Història de les relacions internacionals Codi:  20.404    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els estudiosos de les relacions internacionals s'interessen per la història per diferents raons. De vegades, es tracta la història com un banc de dades que serveix per interpretar i analitzar la política internacional contemporània. Altres vegades, els acadèmics s'interessen per la història per si mateixa, amb la pretensió d'arribar a una comprensió més profunda d'un període determinat, utilitzant instruments analítics de la disciplina de relacions internacionals. Sovint, la investigació històrica serveix per sustentar, implícita o explícitament, diferents posicions acadèmiques sobre la naturalesa de les relacions internacionals. Per exemple, la concepció que les relacions internacionals són constants i repetitives (una posició fortament associada a l'escola del realisme polític) a diferència de la visió liberal de l'avanç gradual de l'arena internacional.

Aquesta assignatura no pretén abordar debats tan profunds sobre la naturalesa de les relacions internacionals, el paper de la història en ella, ni sobre enfocaments teòrics de la disciplina. Més aviat s'ocupa de realitzar un ampli recorregut històric de les relacions internacionals des del segle XVII fins a l'actualitat. La pretensió és oferir unes claus interpretatives que ajudin l'estudiant a entendre com s'ha arribat a configurar el sistema internacional actual i donar-li a conèixer els aspectes de la història internacional que han estat més destacats en la disciplina.

Amunt

Des de les primeres assignatures del grau de Relacions Internacionals, l'estudiant pren consciència de la importància de la dimensió històrica de la realitat internacional. Especialment, dos de les assignatures bàsiques del pla d'estudis ofereixen una visió introductòria a l'anàlisi històrica del sistema internacional: Introducció a les relacions internacionals i Història política i social. D'una forma més detallada i cobrint un període més extens, l'assignatura d'Història de les relacions (obligatòria dins del pla d'estudis) aborda la gènesi i desenvolupament del sistema internacional contemporani.

Amunt

En aquesta assignatura s'utilitzen alguns continguts teòrics i conceptuals treballats en assignatures bàsiques del pla d'estudis de Relacions Internacionals, especialment les assignatures Introducció a les Relacions internacionals, Història política i social, i Política i societat. Per això, es recomana cursar prèviament aquestes assignatures abans de matricular-se en Història de les relacions internacionals.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura d'Història de les relacions internacionals és aportar coneixements i instruments analítics que permetin a l'estudiant comprendre i interpretar el desenvolupament històric i la configuració del sistema internacional.

En aquesta assignatura es treballaran especialment les següents competències del pla d'estudis:

a) Competències bàsiques:
CB1.- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

b) Competències generals:
CG1.- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.

c) Competències transversals:
CT1.- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT3.- Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.

d) Competències específiques:
CE9.- Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.
 

Amunt

En examinar el desenvolupament del sistema internacional en l'etapa moderna (des del segle XVII) s'identifiquen quatre períodes històrics. A cada període s'examinen les característiques de les relacions internacionals, destacant els principis conforme els quals es va organitzar la política internacional, així com les institucions a través de les quals es van expressar aquests principis.


Unitat 1: El segles XVII i XVIII. De la Guerra dels Trenta Anys (1618) a la Revolució Francesa (1789) 

1. El segle XVII. De la Guerra dels Trenta Anys (1618) a la Guerra de Successió Espanyola (1701)

1.1. La Guerra dels Trenta Anys (1618-1648): religió i tradició

1.2. La pau de Westfàlia i l'ascens de Lluís XIV de França

2. El segle XVIII. De la pau d'Utrecht (1713) a la Revolució Francesa (1789)
2.1. La Guerra de Successió espanyola: l'equilibri del poder dinàstic

2.2. De la pau d'Utrecht a la Revolució Francesa: equilibri de poder i raó d'estat

2.3. La Revolució Francesa i les guerres napoleòniques: nacionalisme i sobirania popular

Unitat 2: El segle XIX. Del Congrés de Viena (1815) a la Primera Guerra Mundial (1914) 

1. El sistema de concert: gran administració de poder

2. De la guerra de Crimea a la Primera Guerra Mundial: nacionalisme competitiu i imperialisme

Unitat 3: El segle XX. De la Conferència de Pau de París (1919) al final de la Guerra Freda (1989) 

1. La Conferència de Pau de París: l'autodeterminació nacional i la fi de la guerra

2. El sistema d'organització internacional de les Nacions Unides: responsabilitats especials i primacia del dret sobre el poder. 

Unitat 4: El segle XXI. Del final de la Guerra Freda (1989) fins al present

1. "Nou ordre mundial" de la postguerra freda: triomf liberal i unipolaritat

2. Les guerres iugoslaves i la Unió Europea: integració i fragmentació en un sistema globalitzat 
 

Amunt

Amunt

Dossier de lectures:

Bergin, J. (coord.) (2002). El siglo XVII: Europa, 1598-1715. Barcelona: Crítica.

Cap. 4. "Guerra y relaciones internacionales", pp. 127-160

Blanning, T. C. W. (coord.), & Rodriìguez, O. (2002). El siglo XVIII: Europa 1688-1815. Barcelona: Crítica.

Cap. 5. "Rivalidad internacional y guerra", 188-213.

Blanning, T. C. W. (coord.), & Garciìa, G. M. (2002). El siglo XIX: Europa 1789-1914. Barcelona: Crítica.

Cap. 5. "Política internacional, paz y guerra 1815 1914", pp. 185-244 

Cap. 6. "Expansión hacia ultramar, imperialismo e imperio", pp. 245-278 

Judt, T. (2006). Postguerra: Una Historia de Europa desde 1945. Madrid: Taurus.

Cap. 21. "La hora de la verdad".

Lundestad, G. (ed.) (2013). International Relations Since the End of the Cold War: New and Old Dimensions. Oxford: Oxford University Press.

Cap. 1. "The evolving structure of world politics, 1991-2011", pp. 16-41

Pereira, J.C. (coord.). (2001). La Historia de las Relaciones Internacionales. Barcelona: Editorial Ariel.

Cap. 14. "La paz de París y la configuración del nuevo sistema internacional", pp. 319-347.

Cap. 15. "La paz ilusoria: la seguridad colectiva en los años veinte", 1923-1933, pp. 349-366.

Cap. 21. "El nuevo orden internacional", 1945-1989, pp. 471-498.

Cap. 30. "La Unión Europea como actor global: de Maastricht a Lisboa", pp. 675-700.

 

Guia de lectures

Herron, P. (2018). "Història de les Relacions Internacionals". UOC (47 pp.).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt