents o objectes. Així mateix l'assignatura és una introducció a l'àmbit professional de l'ofici de la curadoria com camp professional però també de coneixement. 

Amunt

Atès que l'assignatura es contextualitza en un Grau d'Arts i es donarà especial importància a la perspectiva de l'artista / comissari no cal tenir coneixements previs de comissariat com a professió. L'assignatura es concep com una introducció al camp i per això es treballarà des de coneixements bàsics d'aquesta pràctica. 

Amunt

Objectius:

 • Conèixer conceptes bàsics entorn de la pràctica i teoria comissarial
 • Familiaritzar-se  amb la història de les exposicions
 • Comprendre la importància del 'context per al display  de les seves obres i els d'altres
 • Comprendre les relacions que es creen tant en un display expositiu com en l'organització d'activitats on es treballa amb diferents agents, objectes i obres
 • Comprendre el llenguatge i les eines bàsiques de l'acció curatorial 
 • Identificar el mitjà més adequat per contextualitzar el treball propi
 • Pensar seva pròpia pràctica des de la dimensió curatorial. 

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG1 - Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.

CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació

Competències transversals:

CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.

Competències específiques:

CE2 - Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.

CE3 - Escollir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional

 

Amunt

L'assignatura compta amb diversos textos de producció pròpia que ajudaran a l'estudiant a accedir als continguts bàsics de l'assignatura. Aquesta s'ha dividit en quatre mòduls fonamentals:

 • Introducció al comissariat: on Emma Brasó tracta nocions bàsiques de la funció, i algunes de les fites de la jove disciplina tant a través d'algunes exposicions com de conceptes creats entorn de la seva teorització. 
 • Comissariat i context: on Leire Vergara ofereix una història del comissariat des de les avantguardes fins al present vinculat al context expositiu. 
 • Comissariat i autoorganització: on Leire Vergara revisaformes de treball curatorial més enllà de l'organització d'exposicions i especialment vinculades a la feina col·laborativa  i autogestionada. 
 • Comissariat com una activitat que constantment es redefineix: com un exemple pràctic i testimoni de primera mà, la comissària colombiana Cristina Lleras ens oferirà una panoràmica de la seva pròpia expografia de gran compromís social sobre la complicada història del seu país des d'una perspectiva no-eurocentrista. 

Aquests materials es complementaran amb alguns textos externs crucials per al debat que estaran disponibles a l'aula. Així mateix, vinculat a l'assignatura, hi haurà un site de continguts in progress on hi haurà els materials docents esmentats i altres textos recollits sobre el material curatorial i que els estudiants podran consultar.

Amunt

Fer curadoria: una funció que es redefineix constantment Web
El comissariat davant, sobre, per a, amb, per o des del context Web
Biennals del Sud: estratègies curatorials col·lectives per repensar el global Web
Història, debats i idees sobre el comissariat Web
El comissariat i l'autoorganització Web
Estudis curatorials i de Patrimoni crític Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt