Pràctiques Codi:  20.231    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura optativa del grau d’Arts, Pràctiques, centra la seva activitat en el desenvolupament d'una experiència pràctica, on els estudiants hauran d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del programa acadèmic. Aquestes pràctiques, es desenvoluparan a partir de la col·laboració amb diferents institucions/centres culturals, tant nacionals com internacionals. Els estudiants de pràctiques en organitzacions externes realitzaran un període d'activitat professional en una institució o empresa que hagi signat un conveni de pràctiques curriculars amb la universitat. Aquest conveni inclourà un pla formatiu en el qual s'especifiquen els objectius i condicions de les pràctiques. Les pràctiques en organitzacions externes es duen a terme dins del marc temporal docent de l'assignatura. Durant tota la seva estada de pràctiques l'estudiant comptarà amb el suport i l'orientació d'un tutor extern (que és la persona de referència formalment vinculada a la institució, empresa o organització on tenen lloc les pràctiques) i amb el suport i l'orientació personalitzada d'un docent a l’aula.

Amb la finalitat de donar als estudiants la possibilitat d'escollir la institució/centre que més s'adequa a les seves preferències, interessos, disponibilitat temporal i ubicació territorial, oferim dos opcions:
 • Pràctiques virtuals: es tracta d’una modalitat de pràctiques en les que els estudiants donen resposta a un repte professional simulat però que està vinculat i plantejat dins d’una institució real.
 • Pràctiques presencials: per a aquells estudiants que prefereixin fer les pràctiques a institucions o centres culturals de forma presencial. Per a triar la institució/ centre que més s’adequa a l’estudiant d’acord amb les preferències, els interessos, la disponibilitat temporal i la ubicació territorial, oferim dues opcions.
  • Pràctiques de catàleg: oferim un catàleg de pràctiques presencials amb places de pràctiques a diferents institucions/centres culturals del nostre país. En aquest catàleg s’hi troben les descripcions de les tasques que haurà de desenvolupar l’estudiant en cada cas. La sol·licitud i assignació de l'estudiant és farà per mitjana de l'expedient i per l'acceptació de la institució/centre.
  • Pràctiques de lliure elecció: també oferim la possibilitat que siguin els estudiants qui proposin la institució on fer les pràctiques. Per a fer una sol·licitud serà imprescindible haver contactat prèviament amb el centre i tenir la seva conformitat per a fer-hi les pràctiques. També serà necessària la validació acadèmica del professorat encarregat de les pràctiques per tal que s'adeqüin als objectius i competències marcades.

Amunt

L'assignatura Pràctiques, és una assignatura optativa del pla d’estudis del Grau en Arts;  són per tant,  pràctiques curriculars. Està pensada perquè l'estudiant pugui posar en pràctica en un context real els coneixements i competències que s'adquireixen en el grau .Així mateix, l'assignatura permet a l'estudiant adquirir experiència professional durant la seva formació.


Es una assignatura de 6 crèdits ECTS, de 150 hores, a distribuir entre el treball de l'aula acadèmica i les pràctiques al centre.

Amunt

Per matricular-se de l'assignatura de Pràctiques s'ha d'haver superat com a mínim 120 crèdits del grau. En el moment de sol·licitar les pràctiques és necessari que almenys estigueu matriculats d'aquests crèdits o que els tingueu reconeguts. Això us donarà la possibilitat d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del grau.

Amunt

Per matricular-se de l'assignatura Pràctiques, l'estudiant ha d'haver superat prèviament 120 crèdits del grau.


Abans de la matrícula cal un procés previ de gestió. Aquest procés, es realitzarà des del Campus UOC: Inici / Tràmits / Pràctiques en empresa/ Pràctiques curriculars/Sol·licitud de pràctiques / Sol·licitud de les pràctiques del grau en Arts. Aquest procés comporta la realització d'uns tràmits en unes dates concretes que es trobaran en aquest espai del Campus i que s'informarà mitjançant el tutor del programa:

- Novembre / Desembre per a l'inici de Febrer

- Maig/Juny per a l'inici de Setembre


Aquests tràmits impliquen:

 • Inscripció/Sol·licitud* de l'estudiant al centre de Pràctiques / Aportació del centre de Pràctiques a l’aplicació del Campus ( El centre s'ha de donar d'alta a la plataforma per fer la gestió i disposa d'atenció personalitzada al formulari UOC)

 • Valoració expedient i assignació del centre de Pràctiques / Validació del centre de Pràctiques

 • Prematrícula

 • Conveni

* La sol.licitud no implica tenir assignat centre de pràctiques, s'ha de fer valoració de l'expedient i acceptació del centre.


En funció de la tipologia de Pràctiques escollides (Catàleg, Lliure elecció) poden variar lleugerament els tràmits. Veure procés general

 

Qualsevol dubte sobre el procediment de gestió cal posar-se en contacte amb el Servei d'atenció / Pràctiques o amb el tutor del grau:

- Procediment de gestió: tutor del programa o Servei d'atenció UOC/ Pràctiques

- Sobre conveni: Servei d'atenció UOC/ Pràctiques

- Incidències eina pràctiques: tutor del programa o Servei d'atenció UOC/ Pràctiques


Per a dubtes acadèmics: professor aula (professor col·laborador o professor responsable)


Disposeu de més informació sobre Pràctiques al pla d'estudis del grau, al portal de la UOC.

Amunt

 L'objectiu general de les pràctiques és acostar als estudiants al món professional de la pràctica artística en les seves diverses manifestacions, de manera que puguin aplicar a una situació real els coneixements teòric-pràctics adquirits al llarg dels estudis.

OBJECTIUS
 • Familiaritzar-se amb els diversos contextos professionals de l'art.
 • Aplicar els coneixements i habilitats suficients per desenvolupar l'activitat professional.
 • Saber adaptar-se de manera eficient i eficaç a les diferents situacions i contextos professionals.
 • Desenvolupar de forma pràctica els coneixements adquirits al llarg dels estudis en l'activitat professional i laboral.
 • Guanyar independència i capacitat per prendre decisions en un context professional.
 • Interactuar amb el món professional a través d'una experiència pràctica. 
 • Aprendre a treballar en base a projectes i objectius amb un cert grau d’autonomia. 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
CG2 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament a ell.
CG3 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.
Competències transversals:
CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.
CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Competències específiques:

CE2 - Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.
CE3 - Elegir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.

Amunt

Els continguts variaran en funció de la tipologia de pràctiques escollida, es dir, si és presencial o virtual. 

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat en un aula acadèmica, com qualsevol altra assignatura:

- amb un professor que actua com a tutor acadèmic (aula acadèmica de l'assignatura)
- amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques
 
Els dos són els que garanteixen que les pràctiques es duen a terme segueixen el projecte formatiu dissenyat.

 

Amunt

Museo Reina Sofía. Museo en Red, projecte Artistes en quarantena. Guia de recursos per a les pràctiques del Grau d'Arts PDF
Museo Reina Sofía. Museo en Red, projecte L’Internationale. Guia de recursos per a les pràctiques del Grau d'Arts. PDF
Museo Reina Sofía. Una aproximació a la institució. Guia de recursos per a les pràctiques del Grau d'Arts PDF
Museo Reina Sofía. El Museu Situat i el seu Dispositiu Mòbil d'agitació política. Guia de recursos per a les pràctiques del Grau d'Arts. PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt