Fonaments de criminologia Codi:  20.509    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Fonaments de criminologia planteja les qüestions bàsiques i els conceptes fonamentals de la Criminologia. Per aquest motiu, l'assignatura pretén donar una visió completa de les principals aportacions de la Criminologia al coneixement del fenomen delictiu, incidint en aspectes tals com l'estudi de l'etiologia de la criminalitat, la comprensió de l'evolució de la delinqüència i les principals estratègies per a la prevenció i la reacció al delicte.  

Amunt

L'assignatura estableix els fonaments conceptuals de tota la titulació i per tant ha d'estudiar-se amb caràcter previ a la resta d'assignatures.

Amunt

L'assignatura estableix els fonaments conceptuals de tota la titulació, per tant, és important cursar-la prèviament a la resta d'assignatures. No es demana haver cursat cap assignatura amb anterioritat.

Amunt

Coneixements, habilitats i competències GENERALS:

K1  Identificar les teories criminològiques i conèixer les evidències empíriques que les sustenten.

K2 Comprendre el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària

K3        Conèixer els diferents models de prevenció i les diferents reaccions al delicte, del sistema de justícia penal.

K4        Descriure les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives per a l'anàlisi i avaluació de la criminalitat

K5        Explicar els factors associats a la implicació en la delinqüència i en la victimització

K6        Identificar les polítiques de seguretat i prevenció existents aplicades a la delinqüència

 

S1        Diagnosticar el fenomen criminal prenent en consideració les diverses aproximacions teòriques que expliquen la delinqüència.

S2        Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia.

 S4        Realitzar informes i treballs de manera estructurada conforme a la metodologia pròpia de la disciplina.

S5        Dissenyar i aplicar les intervencions adequades, tant en la víctima com en l'infractor, segons la tipologia concreta de criminalitat.

S6        Dissenyar i aplicar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència. 

S8        Liderar equips de treball amb motivació i iniciativa. 

S10      Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

S11      Situar el fenomen criminal en el context jurídic, social i individual en el qual es desenvolupa.


 C1  Avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.   

C2  Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per a aprendre de forma contínua.

C3   Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

C4  Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional

C5  Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius


Resultats d'aprenentatge específics:

1.- Conèixer l'abast de la Criminologia respecte d'altres disciplines científiques: mètode, funcions i objectius.

2.- Delimitar els objectes d'estudi de la Criminologia i les seves particularitats.

3.- Delimitar el significat i les conseqüències que deriven del mètode, objectius i funcions de la Criminologia.

4.- Reconèixer la víctima com objecte d'estudi de la Criminologia: el moviment de retorn a la víctima.

5.- Conèixer la història de la Criminologia i les seves conseqüències en la disciplina actual.

6.- Conèixer i distingir els models biologicistes, psicologicistes i sociològicss.

7.- Entendre de quina manera es mesura la delinqüència i quines són les fonts per a l'obtenció d'informació.

8.- Conèixer el concepte criminològic de prevenció i els diferents models de prevenció del delicte.

9.- Conèixer la intervenció de la Criminologia en la configuració i l'avaluació dels sitemes de reacció al delicte.

10.- Entendre els elements que integren el sistema de justícia penal i els principals problemes relacionats amb el seu funcionament.

 

Amunt

 

Mòdul 1 : La criminologia i les ciències penals i del control social

1. Concepte de criminologia
2. Objecte de la criminologia
3. Delimitació d'altres disciplines
4. El mètode de la criminologia
5. La comunitat científica
6. Els protagonistes del delicte: el delinqüent, la víctima, la societat
7. Els actors de la política criminal
8. Models politicocriminals
9. Crisi de la criminologia

Mòdul 2 : L'evolució del pensament criminològic

1. La rellevància de la teoria per a la ciència criminològica
2. Els paradigmes criminològics
3. L'etapa precientífica de la criminologia
4. Els inicis en l'etapa científica de la criminologia
5. La criminologia contemporània

Mòdul 3 : La delinqüència i el seu mesurament

1. El problema del mesurament del delicte
2. Les dades oficials
3. Les enquestes de victimització
4. Les enquestes d'autoinforme
5. La criminalitat a Espanya i a Catalunya
6. La por al delicte
7. Fenomenologia criminal

Mòdul 4 : La prevenció del delicte

1. Prevenció del delicte i control del delicte
2. Els conceptes bàsics de la prevenció
3. Els models teòrics de prevenció del delicte
4. Estàndards internacionals i cooperació transnacional
5. Avaluació de programes
6. Prevenir el delicte en una societat democràtica i complexa

Mòdul 5 : La resposta al delicte. El sistema de justícia penal

1. La sanció penal
2. Les doctrines de la pena
3. El sistema de justícia penal
4. El tractament del delinqüent
5. El reforçament de les penes de compliment en la comunitat

Amunt

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura,edita la Universitat Oberta de Catalunya així com els materials que també conformen el NIU (articles, resultats d'estudis, etc).

Els materials de l'assignatura són la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.  A cada mòdul trobareu un breu resum, així com a un glossari de termes que us serà útil per a la comprensió i bon seguiment dels continguts.

Al final de cada mòdul trobareu un test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements. Cada activitat té els recursos d'aprenentatge necessaris per desenvolupar les PACS.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt