Pràcticum Codi:  20.429    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El Pràcticum és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS que s’imparteix dins del grau de Relacions Internacionals. Durant el transcurs de l’assignatura es simularan unes pràctiques laborals virtuals en quatre àmbits professionals diferents de les relacions internacionals: diplomàcia-afers exteriors, think tank, consultoria privada i cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària. L’estudiant coneixerà les característiques principals de cada sector de la mà d’experts, rebrà consells de com orientar el seu futur professional i aprendrà a desenvolupar tasques que es demanen habitualment en cada un dels àmbits: informes, presentacions, disseny de projectes, anàlisi de situació, etc.

Amunt

L'assignatura Pràcticum es realitza normalment en l'última etapa del grau, ja que està destinada a aplicar els coneixements adquirits durant la titulació en àmbits professionals.

Amunt

L'assignatura es projecta en quatre camps professionals: consultoria política, think tank, cooperació al desenvolupament i diplomàcia.

Amunt

És recomanable haver cursat la majoria de crèdits del grau de Relacions Internacionals.

Amunt

L'assignatura Pràcticum té una orientació professionalitzadora i persegueix els següents objectius:

 • Apropar l'alumnat els principals àmbits professionals de les relacions internacionals.
 • Mostrar les característiques bàsiques de cada sector i la seva evolució recent.
 • Ajudar a l'alumnat a orientar el seu futur professional.
 • Recrear tasques i documents habituals de cada sector professional, com informes, presentacions, disseny de projectes, anàlisi de situació, etc.

Les competències a desenvolupar són àmplies i variades:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi;
 • Debatre i formular raonaments crítics;
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional;
 • Ser capaç de dissenyar i gestionar projectes (professionals i de recerca);
 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional;
 • Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional;
 • Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària;
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional;
 • Saber aplicar les principals teories de la Ciència Política a l'anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals;
 • Identificar els conceptes i teories més rellevants de la disciplina de Relacions Internacionals i saber-los aplicar en l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals;
 • Analitzar i relacionar diferents polítiques adoptades pels actors del sistema internacional, especialment en matèria de política exterior, seguretat i cooperació al desenvolupament;
 • Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant les seves causes, dinàmica i efectes principals;
 • Considerar les normes i procediments del Dret Internacional, especialment els mecanismes internacionals de resolució de controvèrsies, per analitzar problemes internacionals i desafiaments globals;
 • Comprendre l'estructura, competències i funcionament de les organitzacions internacionals, amb particular atenció a la Unió Europea;
 • Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual;
 • Identificar i analitzar la diversitat de cultures i identitats existent en la societat global actual;
 • Aplicar els conceptes, teories i metodologies empíriques pròpies de l'Economia a l'anàlisi dels fenòmens i les relacions internacionals;
 • Emprar eficaçment les tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives en l'anàlisi dels fenòmens internacionals així com dels processos i tendències de la societat global;
 • Ser capaç de realitzar estudis de cas i aplicar el mètode comparat per analitzar institucions, processos i polítiques de diferents països.

Amunt

L’assignatura està dividida en quatre mòduls:
1.Diplomàcia i afers exteriors
2.Think tank 
3.Consultoria privada 
4.Cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària.

Amunt

Pràctiques en relacions internacionals Web
Vídeo pràcticum II. Treballar en un Think Tank Audiovisual
Vídeo pràcticum I Audiovisual
La funció pública internacional PDF
Vídeo pràcticum II. Treballar en cooperació al desenvolupament Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt