Teoria de les relacions internacionals Codi:  20.405    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Teoria de les Relacions Internacionals representa un estudi en profunditat de les bases teòriques de la disciplina de les Relacions Internacionals, una subàrea d'estudi que tradicionalment ha estat ubicada en la Ciència Política. Com veurem, la disciplina està marcada tant per les diferents escoles de pensament clàssiques (vinculades a autors com Maquiavel, Kant o Grotius), com pels dels diferents debats paradigmàtics que s'han desenvolupat durant tot el segle XX. Tanmateix, en els darrers anys la disciplina s'ha nodrit de les diferents  propostes pluridisciplinars. 

Durant aquests cent anys d'existència, i per diferenciar-se tant de l'àmbit del dret com de la història, les teories han tingut un paper essencial en l'esdevenir de la disciplina. Els esforços intel.lectuals per incorporar tant les tradicions de pensament filosòfiques que havien reflexionat sobre la realitat internacional, com els nous debats que s'iniciaren en la primera part del segle XX, han fet de la disciplina un camp per a la confrontació d'idees, de diferents cosmovisions del món en funció de la seva visió ontològica, epistemològica, i metodològica.

En aquest curs sobre les Teories de les Relacions Internacionals, es persegueixen tres objectius. En primer lloc, l'assignatura pretén reflexionar sobre el paper de la teoria com a motor de la disciplina. Per establir relacions de causalitat, explicacions complexes, interpretar, i realitzar prediccions sobre la realitat internacional, resulta cabdal conèixer els marcs d'anàlisis dels teòrics, les seves teories, i aplicar-ne els seus continguts. A més, cal conèixer els diferents debats epistemològics, ontològics i metodològics que caracteritzen la disciplina.

En segon lloc, l'assignatura aborda l'origen de la disciplina i aquelles escoles de pensament que han deixat una empremta en l'estudi de les relacions internacionals. Atès que les reflexions sobre la realitat internacional no es van produir de nou al segle XX, la disciplina va reprendre les discussions que alguns filòsofs havien ja iniciat segles enrere.

En tercer lloc, el curs estudiarà de forma exhaustiva els diferents debats teòrics de la disciplina (els anomenats "Quatre Grans Debats"). En aquest sentit, el curs analitzarà en profunditat els tres primers debats de les Relacions Internacionals, i els seus respectius paradigmes: idealisme, realisme, liberalisme i estructuralisme.  A més, incorporarà tant les variacions dels diferents paradigmes (neorealisme, neoliberalisme i escola anglesa), com l'anomenat Quart Debat (reflectivisme i constructivisme), com aquelles aportacions teòriques alternatives  (teoria crítica).

En definitiva,  l'assignatura ofereix una exploració en profunditat sobre la forma en que es pensa i es teoria sobre les relacions internacionals.

Amunt

L'assignatura de Teoria de les Relacions Internacionals és una assignatura del segon curs del Grau de Relacions Internacionals i forma part d'un conjunt d'assignatures que ofereixen els marcs teòrics i analítics necessaris per a una correcta interpretació dels fenòmens que es produeixen en les relacions internacionals. 

Amunt

Els coneixements i competències adquirits a través d'aquesta assignatura, junt amb la resta d'assignatures del màster, habiliten els/les estudiants per a  diverses sortides professionals tant en l'àmbit públic com en el sector privat. Més concretament, les principals trajectòries professionals cap a les quals s'orienta aquesta assignatura són:

 • Càrrecs i funcions de l'administració pública, a tots els nivells;
 • Funcionaris i altres posicions de caràcter tècnic en les organitzacions internacionals;
 • En el sector de les associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre;
 • En el sector empresarial, en els departaments encarregats de les qüestions internacionals
 • Les consultories sobre temes de relacions internacionals

Amunt

No requereix coneixements previs, però sí resulta del tot recomanable haver cursat l'assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals del primer curs. Tanmateix és necessari tenir un nivell de comprensió lectora en anglès per seguir aquelles lectures que siguin en aquest idioma

Amunt

Objectius


-Aprofundir en els conceptes i instruments d'anàlisi de la disciplina de les Relacions Internacionals.

-Conèixer els debats clàssics i els diferents paradigmes que han configurat la disciplina.  

-Comprendre els darrers debats existents en la disciplina que han aparegut com a contraposició dels corrents dominants.Competències

Competències generals

 CG1.- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi.

 CG2.- Debatre i formular raonaments crítics.

Competències transversals

CT3.- Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.

CT1.- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT4.- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional

 Competències específiques

CE4.- Identificar els conceptes i teories més rellevants de la disciplina de Relacions Internacionals i saber-los aplicar en l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'articulen al voltant de 4 activitats que conformen el total de l'assignatura i que serveixen de guia pels materials de l'assignatura. Aquestes 4 activitats coincideixen amb quatre grans unitats temàtiques.

Unitat  1: La Teoria i la disciplina de les Relacions Internacionals

1.1 Les reflexions filosòfiques de la disciplina de les Relacions Internacionals.

1.2 El paper de la teoria en les Relacions Internacionals

1.2.1 Les teories com a motor de l'activitat científica

1.2.2 Tipologia de teories 

1.3 El problema de l'objectivitat en la teorització

1.4 Els nivells d'anàlisi de la disciplina 

1.5 Els paradigmes de la disciplina: l'aportació kuhniana a la teoria

1.6 Les Relacions Internacionals com a disciplina i la seva agenda d'estudi


Unitat 2: Les tradicions de pensament i els debats paradigmàtics de les Relacions Internacionals

2.1 Les tradicions de pensament: el substrat filosòfic de la disciplina

2.2 Els debats paradigmàtics

2.2.1 El Primer Debat: realisme versus idealisme 

2.2.2 El segon Debat: tradicionalistes versus cientificistes

2.2.3 El Tercer debat: realisme versus liberalisme

                  2.2.3.1 L' Estructuralisme (Marxisme)

2.2.4  L'aproximació neo-neo: el neorreealisme i el neoliberalisme

2.2.5 El Quart debat: l'aparició de les reflexions constructivistes


Unitat 3: Els nous enfocaments de la disciplina: reflectivisme, constructivisme, teoria crítica i escola anglesa


3.1. El debat entre racionalisme i reflectivisme

3.2. La moderació del debat: el constructivisme

3.3. Les veus alternatives: la teoria crítica

3.4. Noves teories mainstream: l'Escola Anglesa

Unitat 4: Unitat de Síntesi

Quadre-Resum Unitats/Materials/Proves d'Avaluació

Unitat

Contingut

Materials

Proves d'Avaluació

Unitat 1: La Teoria i la disciplina de les Relacions Internacionals

 

 

1.1 Les reflexions filosòfiques de la disciplina de les Relacions Internacionals.

1.2 El paper de la teoria en les Relacions Internacionals

1.3 El problema de l'objectivitat en la teorització

1.4 Els nivells d'anàlisi de la disciplina 

1.5 Els paradigmes de la disciplina: l'aportació kuhniana a la teoria

1.6 Les Relacions Internacionals com a disciplina i la seva agenda d'estudi

Mòdul 1: El paper de la teoría en la disciplina de les Relacions Internacionals

 "Aproaches to the study of International Relations". A: Karl. Holsti, International politics. A framework for analysis. Seventh edition. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall International, cop. 1995. p. 16-21.

 Kurki Milka and Colin Wight. "International relations and Social Science". En: Tim Dunne, Milka Kurki, Steve Smith. International relations theories, discipline and diversity. Oxford University Press, 2016. p. 14-33.

Activitat 2

Unitat 2: Les tradicions de pensament i els debats paradigmàtics de les Relacions Internacionals

 

2.1 Les tradicions de pensament: el substrat filosòfic de la disciplina

2.2 Els debats paradigmàtics

Mòdul 2: L'evolució i els debats paradigmàtics de la disciplina de les Relacions Internacionals.

"A realist theory of International Relations". En: Hans J. Morgenthau. Politics Among Nations. The struggle for power and peace. p. 3-16. New Delhi : Kalyani Publishers, [2018]. ISBN 0070433062.

Keohane, Robert O. (ed.) / Nye, Jr., Joseph S (ed.). "Introduction", a Transnational Relations and World Politics. Harvard University Press, 2014. ISBN 9780674593152.

Hobson, J. M. [John M.],  Sharman, J.C. [Jason C]. (2005). The enduring place of hierarchy in World Politics: tracing the social logics of hierarchy and political Change. European Journal of International Relations,  11(1), 63-98. 

Activitat 3

Unitat 3 Els nous enfocaments de la disciplina: reflectivisme, constructivisme, teoria crítica i escola anglesa

 

3.1. El debat entre racionalisme i reflectivisme

3.2. La moderació del debat: el constructivisme

3.3. Les veus alternatives: la teoria crítica

3.4. Noves teories mainstream: l'Escola Anglesa

Mòdul 3. Els nous enfocaments de la disciplina: més enllà del quart debat

Capítulo 3. El cuarto debate". En: Kepa Sodupa. La Teoría de las relaciones internacionales a comienzos del siglo XXI. [Bilbao] : Universidad del País Vasco. Servicio Editorial, cop. 2003. p. 51-75. ISBN 8483735490

"2. Key Concepts". En: Barry Buzan. An Introduction to the English School of International Relations: The Societal Approach. Polity Press, 2014. p. 10-20. ISBN 9780745653143

Copeland, D. (2000). The Constructivist Challenge to Structural Realism: A Review Essay. International Security, 25(2), 187-212.

Cox, Robert. "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory". A: Millennium - Journal of International Studies, Volume: 10 Issue 2 (1981). p. 126-155. ISSN 03058298.

Richard Devetak. "Critical Theory". A: Scott Burchill and Andrew Linklater. Theories of international relations. Houndmills [etc.] : MacMillan, 1996. p. 145-178. ISBN 0333660897

Wendt, Alexander, "Anarchy is what States Make of It: the Social Construction of Power Politics", International Organization 46, no. 2 (Spring 1992): 391-425.

Tickner, J. Ann, "Gender in world politics", A: The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press, 2011. p. 262-277 ISBN

Activitat 4

Unitat 4: Síntesi

Unitats 1, 2 i 3

Tots els materials de la Unitat 1, 2 I 3

Activitat 5

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt