Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals Codi:  20.428    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La política internacional pot ser entesa a partir de la interrelació de les decisions que prenen els estats de manera interdependent i de les conseqüències derivades d'aquestes decisions en el context internacional. Precisament, la teoria de jocs desenvolupa les eines necessàries per formalitzar molts contextos en els que els estats prenen decisions de manera interdependent. Així doncs, la teoria de jocs no és una teoria substantiva, sinó que és un instrument amb una forta càrrega deductiva que permet analitzar formalment les decisions que prenen els estats en l’entorn internacional (pensem, per exemple, en les relacions USA-URSS durant la guerra freda, en la cursa d’armaments o en les missions internacional de pau). L'assignatura no fa el repàs de tots els models utilitzats per analitzar les relacions polítiques entre els estats, sinó que opta per presentar els avenços més recents de la teoria dels jocs no cooperatius: es parteix d'una introducció al principi de la racionalitat i a la teoria de la utilitat, per avançar en els models representats en forma normal o estratègica fins arribar als jocs repetits. Al llarg de l’assignatura es presenten diversos casos reals de relacions internacionals en què la teoria de jocs és aplicada per trobar una explicació als seus “resultats finals”. 

Amunt

Aquesta matèria és molt útil per a entendre les relacions polítiques a nivell internacional i també elements com ara la seva estabilitat o, contràriament, la seva evolució en forma de conflicte o de cooperació entre estats. És, en aquest sentit, una assignatura interessant per a qualsevol ciutadà, però especialment pels docents i investigadors interessats en les relacions internacionals des d’un punt de vista acadèmic, i pels consultors i polítics professionals que es desenvolupin en l’àmbit internacional.

Amunt

Objectius
Es possible referir un conjunt d'objectius els objectius transversals de l'assignatura:
¿ Entendre la rellevància dels models de la teoria de jocs en la modelació i comprensió dels fenòmens polítics internacionals. ¿ Familiaritzar-se amb la interpretació dels models de la teoria de jocs. ¿ Ser capaç d'aplicar la teoria de jocs en la modelització de situacions polítiques rellevants. 

Competències 
Competències generals
¿ Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesis. ¿ Comprendre i respectar la complexitat de la diversitat social i cultural.
Competències Transversals 
¿ Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. ¿ Expressar-se per escrit de manera clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.
Competències específiques
¿ Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.  ¿ Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional ¿ Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant-ne les causes, la dinàmica i els efectes principals.  ¿ Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual. 
 

Amunt

Mòdul didàctic 1: Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs. La teoria de jocs i les relacions internacionals. 

Mòdul didàctic 2: El principi de la racionalitat i la teoria de la utilitat. 

Mòdul didàctic 3: Els jocs en forma normal o estratègica. 

Mòdul didàctic 4: Els jocs en forma extensiva.

Mòdul didàctic 5: Els jocs repetits.

Amunt

Mòdul 4. Jocs en forma normal o estratègica XML
Mòdul 4. Jocs en forma normal o estratègica DAISY
Mòdul 4. Jocs en forma normal o estratègica EPUB 2.0
Mòdul 4. Jocs en forma normal o estratègica MOBIPOCKET
Mòdul 4. Jocs en forma normal o estratègica KARAOKE
Mòdul 4. Jocs en forma normal o estratègica HTML5
Mòdul 4. Jocs en forma normal o estratègica PDF
Mòdul 6. Jocs repetits XML
Mòdul 6. Jocs repetits DAISY
Mòdul 6. Jocs repetits EPUB 2.0
Mòdul 6. Jocs repetits MOBIPOCKET
Mòdul 6. Jocs repetits KARAOKE
Mòdul 6. Jocs repetits HTML5
Mòdul 6. Jocs repetits PDF
Mòdul 3. El principi de racionalitat i la teoria de la utilitat XML
Mòdul 3. El principi de racionalitat i la teoria de la utilitat DAISY
Mòdul 3. El principi de racionalitat i la teoria de la utilitat EPUB 2.0
Mòdul 3. El principi de racionalitat i la teoria de la utilitat MOBIPOCKET
Mòdul 3. El principi de racionalitat i la teoria de la utilitat KARAOKE
Mòdul 3. El principi de racionalitat i la teoria de la utilitat HTML5
Mòdul 3. El principi de racionalitat i la teoria de la utilitat PDF
Mòdul 5. Jocs en forma extensiva XML
Mòdul 5. Jocs en forma extensiva DAISY
Mòdul 5. Jocs en forma extensiva EPUB 2.0
Mòdul 5. Jocs en forma extensiva MOBIPOCKET
Mòdul 5. Jocs en forma extensiva KARAOKE
Mòdul 5. Jocs en forma extensiva HTML5
Mòdul 5. Jocs en forma extensiva PDF
Mòdul 2. Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs XML
Mòdul 2. Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs DAISY
Mòdul 2. Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs EPUB 2.0
Mòdul 2. Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs MOBIPOCKET
Mòdul 2. Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs KARAOKE
Mòdul 2. Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs HTML5
Mòdul 2. Introducció. Idees generals sobre la teoria de jocs PDF
Mòdul 1. Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals XML
Mòdul 1. Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals DAISY
Mòdul 1. Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals EPUB 2.0
Mòdul 1. Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals MOBIPOCKET
Mòdul 1. Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals KARAOKE
Mòdul 1. Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals HTML5
Mòdul 1. Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt