Migracions i globalització Codi:  20.427    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Migracions i globalització, planteja des d'un enfoc multidisciplinar, l'estudi d'un fenòmen tan antic però tan actual com el de les migracions. Així, revisa els conceptes definitoris de migració, el estatus del refugiat i els reptes actuals dels moviments forçats de persones per temes ambientals o la seva relació amb els paradigmes de seguretat actual. Així, durant els 4 unitats de l'assignatura, es repassaran tant els conceptes teòrics i pràctics que planteja l'estudi de les migracions.

Amunt

Aquesta assignatura a través de la comprensió de les migracions en un món globalitzat ofereix una perspectiva central en el món de les relacions internacionals.

Aquest curs ofereix una visió general respecte al fenomen de les migracions. Per a això, intentarem donar resposta a les preguntes més rellevants: què és la immigració, per què les persones migren, quins són els seus impactes en les societats emissores i receptores, o com els actors implicats responen a aquests impactes.

Amunt

Els conocimentos de Política Internacional, Sociologia i Economia poden ser útils per a l'estudiant.

Amunt

Objectius:
1. Introduir els pilars bàsics de l'estudi de les migracions

2. Proporcionar una visió general sobre les preguntes que ens plantegen les migracions

3. Revisar les grans teories sobre les migracions internacionals

4. Familiaritzar-se amb les eines que es troben a la nostra disposició pel seu estudi

Competències

Competències transversals

Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Expressar-se per escrit de manera clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències Específiques

Analitzar els Fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.

Identificar, analitzar i Resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional sobre la base del fenomen de les migracions

Competències generals

Debatre i formular raonaments crítics.

Comprendre i respectar la Complexitat de la diversitat social i cultural de les migracions.

Identificar els Conceptes i les teories més rellevants de la disciplina de relacions internacionals i saber-los aplicar en l'estudi de les migracions

Desenvolupar Habilitats d'anàlisi i síntesi.

Amunt

Mòdul 1. Introducció a les migracions 1. Breu història de les migracions 2. Teories de les migracions 3. Fluxos i sistemes migratoris 4. Per què emigra la gent? factors d'expulsió
Mòdul 2. Polítiques d'immigració 1. Governança migratòria: els convenis internacionals 2. Polítiques d'immigració 3. Estatut legal dels immigrants 4. La protecció internacional
Mòdul 3. Polítiques d'integració d'immigrants 1. Polítiques i distribució de competències 2. Estat del benestar i immigració i contribució I: mercat de treball 3. Estat del benestar i immigració i contribució II: educació i sanitat 4. Polítiques d'accés a la nacionalitat, participació política i antidiscriminació
Mòdul 4. Immigració i nous reptes 1. Immigració i desenvolupament 2. Immigració i medi ambient 3. Geopolítica i seguretat 4. Populisme, extrema dreta i opinió pública

Amunt

Refugiats: Un dret internacional que obliga Audiovisual

Amunt

- Moduls d'a`prenentatge

- Articles acadèmisc i de difusió

- Videos explicatius

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt