Execució i dret penitenciari Codi:  20.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura es plantegen les qüestions fonamentals relatives a l'execució de les sancions penals, especialment les referides al seu règim jurídic. L'enfocament que s'adopta és globalitzador, en el sentit de considerar les diverses classes de sanció penal, a partir d'un estudi comparatiu del diversos sistemes penals europeus i una anàlisi més aprofundida del Dret espanyol. Aquesta és l'orientació que més s'adequa als estudis de Criminologia, on poder oferir un coneixement del funcionament de l'execució és bàsic, atesa la importància que assoleix aquest element del sistema de justícia penal en la recerca criminològica i en el disseny, avaluació i revisió crítica de la política criminal.
 
La distribució en mòduls s'estructura d'acord amb una diferenciació entre els dos grans grups de sancions, les penes privatives de llibertat i les sancions de compliment en la comunitat. L'estudi de les primeres ens durà a abordar una de les disciplines normatives bàsiques en l'àmbit de les ciències penals, com és el Dret penitenciari. Per això tractarem les qüestions centrals relatives a l'autonomia del Dret penitenciari i la seva relació amb altres disciplines. En el Dret espanyol, aquesta matèria s'ha pogut estructurar en els darrers anys a partir dels continguts de la Llei Orgànica General penitenciària, que ha transformat radicalment el sistema penitenciari. Per això estudiarem aquesta norma bàsica, així com els seus complements més importants, que són el Codi penal de 1995 amb les seves reformes de 2003 i 2010 i el Reglament penitenciari de 1996. No deixarem de banda la jurisprudència constitucional, que ha contribuït a perfilar l'estatut jurídic del reclús sobre la base de la idea de conservació dels drets fonamentals no afectats per la condemna. Pel que fa a les penes i mesures de compliment en la comunitat abordem d'una manera especial l'estudi de la problemàtica relativa a l'execució de les penes que han estat objecte darrerament d'un desenvolupament normatiu, com els treballs en benefici de la comunitat i la localització permanent, i la mesura de seguretat de llibertat vigilada introduïda a la reforma penal de 2010.

Amunt

Té  continuïtat respecte a l’assignatura de Dret penal – part general i per tant es recomana el seu estudi previ.

Amunt

Cal haver estudiat i superat abans Dret penal part general

Amunt

-         Competències:
 
1. Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
 
2. Ser capaç d’informar i assessorar en matèria de mesures penals alternatives i execució de penes
 
 
-         Objectius d’Aprenentatge:
 
 1. Assolir un coneixement bàsic dels aspectes essencials respecte al sistema de sancions penals i a l’execució penal.
 2. Comprendre la rellevància de l’execució penal en el funcionament del sistema de justícia penal i en el conjunt de les ciències penals.
 3. Conèixer els continguts del Dret penitenciari espanyol establerts en la llei penitenciària i en la resta de normativa aplicable.
 4. Disposar d’eines teòriques per reflexionar críticament sobre el sentit, la funció i el contingut de les penes privatives de llibertat i la resta de sancions penals.
 5. Disposar de les eines teòriques i dels coneixements necessaris per poder resoldre els problemes que es plantegen en la gestió de les activitats del règim i el tractament penitenciari.
 6. Conèixer els principis i les normes relatives a l’execució de les penes i mesures de compliment en la comunitat i disposar de les eines teòriques necessàries per resoldre la problemàtica que planteja la seva gestió per part dels actors amb competència en l’execució.

Amunt

-         Continguts bàsics:
 
 
1: Sancions penals i execució penal
2: Les penes privatives de llibertat i la seva execució. Els establiments penitenciaris
3: Règim penitenciari. Inclòs règim disciplinari
4: Tractament penitenciari i llibertat condicional
5: L’execució judicial. El Jutge de Vigilància penitenciària
6: L’execució de les sancions penals de compliment en la comunitat
7: L’execució de les mesures de seguretat. Especial referència a la mesura de llibertat vigilada.
 

Amunt

Amunt

Materials docents elaborats per Tamarit / García / Sapena /Rosell / Villacampa / Salat: "Execucio penal i Dret penitenciari". Edició actualitzada 2017.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt