HTML i CSS Codi:  20.450    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En graduar-se en Tècniques d'interacció digital i multimèdia o en Multimèdia, els i les estudiants tindran una formació variada en tots els camps de producció, cosa que els capacitarà com a usuaris d'una gran quantitat d'àrees i els posarà en contacte amb professionals de la creativitat de les diferents àrees de producció.

En l'actual panorama, el suport en què arriben a l'usuari una gran quantitat de productes multimèdia és la web. Per tant, els i les estudiants, en graduar-se, han de dominar els diferents aspectes de la creació de pàgines web, començant pels llenguatges que componen la web: l'HTML pel contingut, el CSS per la presentació, el JavaScript pel comportament i els diferents llenguatges de programació de servidor i gestors de bases de dades per a la creació d'aplicacions.

En aquesta assignatura es tracten els dos primers aspectes: els llenguatges HTML i CSS.

Aquesta assignatura s'ofereix també en el grau de Multimèdia sota el nom de Llenguatges i estàndards web.

Amunt

En el grau de Tècniques d'interacció digital i multimèdia hi ha múltiples assignatures que s'encarreguen de formar l'estudiant en les competències necessàries per al disseny i desenvolupament de webs. Totes aquestes assignatures necessiten la present com a base i en són continuacions naturals.

En la banda de programació i desenvolupament d'aplicacions tenim les assignatures Programació, Programació web o Internet i bases de dades, i tant Disseny d'interacció com Disseny d'interfícies multimèdia són també continuacions lògiques de l'assignatura. El primer projecte del grau és un bon punt per compondre els coneixements i competències adquirits tant en aquesta assignatura com en algunes de les esmentades fins ara, especialment les de la matèria d'interacció.

Dins el grau de Multimèdia, les principals assignatures relacionades són Programació i Programació web, pel que fa a la programació, i Arquitectura de la informació i Disseny d'interfícies multimèdia pel que fa a la interacció.

Amunt

L'assignatura és de vital importància per a qualsevol activitat que impliqui la creació de pàgines web. Així doncs, serà essencial per a dissenyadors web i desenvolupadors de 'front ends' i aplicacions web en general. Per ser fonamental en tots els àmbits de la creació web, també serà molt important per als diferents professionals implicats en el procés de creació i producció de la web, des de l'arquitecte de la informació fins al gestor de projectes.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

 • Comprendre la necessitat de la utilització dels estàndards web i els avantatges del seu ús.
 • Crear pàgines web d'acord amb els estàndards.
 • Crear pàgines web usables.
 • Assegurar la correcta aplicació de les normes i millors pràctiques d'accessibilitat.

Les competències assignades a aquesta assignatura són les següents:

 • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en l'entorn de les TIC.
 • Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.
Les competències assignades a aquesta assignatura en el grau de Multimèdia són les següents:
 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per utilitzar de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació fent servir tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.

Amunt

L'assignatura es compon de vuit mòduls principals.

Mòdul 1. Introducció i conceptes bàsics

 • La història d'internet i el web i l'evolució dels estàndards web
 • El model d'estàndards web: HTML, CSS i JavaScript
 • L'estat dels estàndards web

Fonaments d'HTML i CSS

 • Fonaments d'HTML
 • L'element head
 • Fonaments de text
 • Enllaços
 • Text avançat
 • L'estructura dels documents
 • Depurar HTML
 • Fonaments de CSS
 • Estructura CSS

CSS per a texts, enllaços i llistes

 • Fonaments de text i tipografia
 • Estils per llistes
 • Estils per enllaços
 • Imatges en HTML

Cascada i herència. Selectors CSS. Valors i mides en CSS

 • Cascada i herència
 • Selectors CSS
  • Selectors de tipus, classe i ID
  • Selectors d'atributs
  • Pseudoclasses i pseudoelements
  • Combinadors
 • Valors i unitats en CSS
 • Dimensionar elements en CSS

El model de caixa. Imatges. Accessibilitat

 • El model de caixa
 • Fons i vores
 • Desbordaments
 • Accessibilitat

Layout

 • Introducció al disseny CSS
 • Flux normal
 • Disseny responsive
 • Flexbox
 • Graelles (grids)

Taules

 • Fonaments de taules en HTML
 • Característiques avançades i accessibilitat
 • Estils de taules
 • Depurar CSS

Formularis

 • Fonaments de formularis
 • Estructura de formularis
 • Controls de formulari originals
 • Validació de formularis del costat del client

Amunt

Developer Mozilla. Recursos per a desenvolupadors, creats per desenvolupadors Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt