Anàlisi de dades Codi:  20.419    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Anàlisi de Dades que s'imparteix dins el grau de Relacions Internacionals pretén donar eines a l'estudiant per a l'anàlisi de dades quantitatives en estudis internacionals. El curs ofereix una formació bàsica en el programari RStudio perquè l'estudiant pugui analitzar dades provinents de diferents centres d'estudis i organismes internacionals. Aquesta assignatura mostra els passos principals per iniciar-se a l'anàlisi de dades d'una manera molt pràctica, amb poca càrrega teòrica i sense equacions ni models matemàtics. L'objectiu principal és que l'estudiant sigui capaç d'explorar, tractar i visualitzar qualsevol base de dades que ens podem trobar a la xarxa.

En una primera fase, l'assignatura s'orienta al coneixement i pràctica amb el programari RStudio. Veurem els elements principals que cal conèixer d'R per poder-hi treballar i com utilitzar aquests elements en un marc de dades. En una segona fase, l'estudiant aprendrà com traslladar tots aquests coneixements bàsics d'R a l'anàlisi de dades a través de tres processos clau: exploració, tractament i visualització. La fase exploratòria consisteix a fer-se una idea inicial de les dades per tal de formular-nos algunes preguntes. A la fase de tractament convertim aquestes preguntes en resultats concrets, mentre que a la fase de visualització traslladem aquests resultats en gràfics atractius que puguem comunicar al públic.

Una vegada ja coneixem els fonaments de l'anàlisi de dades, el següent pas és entrar en matèria per tractar estadísticament les dades. Primer aprenem a fer representacions gràfiques d'una sola variable a través de diverses figures i tot seguit aprendrem a obtenir mesures per sintetitzar les dades. En segon lloc, buscarem visualitzar i sintetitzar relacions entre dues o més variables.

Podeu veure un tast del contingut que treballarem a l'assignatura a la web www.jordimas.cat/courses/dataanalysis_cat/

Amunt

L'assignatura s'ubica en el tercer curs del grau de Relacions Internacionals.

Amunt

Aquesta assignatura té l'avantatge que es pot projectar en una gran quantitat de camps professionals. L'anàlisi de dades és útil en pràcticament tots els àmbits, des de la consultoria, les polítiques públiques, els estudis acadèmics i fins i tot pot ajudar a inserir-se en altres sectors més allunyats dels estudis internacionals.

Amunt

L'assignatura no necessita coneixements previs, ja que s'aprèn estadística i l'ús d'R a partir d'un nivell inicial. No obstant, tota familiarització prèvia amb aquest programari o programes semblants ajudarà l'estudiant a superar amb més facilitat el curs. Per això, és recomanable (però no obligatori) haver cursat prèviament les assignatures de Fonts d'Informació i Indicadors en Estudis Internacionals i de Geopolítica.

Amunt

L'assignatura d'Anàlisi de Dades persegueix els següents objectius:

 • Aprendre un software de tractament de dades com és el programari R.
 • Donar eines a l'estudiant per poder explorar i transformar amb facilitat bases de dades de grans dimensions.
 • Incidir en l'aspecte comunicatiu de les dades: com crear gràfics atractius per ser presentats en públic.
 • Conèixer i practicar les tècniques estadístiques d'anàlisi univariant i multivariant.
 • Ser capaços tant de construir des de zero una base de dades o bé poder-la descarregar i fer els arranjaments necessaris per poder-la treballar.
 • Reflexionar sobre els processos d'inferència científica i l'establiment de causalitats entre variables.

I desenvolupa les següents competències:

 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • Emprar eficaçment les tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives en l'anàlisi dels fenòmens internacionals així com dels processos i tendències de la societat global.

 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de les relacions internacionals per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Amunt

Els continguts de l'assignatura estan dividits en cinc mòduls. En el primer mòdul s'ensenya l'estructura bàsica d'R i com estan formades les variables dins del programa. En el segon mòdul es mostra el procés bàsic en l'anàlisi de dades, que consisteix en una exploració inicial, la transformació de les dades i la seva visualització. El tercer i quart mòdul s'expliquen les tècniques estadístiques en l'anàlisi amb una variable i amb dues variables. El cinquè mòdul és més complementari i té l'objectiu de mostra a l'alumne el making off de les dades: com són tractades prèviament abans de començar la fase exploratòria.

1. Per què necessitem l'anàlisi quantitativa en RI?

a. Webinar de presentació
b. Iniciació a RStudio
c. L'estructura de dades d'R

2. Què és una variable? De quants tipus n'hi ha?

a. Explorar
b. Transformar
c. Visualitzar

3. Com podem resumir una variable?

a. Representacions gràfiques
b. Mesures d'anàlisi univariant

4. Cum hoc ergo propter hoc

a. Anàlisi inferencial
b. Anàlisi amb una variable categòrica

5. "Hi ha tres tipus de mentides: les mentides, les mentides podrides i l'estadística"

a. Anàlisi inferencial
b. Anàlisi amb dues variables numèriques

Amunt

Inferència estadística PDF
Quarto (CAT) PDF
Conjunts de dades PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt