Disseny d'investigació en estudis internacionals Codi:  20.420    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura prepara als estudiants per dissenyar de forma coherent una recerca en Estudis Internacionals. S'expliquen els tipus de recerques i les seves etapes, com construir un bon marc teòric i la importància de la revisió dels estudis previs, com realitzar l'elecció de la metodologia, tècniques i dades adequades, i es descriuen els principis de la redacció científica i com reportar resultats. Els Estudis Internacionals abasten nombrosos i diversos enfocaments teòrics, models i metodologies per la qual cosa l'assignatura proporcionarà a l'estudiant una visió interdisciplinària, principalment a nivell metodològic.

Amunt

Prèvia al Treball Final de Grau (TFG).

El·laboració i lliurament d'un disseny de recerca del futur TFG, amb contingut teòric i metodològic. S'han de reflectir tots els coneixements i habilitats adquirits durant la titulació, per a el·laborar adequadament un projecte sòlid, que demostre que l'estudiant/a està preparat/da per a realitzar la seua pròpia investigació.

Aquest disseny o projecte de TFG, que l'estudiant/a lliurarà al final de l'assignatura com a resultat del treball i esforços durant les diverses PAC, ha de delimitar clarament el tema de recerca, el marc teóric, la metodologia, uns resultats preliminars, i incloure un pla de treball per a posar en marxa la recerca (el TFG) una vegada aprovat el projecte.

Amunt

Es recomana dur a terme aquestes tres assignatures abans de cursar-la: "Metodologia de les Ciències Socials", "Anàlisi de dades", "Fonts d'informació i indicadors". També és recomanable, encara que no tan fermament, realitzar "Política Comparada: tipus i orígens de règims polítics".

Amunt

L'assignatura cerca que l'estudiant entengui i comenci a aplicar la lògica del disseny d'investigació per poder plantejar i estructurar una investigació concreta que respongui a les qüestions rellevants que es plantegen en les Relacions Internacionals. El contingut de l'assignatura ajudarà a fer que els estudiants perfilin el futur tema i índex del Treball Final de Grau i eleborin parts del TFG de forma que al final de l'assignatura tinguin un projecte de TFG factible i abastable. Aprendran a dissenyar una investigació de forma coherent en tots els seus apartats, descobriran la importància de la teoria i la revisió bibliogràfica, compararan els diferents enfocaments metodològics i aprendran a reportar els resultats obtinguts i a redactar científicament.

Amb l'assignatura l'estudiant assolirà les competències següents:

CG4.- Ser capaç de dissenyar i gestionar projectes (professionals i de recerca)

CT3.- Expresión escrita clara y correcta en el ámbito académico y profesional

CE1.- Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària

CE12.- Emprar eficaçment les tècniques de recerca quantitatives i qualitatives en l'anàlisi dels fenòmens internacionals així com dels processos i tendències de la societat global

Amunt

Els continguts de l'assignatura es reparteixen en quatre reptes: 


1.- Tipus d'investigacions (policy paper, estudi de cas, estudis comparats, estudi qualitatiu, estudis històrics).
2.- L'elaboració del marc teòric: què investigar i per què, i la revisió dels estudis previs
3.- Metodologia: Opercionalització, selecció de casos i unitats d'anàlisi, les tècniques de recollida i d'anàlisi de les dades
4.- El report dels resultats i la redacció científica. Lliurament del projecte de TFG.  

L'estudiant ha de triar els seus problemes i preguntes de recerca en el primer i segon mòdul, per anar dissenyant progressivament la investigació i elaborant parts del TFG fins a determinar la seva estructura i principal contingut en l'últim mòdul.

Amunt

Mòdul 1. La política comparada XML

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt