Temes actuals de política internacional Codi:  20.406    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Una de les crítiques que reben algunes assignatures universitàries és que són excessivament abstractes i allunyades de l'entorn immediat dels estudiants. L'assignatura de Temes actuals de política internacional aspira a quedar al marge d'aquesta crítica. S'examinen alguns dels assumptes que susciten avui major preocupació i controvèrsia entre els actors de la societat internacional. Entre altres, els efectes encara vigents de l'última gran crisi econòmica, les guerres comercials que enfronten a algunes potències econòmiques, les noves amenaces a la pau i la seguretat internacional, les violacions de divers signe dels drets humans en diferents zones del món o la problemàtica de la sostenibilitat i, particularment, el canvi climàtic.

En tot cas, l'objectiu de l'assignatura no és realitzar un examen molt detallat sobe cadascun d'aquests temes. La intenció és aportar informació i instruments analítics bàsics, que ajudin als estudiants a conèixer i interpretar alguns dels problemes i desafiaments més importants de política internacional actual.

Amunt

Temes actuals de política internacional és una assignatura obligatòria del pla estudis de Relacions Internacionals. En sintonia amb altres assignatures que s'ofereixen en els dos primers cursos del Grau (especialment, Introducció a les Relacions Internacionals, i Globalització i Internet), el focus d'atenció és l'estudi de qüestions i reptes d'abast internacional. No obstant això, presenta dues grans diferències pel que fa a les assignatures prèvies. En primer lloc, l'enfocament des del qual s'analitza l'agenda de la política internacional és multidisciplinària. En examinar els fenòmens internacionals s'utilitzen conceptes de diferents àrees de les Ciències Socials. En segon lloc, l'assignatura posa èmfasi en l'actualitat, prioritzant l'estudi de temes que marquen l'agenda internacional actual.

Amunt

Si bé l'assignatura de Temes actuals de política internacional no requereix uns coneixements acadèmics previs, utilitza un vocabulari elemental de Ciències Socials. Per això, es recomana haver cursat abans d'aquesta assignatura algunes assignatures bàsiques de Ciències Socials tant del programa de Relacions Internacionals com d'altres programes acadèmics. En particular, dins del pla d'estudis de Relacions Internacionals resulta oportú haver cursat prèviament les assignatures d'Introducció a les Relacions Internacionals, Globalització i Internet, Política i Societat, i Introducció a l'Economia.

Amunt

El principal objectiu de l'assignatura de Temes actuals de política internacional és aportar coneixements i eines analítiques que permetin a l'estudiant comprendre i interpretar alguns dels problemes i desafiaments més importants de la política internacional dels nostres dies.

En aquesta assignatura es treballen especialment les següents competències del pla d'estudis de Relacions Internacionals:

Competències generals:

CG1.- Desenvolupar habilitats d'anàlisis i síntesis.

Competències transversals:

CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Competències específiques:

CE2.- Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional.

CE6.- Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant les seves causes, dinàmica i efectes principals.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en quatre mòduls. En els tres primers s'analitzen alguns dels temes més destacats de l'agenda de la política internacional en els últims anys. El primer mòdul se centra en l'anàlisi de la realitat econòmica internacional, amb particular atenció a l'última gran crisi econòmica i a les guerres comercials entre algunes potències. El segon mòdul aborda el repte de la seguretat internacional, dedicant particular atenció a les tensions nuclears. El tercer mòdul s'ocupa de dos temes clau de l'agenda internacional: els drets humans i el medi ambient. L'últim mòdul contempla l'anàlisi de tots aquests temes, però des d'una perspectiva diferent: la regional. Es revisen els principals conflictes en cinc regions del món, així com les dinàmiques de cooperació que han emergit.

Mòdul 1. Globalització econòmica i transformacions geopolítiques

 

 1. Globalització econòmica, història d’un concepte.
 2. La crisi del sistema econòmic mundial.
 3. La disputa hegemònica entre la Xina i els EUA.
 4. Les asimetries econòmiques Nord-Sud.
 5. Economies emergents i transformacions geopolítiques.
 6. Anàlisi de casos.

 

Mòdul 2. Paradigmes de seguretat i reptes de futur.

 

 1. Com estudiar la seguretat?
 2. De la teoria a la pràctica: diferents enfocaments de la seguretat.
 3. Ordre i estructura.
 4. Els protagonistes.
 5. Com estudiar les dinàmiques i els reptes actuals de l'agenda de seguretat?

 

Mòdul 3. Drets humans i medi ambient.

 1. Drets humans i dret penal internacional.
 2. Medi ambient i desenvolupament econòmic.

Mòdul 4. Dinàmiques regionals: cooperació i conflicte.

 1. Les regions com a marc d'estudi en relacions internacionals.
 2. Àsia-Pacífic: la nova centralitat.
 3. Les Américas: polarització multinivell.
 4. Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica després de les primaveres àrabs.
 5. Àfrica: contenidor de crisi o laboratori d'oportunitats.

Amunt

Amunt

Recursos d'aprenentatge disponibles  a l'aula:

a) Mòduls docents.

Mòdul 1.  Globalització econòmica i transformacions geopolítiques

Mòdul 2. Paradigmes de seguretat i reptes de futur.

Mòdul 3. Drets humans i medi ambient.

Mòdul 4. Dinàmiques regionals: cooperació i conflicte.

b) Altres recursos (lectures, portals, bases de dades, indicadors, vídeos...) específics de cada unitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt