Introducció a la sociologia Codi:  20.507    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El propòsit d'aquesta assignatura és oferir als estudiants una introducció a la sociologia. Apropar-los als corrents teòrics fonamentals, als autors principals, als diferents aspectes o temes més tractats i analitzats, als instruments conceptuals necessaris per a comprendre'n les reflexions i argumentacions, i també a les metodologies i tècniques de recerca més utilitzades. La importància dels processos de socialització, les transformacions del treball, les classes socials, els processos d'exclusió i les estratègies de benestar, el gènere, la diversitat familiar, els models familiars emergents i les realitats d'aquests models, les polítiques familiars, els moviments de població, en especial les migracions actuals, el paper de la ciutadania, de la societat civil i dels moviments socials nous, el delicte i el fenomen criminal, el control social, el medi ambient i la qualitat de vida, el paper de l'estat i les polítiques públiques en els règims de benestar, la professió de sociòleg, la seguretat, els processos de criminalització, són, entre d'altres, algunes de les qüestions analitzades al llarg dels diversos mòduls didàctics de l'assignatura. Ubicada al primer semestre del primer curs és una assignatura obligatòria i té una càrrega docent de sis crèdits, la qual cosa fa palesa la seva importància i l'extensió del seu contingut en el marc de les assignatures bàsiques de criminologia.

 
 

Amunt

L'assignatura té un caràcter bàsic i el seu estudi és un pas previ a altres assignatures més específiques, com les teories criminològiques, sociologia del dret o desviació i control social.

Amunt

 

 

Amb aquesta assignatura es pretén que s'assoleixin els següents objectius relacionats amb els coneixements:  

1. Aproximar-se a la sociologia a partir de l'estudi dels corrents teòrics principals, clàssics i contemporanis.  

2. Conèixer els autors més rellevants de la disciplina sociològica i veure les seves reflexions i idees davant de les situacions i problemàtiques actuals. 

3. Analitzar els principals processos socials pels quals s'estructuren, s'organitzen i es transformen les societats d'avui. 

4. Facilitar els elements necessaris per a tenir una comprensió analítica i alhora crítica de la realitat social que ens envolta. 

5. Ajudar l'estudiant a millorar la seva comprensió i interpretació de la societat.  

6. Oferir eines suficients per a conèixer la majoria d'àrees i temes de recerca que configuren la sociologia actual i saber-ne avaluar la importància en el nostre país.  

7. Adquirir una reflexió epistemològica sobre la pràctica de la sociologia i el caràcter científic d'aquesta disciplina.

 

Amunt

M1. LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA

 

1.Les ambigüitats de la sociologia

 • 1. Sociologia i filantropia
 • 2. Sociologia i reforma social
 • 3. Sociologia i enquestes

2.Les principals característiques de la perspectiva sociològica

 • 1. Una perspectiva parcial
 • 2. Una perspectiva crítica
 • 3. Una perspectiva desenmascaradora
 • 4. Una perspectiva relativizadora

3.L'objecte d'estudi de la sociologia: la societat

 • 1. La persona com ser social
 • 2. La rutinització de l'experiència
 • 3. Relacions personals i relacions anònimes
 • 4. El marc de la vida quotidiana

 

 

M2. LA SOCIETAT (I). EL PROCÉS DE SOCIALITZACIÓ

 

1.El procés de socialització

 • 1. Definició
 • 2. Els protagonistes del procés socialitzador
 • 3. Els estadis del procés socialitzador
 • 4. La resocialització
 • 5. La desviació social

2.Llenguatge i socialització

 • 1. Fer-se "social"
 • 2. Fer-se "persona"

3.Els agents de socialització

 • 1. Definició i criteris de classificació
 • 2. Família
 • 3. Escola
 • 4. Televisió
 • 5. Grup de pars

 

 

M3. LA SOCIETAT (II). EL PROCÉS D'INSTITUCIONALITZACIÓ

 

1.El procés d'institucionalització

 • 1. Bases antropològiques de la institucionalització
 • 2. Què és una institució?

2.La localització de l'individu en la societat: l'estratificació social

 • 1. De què parlem quan parlem d'estratificació
 • 2. Teories de l'estratificació
 • 3. L'encarnació de les institucions. Els rols

3.Algunes dimensions del món social

 • 1. Introducció: la burocràcia
 • 2. L'educació
 • 3. L'estructura econòmica. Treball i lleure
 • 4. La religió. El problema del sentit

M4. EL PENSAMENT SOCIOLÒGIC (I). ELS FUNDADORS

 

1.Una nova ciència per a una nova societat i amb un nou protagonista

 • 1. L'adveniment de la modernitat
 • 2. L'emergència de l'"home comú"

2.El temps dels profetes: Auguste Comte i Karl Marx

 • 1. La teoria social de Comte: les meravelles de la ciència
 • 2. La teoria social de Marx: la palanca del canvi social

3.La maduresa de la sociologia: Émile Durkheim i Max Weber

 • 1. Durkheim i l'encant de la sociologia
 • 2. Weber i la sociologia del desencís

 

 

M5. EL PENSAMENT SOCIOLÒGIC (II). ELS CONTEMPORANIS

 

1.Institucionalització i fragmentació de la sociologia

 • 1. Estats Units: funcionalisme i empirisme
 • 2. La idiosincràsia europea
 • 3. Els moviments centrífugs

2.Els grans temes: cultura, educació i identitat

 • 1. La llibertat
 • 2. La igualtat
 • 3. La fraternitat

 

 

M6.  LA SOCIOLOGIA COM A PRÀCTICA I COM SABER

 

1.La sociologia com a ofici

 • 1. Una ciència que pensa
 • 2. La utilitat de la sociologia
 • 3. Els destinataris de la sociologia
 • 4. Passió, rigor i compromís

2.La sociologia com a ciència

 • 1. Més enllà de la ingenuïtat positivista
 • 2. Teoria sociològica i provocació de les evidències
 • 3. De l'objectivitat a l'objectivació

 

 

M7. SOCIOLOGIA I CRIMINOLOGIA

 

 1. Diferents paradigmes
 • 1. El paradigma positivista: les causes socials del delicte
 • 2. El paradigma funcionalista: les funcions del delicte i de les conductes desviades
 • 3. El paradigma de la reacció social
 • 4. El nou realisme anglès: una síntesi entre paradigmes
 • 5. Enfocaments contemporanis: el paradigma del mal
 1. Sociologies de la desviació i control social
 • 1. Conceptualitzacions preliminars
 • 2. Control social
 • 3. Càstig
 1. Les aplicacions
 • 1. Intervencions reactives
 • 2. Intervencions preventives
 • 3. Perspectives crítiques

Amunt

Una història ben curiosa. Les transformacions de la curiositat i el sorgiment de la sociologia Audiovisual
La idea d'estructura social en sociologia Audiovisual
Una mirada a l’estructura social i les desigualtats Audiovisual
Sociologia XML
Sociologia DAISY
Sociologia EPUB 2.0
Sociologia MOBIPOCKET
Sociologia KARAOKE
Sociologia HTML5
Sociologia PDF

Amunt

Els mòduls didàctics de la UOC constitueixen el material bàsic per a l'estudi de l'assignatura. Aquests mòduls contenen els elements principals del contingut de la matèria del curs, alhora que són també una guia per al seu estudi. Hi trobareu, primer una explicació de les principals qüestions de cada tema; segon, un seguit d'activitats que es proposen per avançar en els coneixements adquirits i per consolidar-los; i, finalment, proves i exercicis per autoavaluar els resultats de l'estudi. Pensem que els mòduls ofereixen una completa i ben ordenada guia per a l'estudi d'una introducció a la Sociologia.

 

Les referències que es fan al llarg dels diversos mòduls, tant respecte a altres manuals, obres clàssiques de la sociologia, llibres, pel.licules i/o articles, entre altres, és una qüestió obligada per ampliar aquells continguts o reflexions que més interessin als estudiants. A més, a cada un dels mòduls es recull una bibliografia bàsica, una de recomanada, una de complementaria i òbviament la referenciada al llarg dels materials.   

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt