Fenomenologia de la criminalitat Codi:  20.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'àmbit de la ciència, la fenomenologia s'encarrega de l'estudi dels fenòmens que es relacionen entre si, responent a un mateix àmbit del coneixement. En l'àmbit concret que ens ocupa, és a dir, el criminològic, en referir-nos a la fenomenologia de la criminalitat, estem fent esment a l'estudi de les diferents manifestacions del fenomen criminal. Concretament, l'assignatura que aquí presentem, s'ocupa de l'estudi de quatre de les manifestacions delictives més prominents en l'actualitat. Durant el programa de l'assignatura, (composat de quatre mòduls temàtics diferenciat), es treballarà les qüestions bàsiques i conceptes fonamentals de les formes delictives: la delinqüència juvenil, la violència de gènere, el crim organitzat i, finalment, la relació entre immigració i delinqüència. 
Aquestes formes criminals mereixen, al nostre parer, una especial atenció per l'actualitat i pel protagonisme que ha guanyat en els últims anys, tant per part del públic en general, com per part de la comunitat científica i acadèmica.

Amunt

Fenomenologia de la Criminalitat s'imparteix, com a assignatura de caràcter fonamental dins el programa del Grau de Criminologia.

Amunt

Resultats d’aprenentatge generals:

K1. Identificar les teories criminològiques i conèixer les evidències empíriques que les sustenten.

K2. Comprendre el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.

K3. Conèixer els diferents models de prevenció i les diferents reaccions al delicte, del sistema de justícia penal.

K4. Descriure les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives per a l'anàlisi i avaluació de la criminalitat.

K5. Explicar els factors associats a la implicació en la delinqüència i en la victimització.

K6. Identificar les polítiques de seguretat i prevenció existents aplicades a la delinqüència.

K7. Reconèixer les mesures d'intervenció en l'infractor, i les mesures de protecció i assistència a les víctimes.

 

S1. Diagnosticar el fenomen criminal prenent en consideració les diverses aproximacions teòriques que expliquen la delinqüència.

S2. Analitzar el fenomen criminal des de la perspectiva empírica i interdisciplinària pròpia de la criminologia.

S4. Realitzar informes i treballs de manera estructurada conforme a la metodologia pròpia de la disciplina.

S5. Dissenyar i aplicar les intervencions adequades, tant en la víctima com en l'infractor, segons la tipologia concreta de criminalitat.

S6. Dissenyar i aplicar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.

S8. Liderar equips de treball amb motivació i iniciativa.

S10. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

 

C2. Adaptar-se a les noves realitats que sorgeixin en el pla acadèmic o professional amb autonomia per a aprendre de forma *contínua.

C3. Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

C4. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans, la diversitat i la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

C5. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques de manera argumentativa que sorgeixin en l'exercici de la professió, amb decisió i criteris clars/objectius.

 

Resultats d'aprenentatge específics:
1. Conèixer els conceptes bàsics i qüestions fonamentals al voltant dels quatre àmbits concrets d'estudi que es plantegen en l'assignatura. 

2. Conèixer i ser capaç d'identificar les característiques específiques de cada un dels fenòmens estudiats. 

3. Familiaritzar-se amb les principals explicacions teòriques que s'han aportat sobre aquests fenòmens. 

4. Conèixer la literatura i les aportacions científiques més recents portats a terme en cada un dels àmbits d'estudi.

5. Conèixer la dimensió i incidència d'aquests fenòmens delictius al nostre país. 

6. Conèixer l'abast d'aquesta delinqüència en un context internacional.


7. Conèixer els contextos jurídics que regulen els tipus delictius objecte d'estudi.

Amunt

- Continguts bàsics: 

M1: Delinqüència juvenil: 

1. Definició 
2. La mesura de la delinqüència juvenil 
3. L'extensió de la delinqüència juvenil 
4. Teories criminològiques aplicades a la delinqüència juvenil 
5. Factors de risc i factors de protecció 
6. Parells desviats i bandes juvenils 
7. Mitjans de comunicació i delinqüència juvenil 
8. La teoria general de la delinqüència juvenil de Agnew 
9. La prevenció de la delinqüència juvenil 

M2: Crim organitzat: 

1. La definició de crim organitzat i les seves característiques principals 
2. Diferències entre la criminalitat organitzada i altres agrupacions de tipus criminal: bandes juvenils i terrorisme 
3. El mesurament del crim organitzat: aproximacions directes i indirectes 
4. Explicacions criminològiques del crim organitzat 
5. L'interior de les organitzacions criminals 
6. El paper d'Espanya en el crim organitzat: principals mercats il¿lícits i rutes internacionals 

M3. Violència de gènere: 

1. conceptualització 
2. Magnitud del fenomen: Incidència, prevalença i evolució 
3. La transculturalitat de la violència contra la dona
4. Característiques interaccionals de la violència contra la dona 
5. models teòrics 
6. Factors de risc 
7. Respostes institucionals i estratègies d'actuació davant la violència contra la dona 

M4. Inmigración y delincuencia: 

1. Immigrants i estrangers 
2. perspectives històriques 
3. Els immigrants com a víctimes: Dades empíriques i explicacions teòriques 
4. Els immigrants com a infractors: Dades empíriques i explicacions teòriques 
5. Opinió pública, mitjans de comunicació i immigració 
6. Integració, aculturació i multiculturalisme

Amunt

Novelette: Complex Olímpia PDF
Novelette: Complex Olímpia epub
Novelette: De fora vindran epub
Novelette: De fora vindran PDF

Amunt

Com a materials i eines de suport, aquesta assignatura compta principalment, amb els mòduls docents i d'altres materials disponibles a l'aula, així com els documents o textos que els consultors proporcionin als estudiants al llarg del curs.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya i dues novelettes: "Complex Olímpia" i "De fora vindran", ambdues escrites por destacats autors de novel·la negra (Andreu Martín i Alexis Ravelo, respectivament) i publicades per Oberta UOC Publishing.

El material didàctic consta d'un mòdul Introductori y 4 mòduls en versió web i també en versió pdf, que podeu descarregar al vostre ordinador. Els 5 mòduls temàtics de què consta aquesta assignatura han estat elaborats pels Professors: Marcelo F. Aebi, Ana Isabel Cerezo, Andrea Giménez-Salinas Framis i Antònia Linde.

A través dels 4 mòduls temàtics es presenten els continguts en què es basa l'assignatura. En cada un dels mòduls trobareu un breu resum, així com un glossari de termes, que us serà útil per a la comprensió i bon seguiment dels continguts. Al final de cada mòdul trobareu una test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements.

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

La lectura obligatòria de les novelettes, facilitarà la comprensió i assimilació dels aspectes teòrics explicats als mòduls1 y 4 ("Delinqüència juvenil" i "Inmigración i delinqüència"), ja que poden aplicar-se fàcilment a exemples quotidians de la vida real dels seus protagonistes. A més, les novelettes inclouen entre els seus recursos d'aprenentatge un mapa conceptual que recull de manera esquemàtica, senzilla i molt visual, els elements clau de la matèria, la qual cosa permet adquirir una visió integral i global dels fenomens criminològicos que tracten: la delinqüència juvenil i la relació entre inmigración i delinqüència. També inclouen un índex per a localitzar al text els conceptes clau i un llistat de novel·les, pel·lícules i documentals per divertir-se aprenent.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt