Introducció a la psicologia Codi:  20.508    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les conductes de les que s'ocupa la criminologia són difícils d'entendre sense una comprensió de la complexitat del comportament humà. En aquesta assignatura l'alumnat trobarà una proposta lògica dels conceptes bàsics de la Psicologia, ordenats segons la seva història, de l'individu al grup i de la conducta normal a la anormal. Malgrat que una introducció ha de tenir un caràcter eminentment teòric, no hauria d'estar plena de generalitats. Es fa, per tant, necessari abordar els coneixements bàsics de la disciplina i fer-ho d'una manera simplificada, però sempre serà necessària una interpretació sobre la manera en que han estat obtinguts. Es pretén que l'alumnat trobi en l'estudi de les diverses teories el perquè, la seva relació i continuïtat. En aquesta Introducció a la Psicologia es posarà en relleu allò que la Psicologia coneix, per donar resposta a les preguntes que es formulen constantment els professionals davant els problemes de la vida social, en concret davant de fets com la violència o el delicte que incideixen negativament en les vides de les persones.

Amunt

Atès el seu caràcter bàsic i introductori, es recomana estudiarla durant el semestre on està fixada al pla d'estudis i amb caràcter previ a la resta d'assignatures més relacionades (especialment Bases Psicosocials en Criminologia i Psicologia criminal).

Amunt

Resultats d'Aprenentatge - Generals

Coneixements (K)

 • Comprendre el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinar
 • Reconèixer les mesures d'intervenció en l'infractor, i les mesures de protecció i assistència a les víctimes

Habilitats (S)

 • Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia
 • Realitzar informes i treballs de manera estructurada conforme a la metodologia pròpia de la disciplina 
 • Dissenyar i aplicar les intervencions adequades, tant en la víctima com en l'infractor, segons la tipologia concreta de criminalitat
 • Dissenyar i aplicar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència
 • Liderar equips de treball amb motivació i iniciativa
 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera

Competències (C)

 • Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per a aprendre de forma contínua
 • Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional
 • Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius

Resultats d'Aprenentatge - Específics

 • Familiaritzar-se amb les bases psicològiques dels comportaments humans relacionats amb la criminalitat
 • Conèixer les arrels psicològiques d'una part de les teories criminològiques 
 • Assolir la complexitat dels coneixements psicològics
 • Diferenciar entre "objecte d'estudi" i "objecte de la realitat"
 • Contextualitzar els coneixements psicològics
 • Conèixer els diferents enfocaments que s'han donat en la psicologia
 • Comprendre el progrés de la ciència psicològica
 • Captar la preponderància del concepte mecanicista tan en la fisiologia com en la psicofísica
 • Discriminar entre investigació psicofísica i fisiològica
 • Valorar el canvi del paper de l'observador en la investigació psicològica
 • Conèixer les grans Escoles de la psicologia como a resultat dels avenços i limitacions de la psicologia anterior
 • Conèixer la influencia de la teoria Evolutiva en les noves orientacions de la psicologia
 • Integrar en un sol model les diferents explicacions que s'han donat en psicologia fins l' actualitat
 • Conèixer els diferents mètodes d' investigació empírica de la psicologia
 • Conèixer els mètodes d'avaluació psicològica

Amunt

Bloc 1: Introducció a la psicologia científica

 • Què és la psicologia? Definició i àmbits d'estudi
 • La psicologia científica
 • Breu història de la psicologia

Bloc 2: Processos psicològics bàsics

 • Percepció 
 • L' Atenció
 • La Memòria humana
 • L'Aprenentatge

Bloc 3: Psicologia del desenvolupament, de la personalidad, clínica i de la salut

 • Introducció a la psicología del desenvolupament, psicología de la personalitat i psicologia clínica i de la salut

Amunt

Processos psicològics bàsics PDF
Els llindars de la psicologia científica PDF
Processos d'impressió: percepció, atenció, memòria i aprenentatge PDF
L'estudi científic de la personalitat XML
El desenvolupament durant l'envelliment XML
Psicologia del desenvolupament XML
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut XML
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut DAISY
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut EPUB 2.0
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut MOBIPOCKET
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut KARAOKE
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut HTML5
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt