Procés penal Codi:  20.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En un Estat de Dret, l'aplicació del ius puniendi està sotmesa a una sèrie de garanties. Entre elles destaca la que s'expressa amb l'aforisme nulla poena sine proceso, és a dir, no hi ha pena sense procés. Aquesta dimensió té relació directa amb el principi de legalitat en la seva dimensió processal i amb el fet que el Dret penal només pot aplicar-se en el si d'un procés jurisdiccional, el funcionament del qual es troba estrictament sotmès a la llei.
El procés penal és l'instrument mitjançant el qual els òrgans als quals s'encomana la potestat jurisdiccional (jutjar i fer executar el jutjat) apliquen el dret penal substantiu. 
A més d'aquesta funció, el procés penal serveix a altres finalitats, entre les quals cal destacar la d'atendre les necessitats i drets de les víctimes. 
No es pot comprendre la totalitat d'un sistema penal només amb l'estudi del dret penal substantiu. La comprensió del sistema penal d'un Estat passa, necessàriament, pel coneixement, a més, del procés mitjançant el qual s'aplicaran, si escau, les penes i mesures de seguretat previstes per la legislació penal. 
Aquest és l'objectiu d'aquesta assignatura, en la qual s'aborda el procés penal espanyol amb una sistemàtica concebuda perquè un estudiant de criminologia pugui adquirir un coneixement adequat al seu perfil acadèmic, no tant dels aspectes més "procedimentals" o "tècnics" del procés penal, sinó dels conceptes, principis i línies generals del sistema d'enjudiciament vigent.

S'estudien els principis i continguts fonamentals del Dret processal espanyol vigent, tenint en compte especialment les darreres reformes de la llei processal.

Amunt

L'estudi del procés penal és un coneixement imprescindible per a la formació criminològica, que requereix un coneixement adequat del funcionament del sistema de justícia penal. Com el funcionament està sotmès a Dret cal primer conèixer les regles del procés com a condició necessària per poder després estudiar el seu funcionament real i per aplicar coneixements criminològics en el marc del procés penal.

Amunt

És necessari haver estudiat abans les assignatures d'Introducció al Dret i Dret penal, part general

Amunt

Resultats d'aprenentatge generals: 

K3 Conèixer els diferents models de prevenció i les diferents reaccions al delicte, del sistema de justícia penal.

S4 Realitzar informes i treballs de manera estructurada d'acord amb la metodologia pròpia de la disciplina.

S8 Liderar equips de treball amb motivació i iniciativa. 

S10 Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

C2 Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per aprendre de manera continuada.

C3 Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.

C4 Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

C5 Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius.

            Llegenda: K (Knowledge): Coneixements      S (Skills): Habilitats     C (Competències): Competències


Resultats d'aprenentatge específics:


Els objectius proposats amb l'estudi de l'assignatura són els següents: 

1. Comprendre la importància del procés penal com a 'eina' per a l'aplicació jurisdiccional del Dret penal.

2. Entendre la singularitat i la complexitat del procés penal.

3. Conèixer els principis que informen el procés penal i els sistemes d'acord amb els quals pot estructurar-se des de la perspectiva dels manaments constitucionals.

4. Aprendre la dinàmica general del procés penal.

5. Comprendre quins són els pressupòsits i l'objecte del procés penal.

6. Distingir les particularitats que presenten els diferents procediments penals quant a la seva dinàmica.

7. Conèixer les exigències constitucionals referides al procés penal i les seves conseqüències pràctiques. 

8. Familiaritzar-se tant amb la legislació relativa al procés penal com amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la matèria.

9. Valorar els principals aspectes del procés penal que són objecte de discussió i debat, valorar les seves conseqüències pràctiques i la seva incidència constitucional i legal. Amunt

El material didàctic s'estructura en sis mòduls: 

Mòdul 1. Procés i jurisdicció penal. Sistemes i principis del procés penal. 

1. El procés penal
2. Una premissa de partida: la ineludible relació entre el dret penal i el dret processal penal. Una breu referència a la seva evolució
3. Jurisdicció. Dret processal i funció jurisdiccional
4. Origen i antecedents del concepte de jurisdicció i dret processal
5. La jurisdicció com a potestat pública encaminada a la realització del dret en el cas concret
6. Principis constitucionals del poder judicial
7. Els òrgans jurisdiccionals: principis informadors
8. Classes de jutjats i tribunals. L'ordre jurisdiccional penal
9. Element subjectiu del poder judicial: personal al servei de l'Administració de Justícia i personal col·laborador
10. Sistemes i principis del procés penal
11. Principis estructurals del procés penal. Les fonts del procés penal


Mòdul 2. Subjectes i objecte del procés penal. 

1. La determinació dels jutjadors: jurisdicció i competència penal, repartiment, recusació i abstenció.
2. Les parts en el procés penal (I): parts acusadores. 
3. Les parts en el procés penal (II): parts acusades. 
4. L'objecte del procés penal. Les qüestions prejudicials. 

Mòdul 3. La fase d'instrucció 

1. La instrucció (I): fase preliminar.
2. La instrucció (II): desenvolupament del sumari o diligències prèvies.
3. La instrucció (III): mesures limitatives de drets fonamentals.
4. Mesures cautelars. 

Mòdul 4. Fase intermèdia i judici oral 

1. Fase intermèdia.
2. El judici oral (I). Tràmits que precedeixen a la seva celebració.
3. El judici oral (II): la prova. 

Mòdul 5. Finalització del procés. 

1. Finalització del procés i cosa jutjada.
2. Els recursos.
3. Costes i execució. 

Mòdul 6. Altres procediments

1. Procediments especials (I).

2. Procediments especials (II).

3. Procediments especials (III).

4. Procediments especials (IV).

5. Procediments especials (V).

6. La Cort Penal Internacional.

Amunt

Amunt

El material didàctic de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica d'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES) i el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls, i per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts a partir de documents complementaris en paper i format electrònic.

Els materials docents, disponibles a l'aula en format PDF i en web.

D'altra banda, dins l'espai virtual de l'aula es troben a disposició de l'estudiant les guies d'estudi (GES), la funció de les quals és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge.

Igualment, és imprescindible, com a material bàsic d'aquesta assignatura, el text complet i actualitzat de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) i legislació complementaria.  

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt