Diversitat cultural i identitària en les societats actuals Codi:  20.417    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Diversitat cultural i identitària en les societats actuals és una assignatura obligatòria del Grau de Relacions Internacionals. Juntament amb l'assignatura Geografia Humana i Física són part d'una matèria que té l'objectiu de presentar la realitat mundial en tota la seva complexitat material i cultural. Aquesta assignatura s'encarrega, sobretot, de la part cultural, si bé això no fa que ens desentenguem d'elements materials (Sobretot, les desigualtats que deriven de la construcció d'identitats culturalment diferenciades).
A Diversitat cultural i identitària en les societats actuals, per tant, hi cerquem que els estudiats s'iniciïn se en el coneixement de la diversitat sociocultural. Per aconseguir-ho, s'hi presenten les diferents accepcions del concepte de cultura i la seva aplicació a diferents sistemes socioculturals, prenent com a base els conceptes de l'Antropologia. També hi abordem els debats sobre el concepte d'etnicitat i les seves elaboracions més fructíferes, que ens han de permetre comprendre el potencial explicatiu de la noció d'identitat col·lectiva. Alhora, ens aproximarem als abordatges normatius que la teoria política ha fet sobre la diversitat i, a banda de debatre definicions i teories, ens endinsarem en els processos històrics que des de la modernitat han modelat la diversitat cultural (i els relats sobre com abordar-la).
Tot plegat ens ha de permetre analitzar els models d'intervenció que s'implementen en diferents països i des de diferents polítiques públiques per encarar la diversitat i les desigualtats socials que hi estan associades, tot deduint quins elements analítics i normatius prefiguren cada forma d'intervenir. En aproximar-nos-hi críticament, això ens permetrà l'abordatge dels problemes socials actuals des d'una posició acadèmicament consolidada.
Finalment, l'assignatura també es planteja la comprensió d'aquella diversitat que va més enllà de les diferències culturals més clàssiques (associades a les identitats ètniques tot aprofundint en d'altres dinàmiques de minorització i exclusió social. Ens referim a aquelles diferencies que, vinculades al sexe, l'orientació sexual o altres atributs, generen formes de subalternitat i la reivindicació de polítiques d'identitat que permetin el reconeixement i protecció d'aquells socialment concebuts com a "altres". A través de les teories interseccionals i d'altres propostes de diferents autores i autors, veurem les dificultats d'implementació a què fan front aquestes reivindicacions, així com el potencial emancipador i els dilemes que emergeixen amb aitals reivindicacions.

Amunt

Diversitat cultural i ètnica en les societats contemporànies és una assignatura obligatòria del Grau de Relacions Internacionals.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar aquesta assignatura.

Amunt

Els diferents reptes que organitzen la presentació dels continguts del curs (mòduls didàctics, capítols i articles acadèmics, recursos audiovisuals) han estat dissenyats per afavorir l'adquisició de les següents competències:

 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Comprendre i respectar la complexitat de la diversitat social i cultural
 • Debatre i formular raonaments crítics
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional
 • Identificar i analitzar la diversitat de cultures i identitats existents en la societat global actual.
   

Amunt

Aquests són els principals continguts que es van desplegant al llarg de el curs, presentats de forma seqüencial a través de les activitats d'aprenentatge que es proposen, agrupades en 4 unitats temàtiques:

Unitat 1 / Repte 1. Conceptes antropològics clau en l'anàlisi de la diversitat cultural. En aquesta unitat s'aprofundeix en les teories, conceptes i nocions bàsiques de l'antropologia per comprendre l'etnicitat i la diversitat cultural.

Unitat 2 / Repte 2. Diversitat etnicocultural en un món globalitzat. Al llarg de la unitat tractem l'impacte de la modernitat i els processos que es desencadenen en la configuració de la diversitat cultural, així com el paper dels estats-nació, de l'colonialisme i de la globalització en aquesta configuració.

Unitat 3 / Repte 3. La gestió política de la diversitat cultural. Durant les setmanes que dura aquesta unitat temàtica abordem com la teoria política ha abordat la qüestió de la diversitat cultural, des liberalisme polític clàssic fins a la contestació rebuda de les teories comunitaristes. Relacionat amb això, treballarem els límits i les accepcions de la noció de pluralisme. També aprofundim en diferents models internacionals i abordatges teòrics sobre com organitzar la política pública per intervenir en clau d'atenció a la diversitat cultural.

Unitat 4 / Repte 4. Polítiques d'identitat. La diversitat en clau interseccional. En aquesta unitat vam explorar la qüestió de la identitat en relació a el reconeixement de les altres diferències i la superació de la seva càrrega estigmatitzadora i de legitimació de l'exclusió. Plantegem, en aquest sentit, Ous reptes i nous dilemes de les polítiques d'identitat, detenint-nos en el concepte de interseccionalitat.

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
Identitats col·lectives i desigualtat XML
Identitats col·lectives i desigualtat DAISY
Identitats col·lectives i desigualtat EPUB 2.0
Identitats col·lectives i desigualtat MOBIPOCKET
Identitats col·lectives i desigualtat HTML5
Identitats col·lectives i desigualtat PDF
L’impacte de la modernitat en la diversitat ètnica i cultural XML
L’impacte de la modernitat en la diversitat ètnica i cultural DAISY
L’impacte de la modernitat en la diversitat ètnica i cultural EPUB 2.0
L’impacte de la modernitat en la diversitat ètnica i cultural MOBIPOCKET
L’impacte de la modernitat en la diversitat ètnica i cultural HTML5
L’impacte de la modernitat en la diversitat ètnica i cultural PDF
Models internacionals de gestió de la diversitat ètnica XML
Models internacionals de gestió de la diversitat ètnica DAISY
Models internacionals de gestió de la diversitat ètnica EPUB 2.0
Models internacionals de gestió de la diversitat ètnica MOBIPOCKET
Models internacionals de gestió de la diversitat ètnica HTML5
Models internacionals de gestió de la diversitat ètnica PDF
Teories sobre la gestió de la diversitat etnicocultural en les democràcies liberals XML
Teories sobre la gestió de la diversitat etnicocultural en les democràcies liberals DAISY
Teories sobre la gestió de la diversitat etnicocultural en les democràcies liberals EPUB 2.0
Teories sobre la gestió de la diversitat etnicocultural en les democràcies liberals MOBIPOCKET
Teories sobre la gestió de la diversitat etnicocultural en les democràcies liberals HTML5
Teories sobre la gestió de la diversitat etnicocultural en les democràcies liberals PDF
Diversitat cultural i polítiques públiques XML
Diversitat cultural i polítiques públiques DAISY
Diversitat cultural i polítiques públiques EPUB 2.0
Diversitat cultural i polítiques públiques MOBIPOCKET
Diversitat cultural i polítiques públiques HTML5
Diversitat cultural i polítiques públiques PDF
La tradició antropològica i la diversitat cultural XML
L'emergència de l'etnicitat XML

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt