Treball final de grau Codi:  20.430    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El pla d'estudis de grau de Relacions Internacionals de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) incorpora un Treball de Fi de Grau (TFG) de 6 crèdits ECTS amb caràcter obligatori per obtenir el títol de graduat en Relacions Internacionals. La formació teòrica i pràctica que adquireix l'estudiant conclourà amb l'elaboració i la defensa d'aquest TFG que es realitzarà a la fase final del pla d'estudis i estarà orientat a l'avaluació de competències associades al títol. Així, el TFG és una assignatura de el pla d'estudis del Grau de Relacions Internacionals que l'estudiant ha de cursar per obtenir la titulació. 

La finalitat del TFG és doble: d'una banda, posar en pràctica els coneixements i competències que l'estudiant ha adquirit al llarg de la titulació, acreditant la seva preparació per desenvolupar-se adequadament en un entorn professional. D'altra banda, incorporar nous coneixements i habilitats que no havien estat desenvolupats anteriorment i que són específics de la tasca investigadora. Entre ells s'expliquen algunes competències pròpies de la recerca en Relacions Internacionals, altres vàlides per a qualsevol disciplina social, i algunes que són d'aplicació a qualsevol camp d'investigació científica.

Amunt

Els objectius i competències d'aquesta assignatura són:

Objectius:

O1.- Aprendre a delimitar i a justificar la importància d'un tema d'estudi

02.- Aprendre a formular una pregunta d'investigació

O3.- Aprendre a definir els objectius, la metodologia i el pla de treball d'una investigació

04.- Aprendre a analitzar i extreure patrons i conclusions d'una sèrie de dades i / o informació

05.- Aprendre a elaborar i estructurar de forma coherent un argument a partir de la teoria i de l'observació

Competències bàsiques:

CB1.- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;

CB2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

CB3.- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4.- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CB5.- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

CG1.- Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesi

CG2.- Debatre i formular raonaments crítics

CG4.- Ser capaç de dissenyar i gestionar projectes (professionals i de recerca)

Competències transversals

CT1.- Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CT3.- Expressió escrita clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional

CT4.- Actuar de forma honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com professional

Competències específiques

CE1.- Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària

CE2.- Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional

CE3.- Saber aplicar les principals teories de la Ciència Política al anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals

CE4.- Identificar els conceptes i teories més rellevants de la disciplina de Relacions Internacionals i saber-los aplicar en l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals

CE5.- Analitzar i relacionar diferents polítiques adoptades pels actors del sistema internacional, especialment en matèria de política exterior, seguretat i cooperació al desenvolupament

CE6.- Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant les seves causes, dinàmica i efectes principals

CE7.- Considerar les normes i procediments del Dret Internacional, especialment els mecanismes internacionals de resolució de controvèrsies, per analitzar problemes internacionals i desafiaments globals.

CE8.- Comprendre l'estructura, competències i funcionament de les organitzacions internacionals, especialment la Unió Europea.

CE9.- Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.

CE10.- Identificar i analitzar la diversitat de cultures i identitats existents a la societat global actual.

CE11.- Aplicar els conceptes, teories i metodologies empíriques pròpies de l'Economia  i l'anàlisi dels fenòmens i les relaciones internacionals.

CE12.- Emprar eficaçment les tècniques d' investigació quantitatives i qualitatives a l'anàlisi dels fenòmens internacionals, així com dels processos i tendències de la societat global.

CE13.- Ser capaç de realitzar estudis de cas i aplicar  el métode comparat per analitzar institucions, processos i polítiques de diferents països

Amunt

Els continguts del curs consisteixen en una sèrie de materials de suport (Guia d'el TFG, mòduls docents ...) pensats per ajudar a l'estudiant a entendre la lògica d'una investigació en CCSS. Aquests recursos juntament amb l'acompanyament de tutor l'ajudaran a recórrer el camí que ha de culminar amb l'elaboració de l'TFG.

Amunt

Plantejament d'un estudi quantitatiu PDF
El procés d'investigació en les ciències socials XML
Introducció. El disseny de la recerca XML
Introducció. El disseny de la recerca DAISY
Introducció. El disseny de la recerca EPUB 2.0
Introducció. El disseny de la recerca MOBIPOCKET
Introducció. El disseny de la recerca KARAOKE
Introducció. El disseny de la recerca HTML5
Introducció. El disseny de la recerca PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt